Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone Leek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ontheffing parkeerschijfzone Leek
CiteertitelBeleidsregels ontheffing parkeerschijfzone Leek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 2. artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-339098

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone Leek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

Overwegende:

 

 • -

  Dat krachtens het verkeersbesluit, dat door het voormalige college van de gemeente Leek op 7 januari 2009 is genomen, in de parkeerschijfzone in het kernwinkelgebied in Leek maximaal twee uren achtereen geparkeerd mag worden met gebruikmaking van een parkeerschijf op de volgende dagen en tijden:

  Maandag t/m donderdag: 9.00 – 18.00 uur;

  Vrijdag: 9.00 – 21.00 uur;

  Zaterdag: 9.00 – 18.00 uur.

   

 • -

  Dat het gewenst is om het voor bewoners in de parkeerschijfzone mogelijk te maken om ook op genoemde tijden vrij (zonder parkeerschijf) te parkeren in de parkeerschijfzone middels het verlenen van een ontheffing;

   

 • -

  Dat het gewenst is beleidsregels vast te stellen waarin wordt vastgelegd in welke gevallen en onder welke voorwaarden aan deze bewoners ontheffing wordt verleend;

 

Gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna te noemen Wegenverkeerswet) en artikel 87 van het Regelement verkeersregels en verkeerrstekens 1990 (hierna te noemen RVV 1990);

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen van parkeerschijfzone in het kernwinkelgebied in Leek.

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • A.

  Ontheffing: ontheffing van het verbod om op de in de aanhef genoemde dagen en tijden zonder gebruik te maken van een parkeerschijf te parkeren in de parkeerschijfzone.

 • B.

  Parkeerschijfzone: de zone, aangeduid met het bord E10 uit de bijlage van het RVV 1990, waarbinnen het gebruik van de parkeerschijf verplicht is op grond van de regels die daarvoor zijn gesteld in artikel 25 van het RVV 1990, welke zone is weergegeven in bijlage 1.

 

Artikel 2 Doelgroep ontheffingen

Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen van het gebruik van de parkeerschijf in een parkeerschijfzone aan de volgende doelgroepen:

 • A.

  bewoners van woningen in de parkeerschijfzone;

 • B.

  dagbezoek van bewoners in de parkeerschijfzone.

 

Artikel 3 Bewonersontheffing

 • 1.

  Een bewonersontheffing kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig indien deze woont in een zelfstandige woonruimte binnen de parkeerschijfzone en geen parkeerplaats op eigen terrein heeft en ook geen exclusief gebruik van een parkeerplaats elders heeft.

 • 2.

  In geval van niet zelfstandige woonruimte wordt de ontheffing verleend aan de eigenaar/bewoner van het pand dan wel aan de bewoner van de woonruimte, de persoon die op basis van de riool- en/of afvalstoffenheffing is aangewezen als belastingplichtige.

 • 3.

  In geval van niet zelfstandige woonruimte, waarbij de eigenaar van het pand elders woont en waarbij geen van de bewoners is aangewezen als belastingplichtige op basis van de riool- en/of afvalstoffenheffing, wordt de ontheffing verleend op volgorde van de aanvraag.

 • 4.

  Per woonadres wordt één ontheffing verleend.

 • 5.

  De ontheffing wordt verleend voor één motorvoertuig.

 • 6.

  De ontheffing wordt voor maximaal drie jaar verleend.

 

Artikel 4 Bezoekersontheffing

 • 1.

  Een bezoekersontheffing kan worden verleend aan bewoners van de parkeerschijfzone met dien verstande dat bezoekersontheffingen eenmalig worden gebruikt ten gunste van eigen bezoek.

 • 2.

  Het maximum aantal uit te geven bezoekersontheffingen bedraagt 50 per woonadres per jaar (niet per kalanderjaar).

 • 3.

  De geldigheidsperiode van een bezoekersontheffing is gelijk aan één dag.

 • 4.

  De bezoekersontheffingen worden verleend in de vorm van kraskaarten. Door de bezoeker wordt de datum van gebruik (dag, maand en jaar) duidelijk volgens de aanwijzing op de bezoekersontheffing aangegeven.

 • 5.

  Alleen een volledig opengekraste kraskaart geldt als bewijs voor een bezoekersontheffing.

 • 6.

  De bezoekersontheffing mag door de bewoners in de parkeerschijfzone tevens gebruikt worden ten behoeve van een tweede motorvoertuig.

 

Artikel 5 Aanvraag vereisten

De aanvraag van een bewonersontheffing moet worden ingediend door gebruikmaking van een door ons college vastgesteld aanvraagformulier.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Een ontheffing wordt geweigerd indien:

 • A.

  niet voldaan wordt aan het bepaalde in deze beleidsregels;

 • B.

  de ontheffinghouder de voorwaarden van een eerder verleende ontheffing niet heeft nageleefd.

 

Artikel 7 Voorwaarde ontheffing

De ontheffingskaart (kraskaart) en de bewonersontheffing dienen, zolang van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, achter de voorruit op een van buitenaf duidelijk zichtbare plaats te zijn aangebracht.

 

Artikel 8 Intrekking en wijziging ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen de bewonersontheffing intrekken of wijzigen:

 • A.

  op verzoek van de ontheffinghouder;

 • B.

  wanneer de ontheffinghouder uit het gebied, waarvoor de ontheffing is verleend, verhuist;

 • C.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 • D.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • E.

  indien de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021;

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone Leek.

 

Dit besluit treedt in werking op 01-01-2021.

 

Aldus besloten op 15 december 2020 ,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

A. van der Tuuk, burgemeester

E. Paré, loco-secretaris