Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Ontheffingensysteem winkelgebied Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOntheffingensysteem winkelgebied Wijchen
CiteertitelOntheffingensysteem winkelgebied Wijchen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), art. 87 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200801-01-2012nieuwe regeling

07-08-2007

Onbekend

09/3709

Tekst van de regeling

Intitulé

Ontheffingensysteem winkelgebied Wijchen

Beleidsregels betreffende het verlenen van toegang tot het centrum gebied Wijchen (ontheffing van bord C01 op grond van artikel 87 van het RVV 1990) .

Artikel 1 begripsbepaling

Gebied: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen heeft het gebied dat door de volgende straten wordt omsloten, als winkelgebied aangewezen: Burchtstraat, Touwslagersbaan, Markt, Spoorstraat (van Markt tot Burchtstraat), Kasteellaan (van Markt tot Sterrebosweg), diverse doorgangen naar parkeerterreinen en het Marktpad.

Regime: Het gebied is middels de borden C01 (zone) gesloten verklaard voor alle verkeer (fysiek ondersteund door bollards). In de ochtenduren mag bevoorradend verkeer het gebied via de Touwslagersbaan inrijden van 07.00u tot 12.00u. Deze tijden worden de venstertijden genoemd. Tevens is fietsverkeer uitgezonderd van de gesloten verklaring. In het gebied gelden de regels van een erf (bord G5)

Ontheffing:een besluit van het college van burgemeester en wethouders op basis waarvan toegang gekregen kan worden tot het winkelgebied gedurende de tijden zoals aangegeven op de bebording (en dit is afgesloten middels de bollards). Het geeft tevens recht op een toegangspas ter bediening van de in- en uitgangen tot het gebied voor noodzakelijk laden/lossen of in-/uitstappen van een motorvoertuig.

Aanwonende: Degene die daadwerkelijk woonachtig is in het gebied, blijkens een inschrijving in de gemeentelijke basisadministratiepersoonsgegevens.

Het RVV 1990: Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb. 459.

Motorvoertuig:Het voertuig zoals bedoeld in het RVV 1990.

ontheffinghouder: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend.

Artikel 2 de aanvraag

 • 1.

  een aanvraag voor een ontheffing moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  de ontvangst van de aanvraag wordt binnen twee weken schriftelijk bevestigd door of namens het college van burgemeester en wethouders

Artikel 3 beslistermijn

Behoudens onverwijlde spoed, beslist het college van burgemeester en wethouders op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 4 geldigheidsduur ontheffing

 • a.

  De ontheffing wordt verleend voor de duur dat deze noodzakelijk is of voor het moment(-en) dat deze noodzakelijk is (maximaal een kalenderjaar);

 • b.

  In bijzondere gevallen kan een ontheffing voor bepaalde tijd worden verleend (zie artikel 6);

 • c.

  Een houder van een ontheffing dient jaarlijks een nieuwe aan te vragen.

Artikel 5 tenaamstelling

 • a.

  De ontheffing wordt op naam en adres van de aanvrager gesteld. Op de ontheffing wordt het kenteken van het voertuig afgedrukt waarvoor de ontheffing geldig is. Een ontheffing kan meerdere kentekens bevatten.

 • b.

  De ontheffing is niet overdraagbaar en de hieraan verbonden toegangspas mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6 categorieën ontheffingen

Buiten de venstertijden kan aan bezoekers ontheffing worden verleend als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de hinder en overlast in het winkelgebied tot een minimum dient te worden beperkt. Allereerst dient gezocht te worden naar alternatieve vervoerwijzen (steekwagen, rolcontainer, etc.). Alleen wanneer de bezoeker geen alternatief vervoer heeft, zeer nadrukkelijk gebonden is aan specifieke tijden en de route of locaties niet gewijzigd kunnen worden, kan men in aanmerking komen voor een ontheffing en een toegangspas.

Drie categorieën ontheffingen worden onderscheiden:

 • 1.

  permanente ontheffingen (verkeer dat te allen tijde overal in het winkelgebied toegang dient te hebben)

 • Gemotoriseerd

  verkeer dat noodzakelijkerwijs te allen tijde en overal toegang dient te krijgen komt in aanmerking voor een permanente ontheffing. Naast nood- en hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) die zonder verantwoording altijd via de Touwslagersbaan en Kasteellaan toegang tot het winkelgebied dienen te krijgen, gaat het hier om diensten die spoedeisend zijn en als zodanig herkenbaar. In deze gevallen is het niet mogelijk elke keer dat het winkelgebied wordt betreden verantwoording af te leggen voor de reden van het bezoek.

