Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Wijchen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Wijchen 2020
CiteertitelLegesverordening gemeente Wijchen 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019Nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-317643

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Wijchen 2020

De raad van de gemeente Wijchen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2019;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet

Besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Wijchen 2020

(Legesverordening gemeente Wijchen 2020)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  de raadsagenda indien deze wordt afgehaald;

 • c.

  het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag ten behoeve van de opvang van kinderen in een gastgezin georganiseerd door Europa Kinderhulp;

 • d.

  het aanvragen van een vergunning voor het innemen van een niet-commerciële standplaats;

 • e.

  het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een tijdelijke doorgangsbrug ten behoeve van de doorkomst van de Nijmeegse vierdaagse door de gemeente Wijchen;

 • f.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • g.

  het aanvragen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, voor zover er slechts en alleen sprake is van incidenteel overnachten (maximaal 7 nachten per kalenderjaar) in gebouwen met een andere functie dan logiesgebouwen en deze overnachting georganiseerd wordt door een non-profit instelling in het kader van een activiteit van maatschappelijke, sociale of culturele aard;

 • h.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de onderdelen 3.2.2.1.1, 3.2.2.1.2, 3.1.2.2 en 3.9 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien de activiteit overwegend door vrijwilligers wordt georganiseerd en die geen direct of indirect oogmerk hebben om hieruit voor eigen gewin inkomsten te verwerven;

 • i.

  Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Vermindering of gehele dan wel gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening horende tarieventabel omschreven dienst, wordt alleen verleend en overeenkomstig met de opgenomen bepaling met betrekking tot die dienst.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende artikelen of hoofdstukken van titel 1 van de tarieven tabel betreft:

  • 1.

   artikel 1.1.11 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   artikel 1.4.4 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   artikel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 17 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De 'Legesverordening 2019’, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 3.

  De in artikel 2.1.1.2 van de tarieventabel genoemde “Bouwkosten 2019” wordt bekendgemaakt door terinzagelegging in het Huis van de gemeente, Kasteellaan 27, 6602 DB Wijchen.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening gemeente Wijchen 2020’.

 

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 19 december 2019,

De voorzitter,

De griffier,

Tarieventabel, behorend bij de Legesverordening 2020

 

Artikel-nummer

Omschrijving 2020

Tarief 2020

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het gemeentehuis van Wijchen op:

 

1.1.1.1.

Maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur

448,60

1.1.1.2.

in de avonduren en op zaterdag

560,60

1.1.1.3.

op een zon- of feestdag

672,90

1.1.1.4.

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal in het gemeentehuis gelden dezelfde tarieven als onder 1.1.1.1. t/m 1.1.1.3.

 

1.1.2.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal in het gemeentehuis van Wijchen

55,95

1.1.3.

Het tarief, tijdens kantooruren, bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

448,60

1.1.4.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

448,60

1.1.5.

Het tarief bedraagt voor voltrekking van een huwelijk/partnerregistratie op een andere locatie dan het gemeentehuis van Wijchen of een bijzonder huis als bedoeld in 1.1.3.

577,45

1.1.6.

Het tarief bedraagt voor voltrekking van een huwelijk/partnerregistratie op een andere locatie dan het gemeentehuis van Wijchen of een bijzonder huis als bedoeld in 1.1.3. op een zon- of feestdag

728,80

1.1.7.

Indien voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap benoeming plaatsvindt van een ambtenaar van de burgerlijke stand naar eigen keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag vindt er een toeslag op bovengenoemde tarieven plaats van

112,20

1.1.8.

Indien voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap benoeming plaatsvindt van een persoon naar eigen keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag vindt er een toeslag op bovengenoemde tarieven plaats van

252,35

1.1.9.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.9.1.

een trouwboekje of partnerschapboekje

19,00

1.1.9.2.

een trouwboekje of partnerschapboekje met lederen omslag

29,10

1.1.10.1.

Voor de afgifte op aanvraag van een trouwboekje/partnerschapboekje in kalligrafisch handschrift wordt het tarief verhoogd met

12,30

1.1.10.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een geboorte-inschrijving in kalligrafisch handschrift in het trouwboekje.

9,10

1.1.10.3.

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige

14,65

1.1.11.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.1.11.1.

afschrift burgerlijke stand

13,60

1.1.11.2.

verklaring huwelijksbevoegdheid

23,95

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden

 

1.2.1.2.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1. (zakenpaspoort) het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden

 

1.2.1.3.

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden

 

1.2.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden

 

1.2.2.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden

 

1.2.2.2.

voor een persoon van achttien jaar en ouder het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden

 

1.2.3.

