Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Aanwijzingsbesluit verzamelplaats dode gezelschapsdieren gemeente Westerkwartier 2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verzamelplaats dode gezelschapsdieren gemeente Westerkwartier 2020.
CiteertitelAanwijzingsbesluit verzamelplaats dode gezelschapsdieren gemeente Westerkwartier 2020.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.5 van de Wet dieren
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/646233/CVDR646233_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2020nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-339170

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verzamelplaats dode gezelschapsdieren gemeente Westerkwartier 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

gelezen het advies met zaaknummer 196941989;

 

overwegende dat het van belang is een locatie te hebben voor het aangeven en afstaan van dode gezelschapsdieren;

 

gelet op artikel 3.5 van de Wet dieren en artikel 2 van de Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Westerkwartier 2020;

 

 

 

B E S L U I T:

 

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit verzamelplaats dode gezelschapsdieren gemeente Westerkwartier 2020.

 

 

Artikel 1  

Als verzamelplaats als bedoeld in artikel 2 van de Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Westerkwartier 2020 wordt aangewezen de werklocatie Leek van de gemeente Westerkwartier, Tolberterstraat 66, 9351 BJ te Leek.

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking er van.

 

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald als Aanwijzingsbesluit verzamelplaats dode gezelschapsdieren gemeente Westerkwartier 2020.

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de Westerkwartier,

d.d. 15 december 2020

A. van der Tuuk, burgemeester

E. Paré, loco-secretaris

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bij de het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

- naam en adres indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden waarop het bezwaar rust.