Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wijchen

Regeling Jeugdleerlingensubsidie Wijchense muziekverenigingen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wijchen
Officiële naam regelingRegeling Jeugdleerlingensubsidie Wijchense muziekverenigingen 2015
CiteertitelRegeling Jeugdleerlingensubsidie Wijchense muziekverenigingen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening 2008, artikel 1.2, vierde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van Wijchen;

overwegende dat

de gemeente Wijchen, met het vaststellen van het Uitvoeringsdocument Muziekonderwijs Wijchen op 6 februari 2014 door de gemeenteraad, het bespelen van instrumentale muziek bij de Wijchense muziekverenigingen wenst te bevorderen. Hiervoor acht de gemeente het wenselijk en passend binnen haar kerntaken om de jeugd te stimuleren om een muzikale opleiding te volgen. Door het instellen van een waarderingssubsidie muziekonderwijs voor jeugdleerlingen tracht de gemeente Wijchen de instrumentale muzikale vaardigheden van jeugdleden te vergroten en een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de Wijchense muziekverenigingen;

gelet op artikel 1.2 vierde lid van de Algemene Subsidieverordening 2008;

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Jeugdleerlingensubsidie Wijchense muziekverenigingen 2015

Artikel 1 Criteria voor een waarderingssubsidie voor muziekonderwijs

 • 1.

  De leerling is op de peildatum 1 mei 2015 jonger dan 18 jaar.

 • 2.

  De leerling is woonachtig in de gemeente Wijchen.

 • 3.

  De leerling is lid van een muziekvereniging van de Stichting Samenwerkende Wijchense Muziekverenigingen.

 • 4.

  De leerling volgt muziekonderwijs dat gericht is op het behalen van een erkend muziekdiploma, niveau A en/of B in het cursusjaar 2014/2015.

 • 5.

  Het muziekonderwijs wordt verzorgd door een aantoonbaar bekwame muziekdocent.

Artikel 2 Subsidiebedrag en aanvragen

 • 1.

  De toe te kennen subsidie bedraagt 1/3 van de scholingskosten (met inbegrip van examenkosten) met een maximumbedrag van € 200,-- per leerling per cursusjaar.

 • 2.

  Aan een leerling wordt maximaal 3 cursusjaren subsidie verstrekt.

 • 3.

  De ouders/verzorgers van de leerling dienen per cursusjaar een subsidieaanvraag in via het daarvoor beschikbare subsidieformulier.

 • 4.

  De aanvraag om een subsidieverlening wordt ingediend vóór 1 mei 2015.

 • 5.

  Aanvragen worden bij volgorde van binnenkomst behandeld waarbij aanvragen van leerlingen die al 1 of 2 keer een subsidie hebben ontvangen, voorrang krijgen boven eerste aanvragen.

 • 6.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • a.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is ingevuld.

 • b.

  Indien het subsidieplafond wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 3 Verplichtingen

 • 1.

  De aanvrager dient het subsidieformulier in met onderstaande gegevens:

  • a.

   Naam, geboortedatum, adres, woonplaats van de leerling;

  • b.

   Lidmaatschap van muziekvereniging;

  • c.

   type cursus/opleiding niveau diploma (A,B);

  • d.

   cursus/opleidingsorganisatie (wie voert cursus/opleiding uit);

  • e.

   Een kopie van de factuur en een betalingsbewijs van de cursus/opleiding voor het betreffende cursusjaar.

  • f.

   Of voor de betreffende leerling al eerder op grond van deze regeling subsidie is ontvangen en zo ja: hoe vaak.

 • 2.

  De aanvrager is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. Indien blijkt dat de gegevens onjuist zijn, wordt de aanvraag geweigerd.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor deze regeling geldt een subsidieplafond. Zodra het subsidieplafond is bereikt, worden aanvragen geweigerd.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor 2015 is vastgesteld op € 20.000

Artikel 5

 • 1.

  Op de activiteiten zoals genoemd in artikel 1 is de regeling beleidsregel subsidieverstrekkingen 2013 niet van toepassing.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het digitale gemeenteblad.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: regeling Jeugdleerlingensubsidie Wijchense muziekverenigingen 2015.

Ondertekening

Vastgesteld op 3 februari 2015.

