Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westland

Regeling Fiets-privé 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Fiets-privé 2012
CiteertitelRegeling Fiets-privé 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201201-01-201201-01-2020nieuwe regeling

14-02-2012

PO&O-Toppings 2012-04

B&W dd. 06-12-2011 nr.6.5.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Fiets-privé 2012

Het college van burgemeester en wethouders stelt de volgende regeling vast.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  ambtenaar:

  de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1a Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling;

 • -

  fiets:

  een nieuwe fiets die geschikt is voor dagelijks gebruik voor woon-werkverkeer en privé en waarvan de aanschafwaarde binnen de fiscale kaders blijft;

 • -

  accessoires:

  goederen die direct samenhangen met het gebruik van de nieuwe fiets voor woon-werkverkeer, te weten:

  extra sloten, fietstassen, een houder voor een aktetas, regenkleding e.d.;

 • -

  NFP:

  Uitvoeringsorganisatie Nationale Fiets Projecten gevestigd in Heerenveen.

 • -

  verzekering:

  een gangbare diefstal- of all-riskverzekering voor de nieuwe fiets;

 • -

  fietsbonnen:

  waardebonnen, te weten Nationale Fietsbon(nen) van NFP , die gebruikt kunnen worden voor de besteding aan (latere) met de woon/werkverkeerfiets samenhangende zaken en diensten. Voorbeelden van zaken zijn onder andere: extra sloten, fietstassen en regenkleding, voorbeelden van diensten zijn reparaties en onderhoudsbeurten. Nationale Fietsbonnen kunnen niet worden gebruikt als aanbetaling voor een (duurdere) fiets;

 • -

  fiets c.a.:

  de gekozen combinatie van een nieuwe fiets en/of accessoires en/of een verzekering en/of fietsbonnen.

Artikel 2 Vergoedingsvoorwaarden

 • 1.

  Op verzoek van de ambtenaar vergoedt de gemeente, ter uitvoering van één van de bestedingsdoelen als vastgelegd in artikel 4a:3 van de CAR, maximaal één keer in de drie jaar de aanschaf van een fiets met bijbehorende accessoires/fietsbonnen tot het fiscaal toegestane bedrag, als ook een bijpassende verzekering en/of fietsbonnen.

 • 2.

  De aanschaf van de fiets c.a. geschiedt via bemiddeling door de NFP (Nationale Fiets Projecten) of via een leverancier naar keuze.

 • 3.

  Als de aanschaf via een leverancier naar keuze plaatsvindt, dient de aanschaf aantoonbaar op naam van de ambtenaar te staan en te blijken uit een gespecificeerde nota.

 • 4.

  Aanschaf van een duurdere fiets, dan het fiscaal toegestane maximumbedrag, is mogelijk indien het meerbedrag dat niet voor vergoeding in aanmerking komt rechtstreeks aan de eigen leverancier wordt voldaan. Indien de fiets c.a. wordt aangeschaft via bemiddeling door de NFP dan wordt het eventuele meerbedrag door de werkgever voldaan en verrekend via het netto-salaris van de ambtenaar of vindt automatische incasso plaats.

 • 5.

  Voor een aanschaf geldt het vereiste dat de fiets voor meer dan de helft van het aantal woon-werkreizen wordt gebruikt. Hiervoor dient bij aanvraag een “Verklaring zakelijk gebruik” te worden ingeleverd.

 • 6.

  Indien de ambtenaar hiertoe verzoekt zal de gemeente de aanschaf van de fiets c.a. voorfinancieren en de rekening rechtstreeks aan de NFP of aan de gekozen leverancier voldoen.

 • 7.

  Onbelaste vergoeding kan plaatsvinden mits in het kalenderjaar en de twee daaraan voorafgaande kalenderjaren geen fiets is vergoed. Als de aanschaf in termijnen wordt vergoed (bijvoorbeeld via het salaris) begint de periode van drie kalenderjaren op het moment waarop de fiets is aangekocht.

 • 8.

  Het is niet mogelijk van deze regeling gebruik te maken voor de aanschaf van een gebruikte/tweedehands fiets.

Artikel 3 Vergoeding en/of verrekening.

De vergoeding annex verrekening van de fiets c.a. kan, onder andere overeenkomstig artikel 4a:3 van de CAR, worden gerealiseerd door middel van:

 • a)

  het verlagen, gedurende maximaal 12 maanden, van de (bruto)bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1 van de CAR;

 • b)

  het verlagen van de eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 3:6 van de CAR;

 • c)

  het verlagen van de vakantietoelage als bedoeld in artikel 6:3 van de CAR;

 • d)

  het ruilen van vakantieverlofuren conform artikel 4a:1 van de CAR;

 • e)

  het eenmalig verlagen van het nettoloon in de maand van aanschaf van de fiets;

 • f)

  een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Artikel 4 Inkomensafhankelijke consequentie(s) van verlaging van de bezoldiging

 • 1.