De tarieven, genoemd in de onderdelen 1.2.1.1. tot en met 1.2.1.3. alsmede in 1.2.2.1. en 1.2.2.2., worden bij een spoedlevering vermeerderd met een (rijks)toeslag van het tarief zoals dat is opgenomen in het besluit paspoortgelden

 

1.2.4.

Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs, het tarief dat is opgenomen in art 49a van het Reglement rijbewijzen welk Amvb is gebaseerd op art 111 zesde lid van de Wegenverkeerswet 1994

Wettelijk tarief

1.3.2.

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het bedrag zoals aangegeven door het ministerie van I&M

Wettelijk tarief

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3. en 1.4.4., wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,85

1.4.2.2.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1.

voor 100 verstrekkingen

308,20

1.4.2.2.2.

voor 500 verstrekkingen

1.434,35

1.4.2.2.3.

voor 1.000 verstrekkingen

1.702,95

1.4.2.2.4.

voor 5.000 verstrekkingen

5.347,50

1.4.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, gevraagd:

- ten behoeve van een wetenschappelijk of filantropisch doel;

- door de bedrijven van openbare lichamen;

- door naar de vorm van privaatrechtelijke bedrijven, welke zich geheel of nagenoeg geheel in handen van de overheid bevinden zonder abonnement, per verstrekking

0,50

1.4.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1.

tot het verstrekken van inlichtingen uit de basisregistratie personen, per verstrekking

140,20

1.4.4.2.

Verhoogd met een bedrag per 1.000 inlichtingen van

2,15

1.4.5.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

11,15

1.4.6.

Een abonnement voor het doen van verstrekkingen als bedoeld in deze rubriek heeft een geldigheidsduur van één jaar. Het wordt geacht te zijn ingegaan op de dag, waarop het verschuldigde recht is voldaan, tenzij een andere datum is overeengekomen. Het wordt gesteld op naam en is geheel noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet of niet ten volle gebruikt abonnement vindt niet plaats.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1.

Het tarief bedraagt voor het op papier verstrekken van:

 

1.7.1.1.

een afschrift van de programmabegroting

23,65

1.7.1.2.

een afschrift van de jaarrekening

17,35

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1.

om informatie uit de Basisregistartie Kadaster via Kadaster Online, per perceel

3,75

1.8.1.2.

om informatie uit de Basisregistratie Kadaster via Kadaster Online, over de niet-gemeentelijke beperkingen, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

16,85

1.8.1.3.

tot het verstrekken van een digitaal kaartbestand van een enkel kadastraal perceel of huisnummer inclusief gegevens in een straal van maximaal 50m om dit perceel/huisnummer

28,00

1.8.1.4.

tot het verstrekken van een digitaal luchtfotobestand (voor zover de gemeente beschikt over de auteursrechten), per hectare

2,65

1.8.2.1.

voor het verstrekken van een afschrift van, of uittreksel uit, het gemeentelijke beperkingenregister of -registratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

11,15

1.8.2.2.

Een afdruk van een kaart met luchtfoto op A3-formaat

5,60

1.8.2.3.

Een afdruk van een kaart met luchtfoto op A2-formaat

14,15

1.8.2.4.

Een afdruk van een kaart met luchtfoto op A1-formaat

28,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het Gedrag geldt het tarief zoals dat in artikel 39 van de wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor dit document is vastgesteld.

 

1.9.2.

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

5,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.

Het tarief bedraagt voor het (op verzoek) doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

16,85

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingsverordening

 

1.11.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een noodurgentieverklaring als bedoeld in artikel 10 b, lid 3 van de Huisvestingsverordening Wijchen 2020

56,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Leegstandwet

 

1.13.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1.

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet

135,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Gemeentegarantie

 

1.14.

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Marktstandplaatsen

 

1.15.

Hiervoor verwijzen wij naar de verordening marktgelden

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Kansspelen

 

1.17.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning), per te houden kansspel

61,45

1.17.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.17.2.1.

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

1.17.2.2.

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten

79,00

1.17.2.3.

en één speelautomaat voor onbepaalde tijd

225,00

1.17.2.4.

en twee speelautomaten voor onbepaalde tijd

317,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 

1.18.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 5, eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI), per locatie voor een ononderbroken tracé

490,00

1.18.1.

Het in 1.18. genoemde bedrag wordt verhoogd met coördinatiekosten: per meter (m1) te leggen kabels en leidingen

2,00

1.18.2.

