Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Beleidsregels standplaatsen gemeente Westerkwartier 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels standplaatsen gemeente Westerkwartier 2021
CiteertitelBeleidsregels standplaatsen Gemeente Westerkwartier 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageStandplaatsenbeleid gemeente Westerkwartier 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het standplaatsenbeleid gemeente Westerkwartier 2021 is als informatieve bijlage bijgevoegd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-338696

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels standplaatsen gemeente Westerkwartier 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

 

gelet op artikel 5:18 Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021;

 

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Beleidsregels standplaatsen gemeente Westerkwartier 2021.

 

 

 

 

Artikel 1 Aangewezen standplaatsen

In de bijlage bij deze beleidsregels zijn de locaties en/of bedrijfsnamen aangewezen voor de vaste standplaatsen.

 

Artikel 2 Looptijd van de vergunning

 • 1.

  Een standplaatsvergunning zal met ingang van 2021 voor een periode van maximaal vijf kalenderjaren worden verleend.

 • 2.

  Indien een vergunning in de loop van een jaar wordt verleend, zal deze worden verleend voor de periode lopende tot het einde van het lopende kalenderjaar plus maximaal vier kalenderjaren.

 

Artikel 3 Indieningsvereisten

 • 1.

  Een vergunning voor een vaste standplaats dient schriftelijk bij het college te worden aangevraagd.

 • 2.

  Aanvragen voor een incidentele standplaats dienen in principe minimaal zes weken van te voren te worden aangevraagd.

 • 3.

  Een aanvraag voor een standplaatsvergunning moet worden ingediend op een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 4.

  Het aanvraagformulier en eventuele bijlagen bevat de volgende gegevens:

  • a.

   naam en adres van de aanvrager;

  • b.

   dagtekening van de aanvraag;

  • c.

   aanduiding van het soort standplaats dat wordt gevraagd;

  • d.

   de locatie van de standplaats die wordt gevraagd. Indien het gaat om een niet vaste standplaats voor een incidentele of seizoensgebonden standplaats de motivering betreffende gebruik van de gewenste locatie;

  • e.

   als een gemeentelijke stroomvoorziening aanwezig is, of elektra verbruikt wordt;

  • f.

   de afmetingen van de kraam.

 • 5.

  Aanvragen voor een standplaatsvergunning worden in behandeling genomen als zij volledig zijn ingediend. De aanvrager krijgt eenmaal de gelegenheid om de ontbrekende gegevens aan te vullen.

 • 6.

  Een aanvraag die niet met het vastgestelde aanvraagformulier is ingediend en/of niet is voorzien van de benodigde gegevens, wordt niet in behandeling genomen.

 

Artikel 4 Weigeringsgronden

 • 1.

  De in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021 opgenomen weigeringsgronden voor een vergunning en voor een standplaatsvergunning.

 • 2.

  Een vaste standplaatsvergunning wordt tevens geweigerd indien en voor zover:

  • a.

   het een andere locatie betreft dan die is aangewezen op grond van artikel 1;

  • b.

   voor de aangevraagde dag al vergunning is verleend voor een andere vaste standplaats op die locatie, dit met uitzondering van de locaties waar meerdere standplaatsen zijn aangewezen;

  • c.

   de aanvraag (mede) betrekking heeft op dagen en tijdstippen waarop een weekmarkt, een kermis, circus of evenement wordt gehouden of is vergund;

  • d.

   de aanvraag (mede) een zondag betreft met uitzonderingen van de verkoop van artikelen waarvoor ook voor de reguliere verkoop de winkelsluitingstijden niet van toepassing is;

  • e.

   de aanvraag betrekking heeft op meer dan twee dagen per week op één locatie;

  • f.

   de aanvraag betrekking heeft op een periode langer dan drie jaar;

  • g.

   de hoedanigheid of uitstraling van de kraam of het gebruik daarvan ruimtelijk en/of qua welstand onverenigbaar is met het aanzien of het gebruik van de onmiddellijke omgeving van de locatie.

 • 3.