  De keuze voor een verlaging van de bezoldiging is niet van invloed op de grondslagen voor de berekening van het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering, de levensloopbijdrage, het (overwerk)uurloon, de waarnemingstoelage, de onregelmatigheidstoelage en de jubileumgratificatie.Als gevolg van de verlaging van de bezoldiging kunnen wel wijzigingen ontstaan in inkomensafhankelijke toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag. Ook ontstaan verlagingen van de premies en uitkeringen van de WIA, WW en ZW. Er zal geen sprake zijn van verlaging van opbouw, premies en berekeningen voor Keuzepensioen en FPU, omdat het ABP bij deze verlaging geen rekening houdt met verlaging van de pensioengrondslag.Ook de premie van de zorgverzekering zal geen wijziging ondergaan als gevolg van de verlaging van debezoldiging.

 • 2.

  Indien de verlaging van de bezoldiging ertoe leidt dat de bezoldiging het niveau van het wettelijke minimumloon aantast dan zal de verlaging over meerdere maanden worden gespreid.

Artikel 5 Overeenkomst

 • 1.

  Om van de faciliteiten genoemd in artikel 3 gebruik te maken komt de ambtenaar met de gemeente een “aanvullende verklaring op de aanstelling of arbeidsovereenkomst” overeen. De looptijd van deze overeenkomst bedraagt maximaal 36 maanden. Indien met de ambtenaar een tijdelijk dienstverband is aangegaan dan bedraagt de looptijd maximaal het aantal maanden dat het dienstverband nog duurt.

 • 2.

  Bij ontslag, of buitengewoon verlof voor lange duur zonder behoud van bezoldiging, binnen de in lid 1 overeengekomen periode wordt het op de ingangsdatum van het ontslag of het verlof nog resterende bedrag in één keer met de ambtenaar verrekend.

 • 3.

  De in lid 2 genoemde verrekening gebeurt door inhouding op het nettosalaris.

 • 4.

  Is de restantschuld hoger dan het nog toekomende salaris, dan moet het verschil binnen één maand na de ingangsdatum van het ontslag of het verlof worden terugbetaald.

 • 5.

  Na ondertekening van de aanvullende verklaring op de aanstelling of arbeidsovereenkomst, dient deverklaring binnen een maand te worden ingediend bij de salarisadministratie van team P&O. Desalarisadministratie van team P&O zal binnen twee maanden na ontvangst van genoemde verklaring devergoeding c.q. verrekening van de aanschaf van de fiets volgens artikel 3 effectueren.

Artikel 6 Overdracht en eigendom

De fiets c.a. welke wordt aangevraagd en uitgeleverd wordt eigendom van de ambtenaar.

Artikel 7 Overige bepalingen

 • 1.

  Aanvragen in het kader van deze regeling kunnen, ook in combinatie met een aanvraag in het kader van het cafetariamodel, op een door de ambtenaar gewenst tijdstip worden ingediend.

 • 2.

  Voor de bepaling van de toe te passen vergoeding bij de inruil van vakantieverlofuren geldt de brutowaarde van het uurloon bij aanvang van het kalenderjaar waarop het verzoek voor het eerst betrekking heeft. Eventueel latere aanpassingen van het uurloon als gevolg van salarisherzieningen (ook met terugwerkende kracht naar een datum op of voor genoemde peildatum) leiden niet tot een herberekening van de vergoeding.

 • 3.

  Indien de belastingdienst zich bij een controle op het standpunt mocht stellen dat de ambtenaar niet of onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de fiets c.a. voor meer dan de helft van het aantal woon-werkreizen wordt gebruikt, dan is de gemeente gerechtigd de mogelijk daaruit voortvloeiende naheffing door de fiscus op de ambtenaar te verhalen. De ambtenaar dient hiervoor de "verklaring zakelijk gebruik" in te vullen en te ondertekenen.

 • 4.

  De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. een via deze regeling aangeschafte fiets c.a.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen in gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet een nader besluit nemen.

Artikel 8 Slotbepaling

Deze regeling treedt na publicatie, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2012 en kan worden aangehaald als “Regeling Fiets-privé 2012”. De regeling vastgesteld d.d. 15 oktober 2009 komt hiermee te vervallen.

 

(Burgemeester en wethouders hebben nadere uitvoeringsvoorschriften vastgesteld waaronder:

-een informatiefolder Fiets-privé;

-een Verklaring “zakelijk gebruik”;

-een “Aanvullende verklaring op de aanstelling of de arbeidsovereenkomst”;Tevens beschikbaar een NFP-aanvraagformulier (in 4-voud).

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouder van 20 december 2011 (agendapunt 6.5.3.)

 

Burgemeester en wethouders van Westland

De secretaris,                    de burgemeester,

 

 

M. van Beek                     J. van der Tak