Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Beleidsregels procedure concurrerende vergunningaanvragen voor evenementen in de gemeente Westerkwartier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels procedure concurrerende vergunningaanvragen voor evenementen in de gemeente Westerkwartier
CiteertitelBeleidsregels concurrerende vergunningaanvragen evenementen gemeente Westerkwartier
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe regeling

01-12-2020

gmb-2020-338734

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels procedure concurrerende vergunningaanvragen voor evenementen in de gemeente Westerkwartier

De burgemeester van de gemeente Westerkwartier;

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende beleidsregels: Beleidsregels procedure concurrerende vergunningaanvragen voor evenementen in de gemeente Westerkwartier

 

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Onder concurrerende aanvragen wordt verstaan:

 • 1.

  aanvragen voor evenementenvergunningen die betrekking hebben op eenzelfde dag, tijd en plaats of;

 • 2.

  aanvragen voor evenementenvergunningen die betrekking hebben op eenzelfde dag, die redelijkerwijs niet tegelijkertijd kunnen worden gehouden.

 

Artikel 2 Uitzondering

Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op aanvragen voor een evenementenvergunning voor een circus.

 

Artikel 3  

 

 • 1.

  Op aanvragen, die 6 maanden of eerder voor de datum waarop de aanvrager de vergunning nodig heeft, zijn ingediend, geldt de regeling zoals opgenomen in artikel 5.

 • 2.

  Voor aanvragen, die minder dan 6 maanden voor de datum waarop de aanvrager de vergunning nodig heeft, zijn ingediend, geldt dat deze op volgorde van binnenkomst worden behandeld (principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Later ingediende aanvragen worden "in de wacht gezet". Mocht niet tot vergunningverlening worden overgegaan, dan wordt de eerstvolgende ontvangen aanvraag in behandeling genomen.

 

Artikel 4 Concreetheid aanvraag

Een aanvraag om een evenementenvergunning dient voldoende concreet te zijn en goed inzicht te bieden aan hetgeen de aanvrager beoogt te organiseren. De aanvraag moet derhalve al direct bij de indiening meer informatie bevatten dan alleen een korte omschrijving van het evenement, een tijd, plaats en datum.

 

Artikel 5  

 • 1.

  Als concurrerende aanvragen om een evenementenvergunning zijn ingediend, worden de organisatoren met elkaar in contact gebracht om te kijken of er gezamenlijk een oplossing gevonden kan worden.

 • 2.

  Indien dit niet tot een oplossing leidt, bepaalt de burgemeester aan welke organisator vergunning wordt verleend. Hiertoe wordt getoetst aan de hieronder genoemde criteria. Als een criterium geen uitkomst biedt, wordt er getoetst aan het volgende criterium:

  • a.

   Ervaringen uit het verleden met de organisator. Negatieve ervaringen bij voorgaande evenementen, zoals overtreding van de voorschriften kunnen ertoe leiden dat een organisator geen voorrang krijgt. Voorwaarde hierbij is dat de betreffende organisator destijds op deze negatieve ervaringen schriftelijk is aangesproken.

  • b.

   Historie: een organisator die traditioneel een evenement organiseert, krijgt voorrang. Een evenement is traditioneel als het evenement al meerdere jaren (minimaal vijf jaar) plaatsvindt in de gemeente Westerkwartier.

  • c.

   Loting: als bovenstaande afwegingen er in resulteren dat er nog steeds concurrerende aanvragen zijn, wordt er geloot. De organisatoren worden uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn.

 

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels kunnen aangehaald worden als Beleidsregels concurrerende vergunningaanvragen evenementen gemeente Westerkwartier.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na die waarop zij bekendgemaakt zijn.

 

Aldus besloten op 1 december 2020

A. van der Tuuk, burgemeester