  Een incidentele standplaatsvergunning wordt tevens geweigerd indien en voor zover:

  • a.

   het een andere locatie betreft dan die is aangewezen op grond van artikel 1 en onvoldoende is gemotiveerd en aannemelijk gemaakt dat de aangewezen locaties voor het doel van de aanvrager niet volstaat, zinloos of anderszins ongewenst of onmogelijk zijn;

  • b.

   het een locatie en een dag betreft waarvoor op de aangevraagde dag een vaste standplaatsvergunning is afgegeven;

  • c.

   de locatie is gelegen:

   • -

    langs in- en uitvalswegen;

   • -

    langs wegen met vrij liggende fietspaden;

   • -

    binnen een afstand van 20 meter van een kruispunt;

   • -

    langs wegen die worden gebruikt door streekbussen en/of provinciale wegen;

   • -

    voetgangersstromen in onevenredige mate worden gehinderd;

   • -

    een onevenredige parkeer- of verkeersoverlast ontstaat;

   • -

    de afstand tot de woonbebouwing niet dusdanig groot is dat daardoor in onevenredige mate geuroverlast wordt veroorzaakt;

   • -

    een vaste of tijdelijke standplaats bij een monument is geprojecteerd en de standplaats afbreuk doet aan de uitstraling van het monument;

   • -

    op plaatsen met een (anderszins) een hoge verkeersdruk;

  • d.

   de aanvraag een periode van langer dan 12 dagen betreft, behoudens voor zover het gaat om seizoenstandplaatsen of standplaatsen van kennelijk tijdelijke aard;

  • e.

   de aanvraag een periode van meer dan 2 maanden betreft voor een seizoenstandplaats niet zijnde de verkoop van ijs;

  • f.

   de aanvraag voor een seizoenstandplaats voor de verkoop van ijs anders dan liggende in de periode van 1 april tot 1 oktober;

  • g.

   indien er al een incidentele standplaatsvergunning, met inachtneming voor het onder h. bepaalde, voor deze dag in deze dorpskern is afgegeven;

  • h.

   er voor een seizoensgebonden standplaatsen voor deze dag en in deze dorpskern al twee seizoensgebonden vergunningen zijn afgegeven, met inachtneming voor het onder i. bepaalde;

  • i.

   indien er voor seizoensgebonden standplaatsen voor deze dag en in deze dorpskern al een seizoensgebonden vergunning is afgegeven voor deze branche;

  • j.

   de aanvraag een langere periode betreft dan verenigbaar met de aard van de voor standplaatsen van kennelijk tijdelijke aard;

  • k.

   de aanwezigheid, hoedanigheid of uitstraling van de kraam of het gebruik daarvan ruimtelijk en/of qua welstand onverenigbaar is met het aanzien of het gebruik van de onmiddellijke omgeving van de locatie.

 

Artikel 5 Procedure

 • 1.

  Als meerdere aanvragen betrekking hebben op dezelfde standplaatslocatie en dezelfde dag dan wordt er toegewezen op basis van tijdstip van ontvangst van de volledige vergunningaanvraag.

 • 2.

  Indien een vaste standplaats tijdens de looptijd wordt opgezegd, zal het college dit publiceren met een termijn van indiening en kunnen gegadigden een vergunningaanvraag indienen. Indien er meerdere gegadigden zijn, wordt deze op dezelfde wijze uitgegeven als in lid 1 beschreven.

 

Artikel 6 Intrekken vergunning

Onverminderd de intrekkingsgronden opgenomen in artikel 1:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021 kan een vergunning worden ingetrokken of gewijzigd als:

 • a.

  de vergunninghouder de vergunning opzegt;

 • b.

  de vergunninghouder in strijd handelt met enige aan de vergunning verbonden voorwaarde;

 • c.

  zich alsnog een weigeringsgrond voordoet wegens nieuwe feiten of gewijzigde inzichten;

 • d.

  de vergunning niet (langer) gebruikt wordt overeenkomstig de gegevens en uitgangspunten die ten grondslag lagen aan de beslissing op de aanvraag, waaronder begrepen een wezenlijke verandering van de aard van de aangeboden diensten of producten of van de kraam;

 • e.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten aanleiding geven om deze beleidsregels te herzien en de vergunning niet in overeenstemming is met de herziene beleidsregel;

 • f.

  de vaste standplaats gedurende drie achtereenvolgende maanden of gedurende zes maal in een kwartaal niet wordt ingenomen, gevallen van overmacht uitgezonderd;

 • g.

  de vergunninghouder zijn bedrijf beëindigt, failleert of overlijdt.

 

Artikel 7 Persoonsgebonden vergunning

 • 1.

  Een standplaatsvergunning wordt uitsluitend verleend aan natuurlijke personen.