  • a.

   spoedeisend onderhoud waarbij de veiligheid van personen in het geding is (nutsbedrijven);

  • b.

   spoedeisende bezorging , waardetransporten (waarbij routes en tijden steeds wijzigen);

  • c.

   gemeentelijke diensten die werkzaamheden uitvoeren in het winkelgebied (storingen in infrastructuur, veegwagen end.);

  • d.

   aangewezen diensten die surveilleren, controles en toezicht houden.

 • 2.

  aan voorwaarden gebonden ontheffingen (verkeer dat beperkte toegankelijkheid vraagt)

 • Andere

  groepen kunnen ontheffingen worden verleend op basis van specifieke noodzaak. De hinder voor het winkelend publiek, moet tot een minimum beperkt blijven. Ontheffingen kunnen worden verleend onder voorwaarden; de toegankelijkheid kan worden geboden in tijdsperiodes of locaties.

  • a.

   Expeditie buiten de venstertijden binnen bepaalde perioden. Wanneer logistieke redenen daarom vragen, kan afgeweken worden van de standaard venstertijden. Het betreft bedrijven of panden/bewoners die na 12u bevoorraad moeten worden (schriftelijk aantoonbaar en beargumenteerd);

  • b.

   Gehandicapten die binnen het af te sluiten gebied wonen. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing om gedurende de winkelopeneningstijden de straten in het winkelgebied te berijden. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dient een bewijs te worden overlegd dat met hulpmiddelen niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter te voet kan worden overbrugd. Overige gehandicapten komen alleen in aanmerking voor een ontheffing voor een scootmobiel (geen toegangspas).

  • c.

   Eigenaars van parkeerplaatsen binnen het winkelgebied kunnen het gebied inrijden buiten de winkelopeningstijden (indien in bezit van een ontheffing);

 • 3.

  incidentele ontheffingen (verkeer dat van geval tot geval beoordeeld dient te worden)

 • Voor

  incidentele gevallen die op noodzakelijkheid dienen te worden beoordeeld kan door het college van burgemeester en wethouders een uitzondering worden gemaakt. Deze ontheffingen worden eenmalig verstrekt en hebben een beperkte geldigheidsduur. Beoordeling van deze situaties moet plaatsvinden aan de hand van de volgende richtlijnen:

  • a.

   Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verhuizingen, bouw-, installatie- en/of reparatiewerkzaamheden, indien de aanvrager aantoont dat de goederen, gereedschappen of materialen niet op andere wijze kunnen worden afgeleverd of afgehaald. Per adres worden niet meer dan 2 incidentele ontheffingen verleend;

  • b.

   Deze ontheffingen worden verstrekt voor de periode dat deze noodzakelijk is. In bijzondere omstandigheden is verlenging van de tijdelijke ontheffing mogelijk;

  • c.

   Een incidentele ontheffing is uit te breiden met een parkeerontheffing voor het winkelgebied gedurende de genoemde periode indien de aanvrager aantoont dat:

  • de nabijheid van het voertuig noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

  • in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de in het voertuig aanwezige gereedschappen en/of worden uitgeladen.

  • d.

   Evenementen, stoeten.

  • Deze

   ontheffingen worden aan de balie van het gemeentekantoor verstrekt tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor.

  • De

   ontheffing(-en) dien(-t)(-en) zichtbaar achter de voorruit geplaatst te zijn.

Artikel 7 route en tijden

 • a.

  De tijden gedurende welke van de ontheffing gebruik gemaakt kan worden gemaakt zijn:

 • Permanent: 24 uur per dag/7 dagen per week;

 • Aan voorwaarden gebonden: afhankelijk van de behoefte, doorgaans met een terugkerend patroon;

 • Incidenteel: voor het moment of periode die is verleend

 • b.

  Indien gewenst, dan wel noodzakelijk, is het mogelijk om het inrijden van het gebied te beperken tot 1 ingang;

 • c.

  Er mag slechts stapvoets gereden worden, aangeduid middels bord G5 (Erf)

 • d.

  Parkeren is niet toegestaan behoudens gehandicapten (kaart) en houders van een parkeerontheffing.

