Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Aanwijsbesluit Alcoholgebieden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Alcoholgebieden
CiteertitelAanwijsbesluit Alcoholgebieden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-337934

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit Alcoholgebieden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

overwegende dat op grond van artikel 2:48, lid 2 het college bevoegd is openbare plaatsen aan te wijzen waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 

overwegende dat de gemeente Westerkwartier na een gemeentelijke herindeling is ontstaan uit de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Winsum (deels) en Zuidhorn;

 

overwegende dat de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn openbare plaatsen hadden aangewezen hadden waar het verbod van artikel 2:48 Algemene plaatselijke verordening (Apv) gold;

 

overwegende dat de voormalige gemeente Winsum dergelijke openbare plaatsen niet had aangewezen;

 

overwegende dat de Apv’s van de voormalige gemeenten en daarmee ook de aanwijzingsbesluiten van deze gemeenten op grond van de Wet Arhi van kracht blijven tot 1 januari 2021;

 

overwegende dat op 1 januari 2021 de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021 in werking treedt;

 

overwegende dat uit overleg met het Jongerenwerk, de Boa’s en de Politie is gebleken dat een aanwijzing van dergelijke openbare plaatsen een meerwaarde heeft voor wat betreft toezicht en/of handhaving omdat de aangewezen locaties in de voormalige gemeenten (nog steeds) veel worden gebruik voor het (nuttigen) van alcoholische dranken, met de nodige klachten en overlastmeldingen tot gevolg;

 

overwegende dat het voor de Politie en de Boa’s een mogelijkheid biedt tot handhaving en voor het Jongerenwerk het een middel is voor het aangaan van een preventief gesprek met de jongeren.

 

overwegende dat van het aanwijzen van locaties waar geen alcohol mag worden genuttigd een duidelijk signaal uitgaat dat er aandacht is voor alcohol gerelateerde problematiek;

 

overwegende dat het derhalve gewenst is om alle locaties, die in genoemde voormalige gemeenten waren aangewezen nu ook in de gemeente Westerkwartier aan te wijzen omdat op deze plaatsen nog steeds ontmoetingsplaatsen vormen hetgeen overlast veroorzaakt;

 

overwegende dat dit niet meer geldt voor de door de voormalige gemeente Leek aangewezen locatie aan de Euroweg in Leek, waardoor deze locatie niet meer behoeft te worden aangewezen;

 

gelet op artikel 2:48, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021;

 

 

B E S L U I T :

 

 

 

 • 1.

  de hieronder genoemde openbare plaatsen aan te wijzen als openbare plaatsen waar het verboden is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

 

Leek:

 • -

  Het winkelgebied in het centrum van Leek, welk gebied begrensd wordt door de wegen Oosterheerdtstraat, Tolberterstraat voorzover gelegen tussen de Oosterheerdtstraat en De Tip, De Tip, Schreiershoek, Piepke, De Schans, Boveneind, gelegen tussen De Schans en Synagogeplein, het Synagogeplein, Pulvertorenstraat voor zover gelegen tussen het Synagogeplein en de Samuël Leviestraat en de Samuël Leviestraat voor zover gelegen tussen de Pulvertorenstraat en Oosterheerdtstraat, welk gebied is aangegeven op bijlage 1.

 • -

  Het Landgoed Nienoord, welk landgoed wordt begrensd door de Tolberterstraat voorzover gelegen tussen de W.L. van Nassaulaan en de rotonde bij de Midwolderweg, de Midwolderweg tot aan de Westerheerdtlaan, Westerheerdtlaan, Nienoord, Molenwijkje, Leeksterhoofddiep, Schilhoek en W.L. van Nassaulaan, welk gebied is aangegeven op bijlage 2.

 

Zuidhorn:

 • -

  Het centrum van Zuidhorn, welk centrum wordt begrensd door de Fanerweg vanaf de Beatrixstraat tot de Kikkerstraat ,de Kikkerstraat, Jellemaweg en vervolgens de Frankrijkerlaan, De Gast tot aan de kruising Stationsweg, de Stationsweg overgaand in Wilheminalaan en Beatrixstraat , welk gebied wordt aangegeven op bijlage 3.

 • -

  Het gebied Akkerend, welk gebied wordt begrensd door de Hanckemalaan tot aan kruising met Akkerend, vervolgens Akkerend en Brilweg gelegen tussen Akkerend en de Hanckemalaan, welk gebied is aangegeven op bijlage 4.

 • -

  Het gehele Johan Smitpark, welk park is aangegeven op bijlage 5.

 

Marum:

 • -

  Het partkeerterrein, de wegen en bijbehorende trottoirs aan de Wending te Marum, en voor zover gelegen ten oosten en ten noorden van de vesting van Albert Heijn welk plein is aangegeven op bijlage 6.

 

Grootegast:

 • -

  De wegen: Hoofdstraat (vanaf de Rondweg tot aan de kruising Langeweg-Lutjegasterweg, een gedeelte Lutjegasterweg in noordelijke richting (tot perceel huisnummer 6)

 • En een gedeelte Langeweg in zuidelijke richting(tot perceel huisnummer 8), het Marktplein, het Abel Tasmanplein, parkeerterrein De Schalck en de Notoaristuun, zoals is aangegeven op bijlage 7.

 

 

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

   

Aldus besloten op 8 december 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris

Bijlage 1  

 

 

Bijlage 2  

 

 

Bijlage 3  

 

 

Bijlage 4  

 

 

Bijlage 5  

 

 

Bijlage 6  

 

 

Bijlage 7