 • 2.

  Een standplaatsvergunning is niet overdraagbaar, behoudens onder bijzondere omstandigheden en niet dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van het college.

 • 3.

  Aan iedere natuurlijk persoon wordt per dag niet meer dan één standplaatsvergunning verleend.

 • 4.

  De standplaats moet worden gebruikt door de houder van de standplaatsvergunning. Een standplaats mag niet worden (onder-)verhuurd of op andere wijze aan een derde in gebruik gegeven. In geval van ziekte of vakantie mag een vervanger de standplaats gebruiken, mits hij voldoende gekwalificeerd is en niet dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van het college.

 • 5.

  Een standplaatsvergunning kan, in geval van overlijden van de vergunninghouder, worden overgeschreven op de overblijvende echtgenoot of geregistreerd partner, of één van de meewerkende kinderen, als een daartoe strekkend verzoek binnen twaalf weken na het overlijden wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders en er verder geen redenen zijn om de overschrijving te weigeren.

 

Artikel 8 Gebruik vergunning tijdens weekmarkten en evenementen en werkzaamheden

 • 1.

  De standplaats mag niet worden ingenomen als op die dag met instemming van het college een weekmarkt of een evenement op of direct nabij de locatie van de standplaats plaatsvindt.

 • 2.

  Een standplaats mag niet worden ingenomen als dat vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de openbare weg of infrastructuur niet mogelijk is. De standplaatshouder wordt uiterlijk drie weken van tevoren over dergelijke situaties geïnformeerd. De standplaatshouder heeft in geen van deze situatie geen aanspraak op compensatie of vergoeding van enig daarvan ondervonden nadeel.

 

Artikel 9 Voorwaarden

 • 1.

  Aan de vergunning worden in elk geval de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   een standplaats kan alleen worden ingenomen met een kraam;

  • b.

   een kraam is maximaal 10 meter lang en heeft een maximale oppervlakte van 30m2;

  • c.

   de vergunninghouder dient de standplaats aan het eind van de dag te ontruimen door de kraam te verwijderen, dit behoudens oliebollenkramen in het seizoen;

  • d.

   het verkopen vanaf een standplaats is gebonden aan de winkelsluitingstijden op grond van de Winkeltijdenwet. Standplaatsvergunningen worden hierop afgestemd. Uitzonderingen hierop zijn standplaatsen die artikelen verkopen waarvoor ook voor de reguliere verkoop de winkelsluitingstijden niet van toepassing zijn zoals bijvoorbeeld ijs en snacks;

  • e.

   er mogen geen andere goederen ten verkoop worden aangeboden dan die waarvoor de vergunning geldt;

  • f.

   afvalbakken, parasols, luifels en andere faciliteiten ten behoeve van de verkoop mogen slechts binnen een afstand van 2 meter van de standplaats worden neergezet en geen hinder opleveren;

  • g.

   vrije doorgang van het publiek en het verkeer mag niet worden gehinderd;

  • h.

   het gebruik van een geluidsinstallatie is niet toegestaan;

  • i.

   gedurende de verkoopactiviteiten moet de omgeving van de standplaats een schoon en ordelijk aanzien hebben. Na afloop van de verkoopactiviteiten moet de standplaats en de directe omgeving (binnen een straal van 25 meter) schoon worden opgeleverd. Indien dit wordt nagelaten, zal dit op kosten van vergunninghouder door de gemeente gebeuren;

  • j.

   er dient een afvalbak bij de verkoopwagen geplaatst te worden indien de koopwaar ter plekke genuttigd kan worden;

  • k.

   in de verkoopwagen waar gas, stroom of vuur wordt gebruikt, dient een deugdelijk poederbrandblusapparaat van minstens 6 kg aanwezig te zijn;

  • l.

   aanwijzingen en/of bevelen van de politie, brandweer of daartoe aangewezen ambtenaren dienen te worden opgevolgd;

  • m.

   vergunninghouder en eventuele tijdelijke vervangers, dienen deze vergunning op verzoek te tonen aan politie of daartoe aangewezen ambtenaren;

  • n.

   het veroorzaken van schade, hinder of overlast is niet toegestaan;

  • o.

   de kosten van herstel van schade, welke direct voortvloeien uit het gebruikmaken van de vergunning, ontstaan aan gemeente-eigendommen, komen voor rekening van de vergunninghouder;

  • p.

   vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade zal lijden;

  • q.

   de gemeente wordt door vergunninghouder gevrijwaard van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die mocht ontstaan door of vanwege het gebruik van de vergunning.

