Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westland

nadere regels terrassen Gemeente Westland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnadere regels terrassen Gemeente Westland
Citeertitelnadere regels terrassen Gemeente Westland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Nadere Regels Terrassen gemeente Westland 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156
 2. APV, art. 2:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-201205-05-2017nieuwe regeling

27-03-2012

Gemeenteblad Westland, 26-04-2012

Gbw 2012, 18

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels terrassen Gemeente Westland

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Westland;

 

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 2:10 van de APV;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de nadere regels terrassenGemeente Westland.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  terras: terras als bedoeld in artikel 2:27 onder b. van de APV;

 • 2.

  openbare inrichting : openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:27 onder a. van de APV;

 • 3.

  bevoegd bestuursorgaan: bevoegd bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 onder n. van de APV;

 • 4.

  openbare plaats: openbare plaats als bedoeld in artikel 1:1 onder a. van de APV.

Artikel 2 Ontheffing
 • 1.

  Wanneer een terras voldoet aan het bepaalde in onderliggende nadere regels, dan is het bepaalde in artikel 2:10 APV, 1e lid onder a en b niet van toepassing en is een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10, 3e lid APV niet nodig.

 • 2.

  Voordat een terras in gebruik wordt genomen, doet de exploitant hiervan een melding aan het bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 3 Locaties

Op openbare plaatsen zijnde pleinen mag alleen een terras worden geplaatst en in gebruik worden genomen met inachtneming van wat is bepaald in de door het bevoegd bestuursorgaan vastgestelde inrichtingskaarten.

Artikel 4 Maatvoering
 • 1.

  Een terras mag, inclusief de uitklapbreedte van de aanwezige parasols, niet breder zijn dan de zij- of voorgevel van de openbare inrichting, waartoe het terras behoort.

 • 2.

  Ten aanzien van de diepte van een terras geldt, dat een terras mag worden geplaatst en in gebruik worden genomen met inachtneming van een minimale vrije verkeersdoorgang van 3.50 meter en een minimale hoogte van 4.20 meter.

 • 3.

  Het is niet toegestaan een terras te plaatsen dan wel in gebruik te nemen op een fietspad.

 • 4.

  Indien een terras op een voetpad wordt geplaatst dan wel ingebruik wordt genomen dient er op het voetpad voor gebruikers van het voetpad een vrije doorgang van minimaal 1,50 meter in een rechtdoorgaande verkeersstroom te worden vrijgehouden.

 • 5.

  De toegang tot niet tot de openbare inrichting behorende terreinen en gebouwen mag niet worden belemmerd of bemoeilijkt.

 • 6.

  Brandkranen en door of namens de Gemeente Westland geplaatst straatmeubilair dienen rondom 1,50 meter vrij te blijven van obstakels.

Artikel 5 Uitstraling
 • 1.

  De omvang van het terras dient op een duidelijk zichtbare wijze te zijn gemarkeerd.

 • 2.

  De markering mag geen belemmering opleveren voor de doorgang van het verkeer.

 • 3.

  De markering moet, indien deze bestaat uit een fysiek object, wegneembaar en verplaatsbaar zijn en mag niet hoger zijn dan 1 meter. Een hoogte van 1.50 meter is ook mogelijk maar moet dan vanaf 1 meter volledig transparant zijn.

 • 4.

  Het terrasmeubilair moet direct wegneembaar en verplaatsbaar zijn.

 • 5.

  Het terrasmeubilair mag niet in de grond verankerd worden, tenzij met toestemming van het bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 6 Schoonhouden terras en directe omgeving
 • 1.

  De exploitant van een openbare inrichting waar een terras wordt ingenomen draagt er zorg voor dat het terras en de directe omgeving (25 meter overeenkomstig artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit) van het terras te allen tijde schoon en in een nette staat worden gehouden.

 • 2.

  Het terrasmeubilair dient van een deugdelijke kwaliteit te zijn en dient in een goede staat van onderhoudte verkeren.

Artikel 7 Gevaar en overlast
 • 1.

  Na sluitingstijd van de opnbare inrichting dient het terrasmeubilair op een zodanige wijze te worden opgeslagen en/of vastgelegd dat er geen gevaar of overlast ontstaat.

 • 2.

  Na sluitingstijd van de openbare inrichting zijn er geen bezoekers op het terras toegestaan.

 • 3.

  Op het terras mag geen muziek ten gehore worden gebracht, met uitzondering op dagen waarop er sprake is van collectieve festiviteiten als bedoeld in artikel 4:2 APV.

Artikel 8 Overig
 • 1.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan besluiten het terras (of een gedeelte daarvan) te sluiten op dagen of uren, waarop in verband met (weg)werkzaamheden of bijzondere gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld evenementen) over het desbetreffende straatdeel beschikt moet kunnen worden.

 • 2.

  Markten moeten overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de gemeentelijke marktverordening kunnen worden geplaatst. De exploitant van een openbare inrichting waar een terras wordt ingenomen zal plaatsing van zijn/haar terras aan de markt aanpassen.

 • 3.

  Evenementen moeten plaats kunnen vinden overeenkomstig daarop betrekking hebbende besluitvorming. De exploitant van een openbare inrichting waar een terras wordt ingenomen zal plaatsing van zijn/haar terras aan een evenement aanpassen.          

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het bevoegde bestuursorgaan kan een in deze nadere regels genoemd gebod of verbod buiten toepassing laten of daarvan afwijken:

 • 1.

  voor zover toepassing gelet op het te dienen belang leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard;

 • 2.

  als er sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde of veiligheid of een redelijk vermoeden daarvan.

Artikel 10 Toezicht en handhaving

Alle aanwijzingen en bevelen gegeven door of krachten de politie, brandweer of bevoegd bestuursorgaan dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 11 Overgangsrecht

Vergunningen en ontheffingen die zijn verleend onder de werking van de APV, die golden op de dag voor inwerking treding van deze nadere regels blijven van kracht tot 1 jaar na inwerkingtreding van deze nadere regels.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als "nadere regels terrassen Gemeente Westland".

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regels terrassen Gemeente Westland treden in werking op de dag nadat ze zijn bekend gemaakt

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2012,

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M.van Beek J. van der Tak