Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wierden

Reïntegratieverordening Gemeente Wieren 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReïntegratieverordening Gemeente Wieren 2012
CiteertitelReïntegratieverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Werk en Bijstand, art. 8
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 25
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Onbekend

03-04-2012

De Driehoek, 13 juni 2012

Raad2012413

Tekst van de regeling

Intitulé

Re-integratieverordening gemeente Wierden 2012

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet Werk en Bijstand;

 • b.

  Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • c.

  Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • d.

  Bbz: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

 • e.

  Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

 • f.

  belanghebbende: een uitkeringsgerechtigde, niet-uitkeringsgerechtigde, anw-er en personen die een dienstverband WIW of ID hebben, aan wie door het college ondersteuning kan worden geboden;

 • g.

  uitkeringsgerechtigde: een persoon met een uitkering ingevolge de wet, het Bbz, de Ioaw of de Ioaz;

 • h.

  anw-er: een persoon met een uitkering volgens Algemene nabestaandenwet die als werkloze werkzoekende ingeschreven is bij het UWV;

 • i.

  nugger: niet-uitkeringsgerechtigde / persoon conform artikel 6, sub a van de wet;

 • j.

  sw-geïndiceerde: de persoon waarvoor is vastgesteld dat hij of zij tot de doelgroep van de Sociale Werkvoorziening behoort;

 • k.

  jongere: een uitkeringsgerechtigde jonger dan 27 jaar;

 • l.

  voorzieningen: voorzieningen bedoeld in artikel 7, lid 1 sub a. van de wet, artikel 34, lid 1 sub a van de Ioaw en artikel 34, lid 1 sub a. van de Ioaz; een instrument dat ingezet wordt ter ondersteuning van een belanghebbende;

 • m.

  algemene voorzieningen: arbeidsdeskundig onderzoek, loonkostensubsidie en premies;

 • n.

  re-integratietraject: één of meerdere, al dan niet aaneengeschakelde, voorziening(en);

 • o.

  arbeidsmarktgericht traject: re-integratietraject gericht op duurzame plaatsing in algemeen geaccepteerde arbeid, dan wel arbeid als zelfstandige;

 • p.

  voortraject arbeidsinpassing: traject gericht op het sociaal/professioneel redzaam maken van de belanghebbende, waardoor de belanghebbende door kan stromen naar een arbeidsmarktgericht traject of algemeen geaccepteerde arbeid;

 • q.

  zelfstandige maatschappelijke participatie: traject gericht op zelfstandige maatschappelijke participatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande gemeentelijke niet op re-integratie gerichte voorzieningen;

 • r.

  vrijstelling: individuele tijdelijke ontheffing van de verplichting algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en deze te aanvaarden, conform artikel 9, lid 1 onderdeel a. van de wet, artikel 37a van de Ioaw en artikel 37a van de Ioaz;

 • s.

  algemeen geaccepteerde arbeid: arbeid die algemeen maatschappelijk aanvaard is;

 • t.

  plan van aanpak: een beschrijving van opeenvolgende activiteiten die in het kader van activering of re-integratie nodig zijn om de belanghebbende of sw-geïndiceerde duurzaam naar algemeen geaccepteerde arbeid (al dan niet onder begeleiding) te leiden of zelfstandig maatschappelijke participatie mogelijk te maken;

 • u.

  inburgeringsplan: een beschrijving van het inburgeringsprogramma die in het kader van de Wet inburgering wordt opgesteld;

 • v.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden;

 • w.

  de raad: de gemeenteraad van de gemeente Wierden.

Hoofdstuk 2 Beleid en financiën

Artikel 2 Plan van aanpak

 • 1.

  Het college stelt een plan van aanpak vast, waarin wordt aangegeven:

  • -

   een omschrijving van het beleid ten aanzien van de re-integratie van belanghebbenden;

  • -

   een omschrijving van het inkoopbeleid van de voorzieningen;

  • -

   het beschikbare budget en een verdeling van de beschikbare middelen over de voorzieningen;

 • 2.

  Ieder jaar doet het college verslag aan de raad van de resultaten voorvloeiend uit het reintegratieplan.

Artikel 3 Aanspraak op ondersteuning

 • 1.

  Belanghebbenden hebben aanspraak op ondersteuning bij het vinden van algemeen geaccepteerde arbeid of als dat doel niet bereikbaar is, bij zelfstandige maatschappelijke participatie. Voorwaarde voor de anw-er en nugger is dat deze minimaal 12 uren per week beschikbaar is voor algemeen geaccepteerde arbeid.

 • 2.

  Ondersteuning kan worden geboden door het aanbieden van een, naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte, voorziening, re-integratietraject of door het bieden van praktische hulp, advies of doorverwijzing naar andere instanties.

 • 3.

  Het re-integratietraject wordt vastgelegd in een individueel ontwikkelingsplan.

 • 4.