  • r.

   het leggen van stroomkabels over de weg is niet toegestaan;

  • s.

   indien een standplaatslocatie zich bij een gemeentelijke stroomkast bevindt, wordt de standplaatshouder in de gelegenheid gesteld stroom af te nemen van de gemeente. Hiervoor is echter wel een vergoeding verschuldigd. Eventuele schade toegebracht aan de stroomkast veroorzaakt door standplaatshouder, zal op de standplaatshouder verhaald worden;

  • t.

   voor het gebruik van niet-gemeentelijke terreinen dient vooraf schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan de eigenaar c.q. beheerder;

  • u.

   voor gebruik van gemeentegrond is een privaatrechtelijke vergoeding verschuldigd.

  • v.

   vergunninghouder is verplicht voldoende verzekerd te zijn tegen vorderingen tot schadevergoeding waartoe hij als gebruiker van een verkoopinrichting krachtens wettelijk aansprakelijkheidsbepalingen zou kunnen worden verplicht wegens aan derden toegebrachte schade;

  • w.

   vergunninghouder is verplicht zijn standplaats vanaf zonsondergang te voorzien van een deugdelijke verlichting, waarmee de uitgestalde goederen goed verlicht zijn.

 • 2.

  Het college kan aan een standplaatsvergunning bijzondere voorwaarden verbinden als zij dit in het belang van openbare orde, openbare veiligheid, milieu, volksgezondheid of welstand nodig acht.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en overgangsrecht

Dit beleid treedt in werking per 1 januari 2021.

 

Alle onbepaalde tijd vergunningen die zijn verleend vóór 1 januari 2021 blijven van kracht, met dien verstande dat al deze vergunningen per 1 januari 2021 ambtshalve worden omgezet naar een vergunning voor bepaalde tijd van 1 jaar zoals bepaald in de APV Artikel 6:5 lid 2.

Alle vergunningen met een tijdsbepaling blijven ook van kracht, dit zoals bepaald in de APV Artikel 6:5 lid 1.

 

Deze laatste termijn is bedoeld als overgangstermijn voor de huidige vergunninghouders omdat zij rechten hebben opgebouwd waarvan wij vinden dat deze niet van de ene op de andere dag ongedaan gemaakt mogen worden door de landelijke regelwijziging omtrent schaarse vergunningen. Anderzijds sluit dit aan op het proces van ontwikkeling van een nieuw standplaatsen overzicht, waar de reguliere standplaatslocaties in worden beschreven en gekeken wordt of een nieuwe vergunning van toepassing kan zijn.

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels standplaatsen Gemeente Westerkwartier 2021.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van het college van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 15 december 2020

A. van der Tuuk, burgemeester

E. Paré, loco-secretaris

Bijlage  

 

Standplaatsen Westerkwartier

 

Waar

Wanneer

Branche

M.

Bezet/ Verg.

Stroom

Leek

De Dam 1 (vóór voorheen ABN/AMRO).

15-11 t/m 31-12

Oliebollen

7 x 4

De Dam (nabij het kerkgebouw Dam 44).

Niet op donderdag, feestdagen /evenementen

niet-commercieel

15 x 4

De Tip (nieuwe park).

m.u.v. feestdagen/ evenementen.

10 x 6

Nico Arends

Donderdag

10.00 - 18.00

Vis

Doorlopend

22-12-2009

Ja

Waezenburglaan 47 (parkeerplaats bij de Jumbo op particulier terrein)

m.u.v. feestdagen/ evenementen.

8 x 4

Vishandel Het Vuurtje

Dinsdag

10.00-18.00

Vrijdag

10.00-18.00

Vis

Doorlopend:

09-03-2015

Oldenoert (tegelplateau, Waezenburglaan 51).

m.u.v. feestdagen/ evenementen

10 x 9

De Friterie

Dhr. Hummel

Zondag

16.00 - 20.00

Dinsdag t/m zaterdag

11.00 - 21.00

snacks, frisdrank en ijs

Doorlopend02-12-2009

Waezenburglaan, (park. terrein Lindensteinlaan 44).

niet commercieel.

18 x 4

lndustriepark 5t (vóór Praxis op particulier terrein).