 • e.

  Inrijden is enkel toegestaan via de Touwslagersbaan

Artikel 8 voorschriften aan de ontheffing en toegangspassen

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere voorschriften aan de ontheffing verbinden over de wijze waarop van de ontheffing gebruik mag worden gemaakt.

De ontheffing regelt de toegang tot het gebied, de toegangspas is enkel een technisch hulpmiddel om de toegang te regelen. Zonder ontheffing is de toegang niet gelegitimeerd

Artikel 9 toegangspassen

 • 1.

  Ontheffinghouders ontvangen 1 toegangspas.

 • 2.

  Per toegangspas moet vooraf een waarborgsom ad €50,- worden betaald. Dit geldt zowel voor permanente ontheffingen als voor de ontheffingen onder voorwaarden en incidentele ontheffingen.

 • 3.

  Van verlies of diefstal van de toegangspas wordt door de ontheffinghouder direct aangifte gedaan bij de politie

 • 4.

  Voor een vervangende toegangspas dient opnieuw en vooraf een waarborgsom van €50,- betaald te worden

 • 5.

  De toegangspas dient op de derde dag na verhuizing buiten het gebied en op de derde dag na bedrijfsbeëindiging te worden ingeleverd, op verbeurtenis van de waarborgsom van €50,- (binnen kantoortijden)

 • 6.

  Bij misbruik/overtreden van de regeling of voorschriften wordt de toegangspas ingenomen c.q. wordt de waarborgsom verbeurd verklaard

Artikel 10 intrekking ontheffing

 • 1.

  De ontheffing kan worden ingetrokken

  • a.

   Indien ter verkrijging daarvan onjuiste, danwel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   Indien wordt gehandeld in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen (overigens wordt misbruik van de ontheffing op grond van artikel 150, lid 2, van de wegenverkeerswet, aangemerkt als een strafbaar feit);

  • c.

   Indien sprake is van misbruik van de ontheffing;

  • d.

   Indien de ontheffinghouder met het motorvoertuig overlast veroorzaakt;

  • e.

   bij ingebreke blijven van de betaling van de hiervoor verschuldigde leges (per 01-01 2008 bedragen deze €xx,- nader vast te stellen)

  • f.

   Indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist en verleend;

  • g.

   Indien de ontheffinghouder daartoe een verzoek indient;

  • h.

   Bij verhuizing naar een locatie buiten het gebied en bij bedrijfsbeëindiging;

 • 2.

  gelijktijdig met het intrekken van de ontheffing wordt de toegangspas buiten gebruik gesteld en ingenomen en wordt indien van toepassing de borg teruggestort;

 • 3.

  na het intrekken van een ontheffing en toegangspas op grond van het eerste lid sub a. tot en met e. kan voor het betreffende doel en/of persoon pas na een jaar opnieuw een ontheffing worden verleend.

Artikel 11 uitzonderingen

 • 1.

  De ontheffing onder voorwaarden is niet geldig tijdens jaarmarkten, weekmarkt, kermis, koopzondagen en andere evenementen behoudens bestuurders van een gehandicaptenvoertuig. Voor deze momenten worden in principe geen incidentele ontheffingen verstrekt;

 • 2.

  Tijdens de weekmarkt heeft uitsluitend de marktmeester toegang tot de markt, in overleg kan bepaald worden dat de kramenzetter en/of 1 marktkoopman beschikking krijgt over een toegangspas

 • 3.

  De marktmeester organiseert de toegang voor de overige marktkooplieden.

Artikel 12 sleutelhouder

 • 1.

  Voor situaties, zoals bedoeld in het derde lid van artikel 6, die zich voordoen buiten de openstellingstijden van het gemeentehuis, kan het college van burgemeester en wethouders aan een derde (de zogenaamde sleutelhouder) een toegangspas ter beschikking stellen.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders maakt hierover afspraken met de sleutelhouder.

Artikel 13

In zaken waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 14 kosten

Aan de ontheffing zijn de door deze gemeente gehanteerde legeskosten verbonden. Naast het storten van genoemde borg zijn aan de toegangspassen geen kosten verbonden.

Artikel 15 bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van bovenstaande beleidsregels.

Artikel 16 inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2008

Artikel 17 citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “ontheffingensysteem winkelgebied Wijchen”.