  Het college doet een aanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in deze verordening en/of het daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluit.

 • 5.

  Voorzieningen worden alleen ingezet als zonder die inzet het vinden van algemeen geaccepteerde arbeid niet mogelijk is.

 • 6.

  Het college houdt bij het aanbieden van een voorziening in ieder geval rekening met de mate waarin de persoon arbeid en zorgtaken kan combineren.

 • 7.

  Het college kan een eigen bijdrage vragen.

Artikel 4 Inburgering

De voorzieningen, genoemd in deze verordening, kunnen onderdeel uitmaken van of aanvullend zijn op een inburgeringsplan, op grond van de Wet inburgering, dan wel op grond van de rechtsopvolger van deze wet.

Artikel 5 Activering Wsw

De voorzieningen, genoemd in deze verordening, kunnen onderdeel uitmaken van of aanvullend zijn op een individueel ontwikkelingsplan voor een sw-geïndiceerde.

Artikel 6 Budget- en subsidieplafonds

 • 1.

  Het college kan, bij uitvoeringsbesluit, een of meer subsidie- of budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen.

 • 2.

  Het college kan een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening.

 • 3.

  Het college kan lopende het jaar besluiten middelen tussen de verschillende budgetten over te hevelen.

Artikel 7 Verplichtingen

 • 1.

  De belanghebbende, jongere of sw-geïndiceerde die deelneemt aan een voorziening is gehouden te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de Ioaw, de Ioaz, de Wsw, de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen, alsmede aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening heeft verbonden.

 • 2.

  Indien een uitkeringsgerechtigde die deelneemt aan een voorziening, niet voldoet aan het

gestelde in het eerste lid, kan het college een maatregel opleggen conform hetgeen hierover is

bepaald in de maatregelenverordening.

3.Indien de anw-er of nugger die gebruik maakt van een voorziening, niet voldoet aan het gestelde in het eerste lid, kan het college de kosten van de voorziening dan wel de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 8 Beperkingen

Bij uitvoeringsbesluit kan het college van de anw-er of nugger een bijdrage verlangen in de kosten van de voorziening.

Hoofdstuk 3 Voorzieningen

Artikel 9 Voorzieningen

 • 1.

  Voorzieningen kunnen separaat, al dan niet aanvullend op een re-integratietraject, een arbeidsmarktgericht traject, een voortraject arbeidsinpassing en een traject gericht op zelfstandige maatschappelijke participatie worden ingezet.

 • 2.

  Als onderdeel van een re-integratietraject en een werkleeraanbod kunnen de volgende voorzieningen worden ingezet: diagnose en individueel ontwikkelingsplan, aanbodversterking, werkervaring, begeleiding, bemiddeling & nazorg.

 • 3.

  Het college kan een ingezette voorziening beëindigen:

  • a.

   indien de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in artikel 7 van deze verordening niet nakomt;

  • b.

   indien de persoon die deelneemt niet meer behoort tot de belanghebbenden;

  • c.

   indien de persoon algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening;

  • d.

   indien naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling.

 • 4.

  Bij uitvoeringsbesluit stelt het college ten aanzien van de voorzieningen nadere regels. Deze

regels hebben in ieder geval betrekking op:

 • a.

  De voorwaarden waaronder een voorziening wordt aangeboden;

 • b.

  De intrekking of wijziging van de subsidie- en premieverlening of – vaststelling;

 • c.

  De aanvraag van en de besluitvorming over subsidies en premies;

 • d.

  Overige criteria voor het aanbieden van voorzieningen en het verstrekken van premies en subsidies.

  • 5.

   Bij uitvoeringsbesluit kan het college algemene voorzieningen en voorzieningen als onderdeel van een re-integratietraject instellen dan wel beëindigen.

Artikel 10 Continuïteit

Het college draagt er zorg voor dat:

 • a.

  De kwaliteit en continuïteit van derden, die bij het re-integratietraject zijn betrokken, in voldoende mate gewaarborgd zijn;

 • b.

  Met inachtneming van de persoonlijke verantwoordelijkheid van belanghebbende voldoende voorzieningen zijn getroffen om het voor belanghebbende redelijkerwijze mogelijk te maken het re-integratietraject met succes te doorlopen.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de

bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van

overwegende aard leidt.

Artikel 12 Beslissing college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  Besluiten die zijn genomen onder de werking van de Re-integratieverordening gemeente Wierden 2010 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, worden aangemerkt als besluiten krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een beschikking op grond van de Re-integratieverordening gemeente Wierden 2010 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening treedt in werking de dag na afkondiging en werkt terug tot 1 januari 2012.

 • 2.

  De Re-integratieverordening gemeente Wierden 2010 wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 ingetrokken.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Re-integratieverordening gemeente Wierden 2012

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wierden d.d. 3 april 2012

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. W.H.J. Wienk ing. J.H.M. Robben