8 x 4

Van Oort

1-10 t/m 31-12

maandag t/m vrijdag

10.00 tot 20.00 zaterdag

10.00-18.00

oliebollen

Doorlopend divers

Parkeerterrein Nienoord

Rondritten e.d.

8 x 4

Sportpark Rodenburg (parkeerterrein voor ingang hal)

niet commercieel.

6,5 x 14

Oostwold

Boomgaard 1(Plein)

m.u.v. feestdagen/ evenementen

8 x 4

Tolbert

Parkeerterrein tegenover Het Spoor 2 (t.o. Poiesz Supermarkt op particulier terrein)

m.u.v. feestdagen/ evenementen

8 x 4

Van der Veen Kaas Kollum B.V.

Dinsdag

10.00-18:00

Kaas

Doorlopend:

16-09-2010

Postma

Woensdag en vrijdag

09.00-18.00

Vis

Doorlopend:

30-09-2016

Mr. Boonstraplantsoen 4 (parkeerterrein Dorpshuis Tolbert).

m.u.v. feestdagen/ evenementen

8 x 4

7 huizen

Hoofddiep 58 (Parkeerterrein voor de kerk)

m.u.v. feestdagen/ evenementen

8 x 4

Vishandel Dennis Woltjer

Woensdag

11.00-18.00

Vis

Doorlopend27-01-2009 jaarlijkse pacht-overeenkomst

B. Gill

Vrijdag

10.30-18.30 zaterdag

10.30-18.30

Vis

30-10-2018

1 jaar geldig

Lettelbert

Lettelberterplas

ijsverkoop

3 x 2

Amelior huidverzorging (dhr. v/d Laan)

Maandag t/m zondag

11.00-18-00

IJs

Doorlopend10-01-2012

Zuidhorn

Overtuinen

ma t/m zatdag 06.00 – 22.00 niet op vrijdag, markt !

Zie verleende vergunningen

Ja

Nienhuis (de lekkere lekkerbek)

Zaterdag

09.00-12.00

12.00-18.00

Vis

Doorlopend:

01-11-2015

B&S Vis en Snacks

Dinsdag

06.00 – 12.00

12.00 – 18.00

Vis

Doorlopend:

03-04-2018

Bergman

Woensdag

12.00 -18.00

Sportartikel

Doorlopend:

05-2017

Vishandel van Oort

Dinsdag

12.00 – 18.00

Donderdag

12.00 – 18.00

Vis

Doorlopend 10-12-2017

Kooistra oliebollen

Woe t/m zat

oliebollen

Nov/dec ieder jaar

uitzoeken

De koektrommel

Op de dorpsvenne?

Vrijdag

06.00-12.00

12.00-18.00

koek

01-2017 tot 30-06-2017

vervallen

Aduard

Burg.v. Barneveldweg 23 (Parkplaats De Meeden)

Ma t/m zatdag 06.00 – 22.00

Nee

Carpoolplaats

ma t/m vrijdag 17.00 - 22.00

zat & zondag 14.00 - 20.00

Nee

Carpoolplaats

Kregel

Zondag

14.00 -19.00

tappas

Doorlopend

(verlengd op 04-12-2009)

Kaakheem

J.J. Visser

Donderdag

09.00 – 12.00

Uitsterf

constructie!!

Doorlopend vanaf 2010

Oldenhove

Hofmastraat (voormalig marktterrein).

ma t/m zatdag 06.00 - 22.00

Ja

Johannes Vos

Donderdag

(06-12, dagdeel 1)

Groente / fruit

Doorlopend vanaf 2014

Vishandel ZK 17

Vrijdag

(12-18,dagdeel 2)

Vis

Doorlopend vanaf 2014

De Monnikskap

Bloemen

Tijdelijke vergunning tot 2015

Grijpskerk

Parkeerplaats Kievitsweg (bilbliotheek).

Ma t/m zatdag 06.00 - 22.00

Zie verleende vergunningen

Ja

Nico Arends

Zaterdag

06.00–12.00

12.00-18.00

Vis

Doorlopend

Vanaf 2010

Verlenging 2009?

Visser

Woensdag

12.00 – 18.00

Kaas

Doorlopend

Vanaf 2010

Vishandel Postma

Dinsdagmiddag

(dagdeel 2?)

Vis

Vergunning t/m 9-10-2017

Ezinge

2 standplaatsen

Feerwerd

2 standplaatsen

Garnwerd

2 standplaatsen