Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Subsidieregeling uitvoeringbudget lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling uitvoeringbudget lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2020
CiteertitelSubsidieregeling uitvoeringbudget lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Westerkwartier/CVDR619905.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-202001-01-2020nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-339229

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling uitvoeringbudget lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de Subsidieregeling uitvoeringbudget lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2020.

 

 

 

Artikel 1 Doel van de subsidie

In 2020 is het lokaal Sportakkoord opgesteld gesteld en ondertekend door de gemeente Westerkwartier in samenwerking met vele sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Hierbij heeft de gemeente Westerkwartier, namens alle partners, aanspraak gemaakt op het uitvoeringsbudget, welke door de Rijksoverheid is toegewezen. Deze subsidieregeling is bedoeld om het uitvoeringsbudget beschikbaar te kunnen stellen voor het uitvoeren van de actiepunten uit het Sportakkoord Westerkwartier. Het lokaal Sportakkoord richt zich op de volgende pijlers:

 • a.

  inclusief sporten en bewegen;

 • b.

  van jongs af aan vaardig bewegen;

 • c.

  vitalisering sportaanbieders;

 • d.

  duurzame sportinfrastructuur (pijler 3 en pijler 4 vormen samen een werkgroep).

 

Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Sportakkoord: afspraken die gemaakt zijn tussen diverse partijen vanuit de sportaanbieders alsook de maatschappelijke organisaties uit de gemeente Westerkwartier. In deze afspraken komt tot uiting hoe zij met elkaar ambities op gebied van sport en beweging willen bereiken;

 • b.

  kopgroep: de vertegenwoordiging vanuit de deelnemende partijen die verantwoordelijk is voor de grote lijnen van het Sportakkoord en die de subsidieaanvragen beoordeelt;

 • c.

  werkgroep: de drie werkgroepen ontwikkelen en adviseren over activiteiten die passen bij de pijlers van het lokaal sportakkoord.

 

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

Voor het indienen van een subsidie, gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  de aanvraag draagt bij aan de ambitie en doelstellingen van het Sportakkoord Westerkwartier;

 • b.

  de aanvraag is afgestemd met de werkgroep van het thema waarvoor de aanvraag wordt ingediend;

 • c.

  binnen de aanvraag wordt door meerdere partijen samengewerkt en de aanvraag wordt in gezamenlijkheid ingediend;

 • d.

  de aanvraag is vernieuwend ten opzichte van het bestaande aanbod;

 • e.

  bij thema vitale sport- en beweegaanbieders heeft er afstemming plaats gevonden met de Adviseur Lokale Sport (Jens Dijkstra, j.dijkstra@hvdsg.nl);

 • f.

  er vindt geen vergoeding in uren plaats;

 • g.

  het project is goed overdraagbaar (naar andere organisaties/situaties/plekken) en heeft een duurzaam karakter;

 • h.

  er is sprake van co financiering (in geld of tijd);

 • i.

  er wordt een actieve bijdrage verwacht met betrekking tot monitoring en evaluatie;

 • j.

  subsidie wordt in delen uitgekeerd;

 • k.

  als één van de kopgroepleden zelf direct betrokken is bij een aanvraag, dan zal hij/zij niet bij de beoordeling van de aanvraag betrokken worden.

 

Artikel 4 Overige voorwaarden

 • 1.

  Er is sprake van een subsidieplafond, dat dezelfde hoogte heeft als het door de Rijksoverheid toegekende uitvoeringsbudget. Voor het jaar 2020 en voor 2021 is jaarlijks een budget van € 40.000 beschikbaar.

 • 2.

  De kopgroep komt 3 tot 4 keer per jaar bijeen voor het beoordelen van subsidieaanvragen en voor het evalueren en bijstellen van het Sportakkoord. Ongeveer 2 weken voor het overleg met de kopgroep, zal de uiterste datum zijn waarop een aanvraag kan worden ingediend. De data voor het indienen van de subsidieaanvraag zal op de website https://www.westerkwartier.nl/wonen-leven/sportakkoord worden gepubliceerd.

 • 3.

  Het jaarlijks beschikbare subsidiebudget wordt evenredig verdeeld over een aantal aanvraag-momenten per jaar.

 • 4.

  De kopgroep bepaald hoe hoog de toegekende subsidie wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met het beschikbare budget, de subsidievoorwaarden en de hoogte van de subsidieaanvraag in relatie tot de beoogde resultaten.

 • 5.

  De kopgroep streeft ernaar om betrokkenen binnen 2 weken na het bespreken van de subsidieaanvragen te informeren over het besluit.

 

Artikel 5 Aanvragen regeling

 • 1.

  Een aanvraag kan gedan worden middels het aanvraagformulier Sportakkoord. Deze is te vinden op de website: https://www.westerkwartier.nl/wonen-leven/sportakkoord. In deze aanvraag moet zijn opgenomen:

  • a.

   de gegevens over de aanvrager;

  • b.

   de gegevens over de andere partijen die bij de aanvraag betrokken zijn;

  • c.

   het activiteitenplan;

  • d.

   de begroting van de activiteit;

  • e.

   het dekkingsplan.

 • 2.

  De aanvraag kan digitaal worden ingediend via sportakkoord@westerkwartier.nl, of per post worden verstuurd naar:

 • Gemeente Westerkwartier

 • t.a.v. beleidsmedewerker Sport

 • Postbus 100 9300 AC Leek

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling uitvoeringbudget lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2020.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

2. Deze subsidieregeling werkt terug tot en met 1 januari 2020.

3. Deze subsidieregeling eindigt op de datum dat de landelijke Regeling Sportakkoord wordt beëindigd.

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 15 december 2020

A. van der Tuuk, burgemeester

E. Paré, loco-secretaris