Burgemeester en wethouders van Wijchen,

De secretaris, De Burgemeester,

Toelichting

1.1 De gemeenteraad heeft in juni 2013 besloten dat volwassenen (18 jaar en ouder) niet meer in aanmerking komen voor subsidiëring van cultuureducatie. Dat betekent dat een leerling op het moment dat de aanvraag ingediend moet zijn, te weten op 1 mei 2015, jonger dan 18 jaar is om in aanmerking te komen voor een subsidie.

1.3 De gemeente heeft ervoor gekozen om muziekonderwijs in de vrije tijd niet langer te subsidiëren. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor jeugdleden van Wijchense muziekverenigingen om de kwaliteit van de orkesten te borgen en aanwas van nieuwe leden te stimuleren. Lid zijn van een vereniging betekent dat er contributie betaald wordt aan de vereniging voor deelname aan haar kernactiviteiten. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen (op termijn) actief participeren in het orkest van de muziekvereniging. Het kan dus niet zo zijn dat een leerling muziekles volgt voor een muziekinstrument dat niet gebruikt wordt in het orkest.

1.4 Niveau B is minimaal vereist om mee te kunnen doen in orkest/ensemble van de muziekverenigingen. Een leerling die de ambitie heeft om zich verder te ontwikkelen tot niveau C of D, zal dat voor eigen rekening moeten doen. Daarvoor neemt de gemeente geen verantwoordelijkheid.

1 mei 2015 is de deadline voor het indienen van een aanvraag voor het cursusjaar 2014/2015. Een leerling dient op dat moment nog muziekles te volgen om voor een subsidie in aanmerking te komen. Aanvragen met betrekking op andere cursusjaren dan cursusjaar 2014/2015 worden geweigerd.

1.5 Het muziekonderwijs dient gegeven te worden door een daartoe bekwaam muziekdocent. Alleen een bevoegdheid is niet voldoende. Bijvoorbeeld: een muziekdocent kan jaren geleden zijn bevoegdheid hebben gehaald maar vervolgens niet zijn bijgeschoold waardoor zijn lesgeven niet meer aansluit bij de huidige praktijk. De beoordeling van de bekwaamheid is aan het Cultuurknooppunt.

2.1 Het cursusjaar volgt een schooljaar. De startdatum van de cursus ligt tussen aanvang schooljaar 25 augustus 2014 en 1 mei 2015.

2.2 Door de invoering van een muzikale leerlijn in het basisonderwijs, begint een leerling met een zekere voorkennis aan de cursus/opleiding waardoor een gemiddelde leerling een A diploma in één jaar halen, en aansluitend het B diploma in twee jaar zou moeten kunnen halen. Door het subsidiëren van 3 jaar muziekonderwijs per leerling, ontstaat er ruimte om nieuwe jeugdleden toe te laten en komen er meer kinderen en jongeren in aanraking met muziek. Dit in tegenstelling tot het subsidiëren van een jeugdlid tot 18 jaar ongeacht de duur van de opleiding. Het maakt voor de termijn niet uit of de leerling tussentijds van instrument en/of docent verandert.

2.3 Op de gemeentelijke website is het aanvraagformulier te downloaden.

2.4 Om gestarte leerlingen voorrang te kunnen geven wordt gekozen voor een vast moment waarop subsidie kan worden aangevraagd. De datum van 1 mei is gekozen om de garantie te hebben dat een leerling ook daadwerkelijk muziekles gevolgd heeft en niet bijvoorbeeld op 1 november al is gestopt.

2.5 Leerlingen die al gestart zijn met hun opleiding en daarvoor al een of twee keer een subsidie hebben ontvangen, krijgen bij de behandeling van de aanvragen voorrang. Dit om te voorkomen dat ze buiten de boot vallen en hun opleidingstraject (moeten) onderbreken, wanneer het subsidieplafond is bereikt.

3.1 Deze gegevens zijn nodig om de rechtmatigheid van de aanvraag te toetsen.

3.2 De gemeente kan (steekproefsgewijs) de ingediende documenten controleren door navraag te doen. Indien daaruit blijkt dat de aangeleverde gegevens onjuist zijn, wordt de aanvraag geweigerd.

4.1 Met een subsidieplafond is er een weigeringsgrond voor subsidieaanvragen. Hiermee wordt een openeinderegeling voorkomen.