Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Verordening Winkeltijdenwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijdenwet
CiteertitelVerordening Winkeltijdenwet Westervoort
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Winkeltijdenverordening Westervoort 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-200918-06-2009intrekking

08-06-2009

Westervoort Post, 17-06-2009

17
20-03-199718-06-2009nieuwe regeling

10-03-1997

Onbekend.

6/100397

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijdenwet

De raad van de gemeente Westervoort;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

BESLU T:

 

 • I.

  geen verordening vast te stellen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Winkeltijdenwet, voor wat betreft de mogelijkheid tot het vestigen van een avondwinkel.

   

 • II.

  vast te stellen de:

 

Verordening Winkeltijdenwet

Artikel I

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 3

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, a en onder b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, nader door burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

Artikel 4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, zover deze betrekking hebben op zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 5

De in het eerste lid vervatte vrijstelling van artikel 12 Vrijstellingen besluit Winkeltijdenwet (straatverkoop van bepaalde goederen) geldt niet.

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen dag, na de dag van haar bekendmaking;

 • 2.

  Op die dag vervalt de "Verordening ex artikel 9, lid 1 van de Winkelsluitingswet 1976" en de "Verordening ex artikel 3, lid 3 van de Winkelsluitingswet 1976 tot aanwijzing van de gemeentelijke koopavond", zoals deze zijn vastgesteld bij raadsbesluit van 2 mei 1994.

Artikel 7

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel "Verordening Winkeltijdenwet Westervoort".

de openbare vergadering van raad sec voom 's, d.d. 10 maart 1997,

de gemeentesecretaris, de voorzitter,

A.Vink, J.A.F. vim Osch