Indien met betrekking tot een verzoek als bedoeld in artikel 1.18. extra overleg en/of nader onderzoek moet plaatsvinden tussen bijvoorbeeld gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het in 1.8. genoemde bedrag per kwartier of gedeelte daarvan verhoogd met

20,00

1.18.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding inzake werkzaamheden met betrekking tot de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels en/of leidingen met een gezamenlijke tracélengte van minder dan 25 m1, inclusief het verstrekken van goedkeuring omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van die werkzaamheden.

150,00

1.18.4.

Indien bij een illegale opbreking de dader getraceerd moet worden

325,00

1.18.5.

Onvolledige/inaccurate/vervallen/voor niets komen en/of te late meldingen

80,00

1.18.6.

Opbreking zonder melding(opbreekmelding) als bedoeld in de avoi/handboek kabels en leidingen van de gemeente Wijchen

165,00

1.18.7.

Opbreking zonder vergunning of instemmingsbesluit als bedoeld in de avoi/handboek kabels en leidingen van de gemeente Wijchen

540,00

1.18.8.

Onterechte melding van een calamiteit die niet overeenstemming is met het bepaalde als bedoeld in de avoi/handboek kabels en leidingen van de gemeente Wijchen

245,00

1.18.9.

Niet werken volgends de voorwaarden zoals vergunning, instemmingsbesluit, avoi/handboek kabels en leidingen van de gemeente Wijchen

200,00

1.18.10.

Tweede, derde etc. controle per keer inclusief reistijd

80,00

1.18.11

De in 1.18.1 t/m 1.18.10 genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht als de aanvraag betrekking heeft op de aanleg van meer dan 10.000 meter strekkende sleuflengte buiten de bebouwde komgrenzen van de gemeente Wijchen. Dan wordt een bedrag in rekening gebracht als opgenomen in een ter zake opgestelde en door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurde projectbegroting.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.

Als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

34,30

1.19.2.

Als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

34,30

1.19.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het verbod het voetgangersgebied te berijden ten behoeve van de bereikbaarheid van het afgesloten gedeelte van het centrum van Wijchen:

 

1.19.3.1.

voor een vaste ontheffing (5 jaar) voor bewoners

99,40

1.19.3.2.

voor een vaste ontheffing (3 jaar) voor bedrijven

132,60

1.19.3.3.

voor een vaste ontheffing voor een jaar voor één taxi

132,60

1.19.3.4.

voor een vaste ontheffing voor een jaar voor een taxibedrijf met meer dan 2 taxi’s

265,20

1.19.3.5.

voor een ontheffing op maat voor bedrijven

132,60

1.19.3.6.

voor een tijdelijke ontheffing

33,15

1.19.3.7.

voor een wijziging van het kenteken of een andere ondergeschikte wijziging van de ontheffing

33,15

1.19.3.8.

voor een wijziging van meer dan 2 kentekens of een andere ondergeschikte wijziging van de ontheffing bij meer dan 2 wijzigingen

66,35

1.19.3.9.

Bewoners woonachtig voor 2012 een vaste ontheffing voor onbepaalde tijd

124,75

1.19.4.1.

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

33,15

1.19.4.2.

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

16,55

1.19.4.3.

Indien voor de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart of aanleg van een individuele gehandicaptenparkeerplaats een medisch onderzoek nodig is en de aanvrager komt zonder bericht van verhindering niet op de gemaakte afspraak bij de medisch adviseur dan wordt een no show tarief in rekening gebracht van

142,45

1.19.3.5.

Indien de aanvrager alsnog een geldige reden heeft voor het wegblijven op een afspraak bij de medische adviseur dan wordt no-show tarief niet in rekening gebracht

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.1.1.

kopie van kaarten, tekeningen, lichtdrukken (A1 en A2 formaat), al dan niet behorend bij de in het onderdeel 1.20.2.1. genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

11,15

1.20.1.2.

voor iedere 2e en volgende kopie op A1 en A2 formaat per kopie

8,40

1.20.1.3.

A0 formaat per kopie

14,15

1.20.1.4.

A3 formaat per kopie

0,30

1.20.1.5.

A4 formaat per kopie

0,30

1.20.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een beschikking op een aanvraag, met uitzondering van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

5,15

1.20.2.2.

Voor het verzenden van alle in dit hoofdstuk genoemde stukken worden de leges vermeerderd met

1,00

1.20.2.3.

Voor het faxen van alle in deze tarieventabel genoemde stukken worden de leges, per bladzijde op A4-formaat, vermeerderd met

1,00

1.20.3.1.

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, meer dan 30 kopieën of scans betreft, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan vermeerderd met de kosten per kopie/ scan zoals bedoeld in artikel 1.20.1.1. tot en met 1.20.1.5. en artikel 1.20.3.3.

11,15

1.20.3.2.

Indien een reeds bestaande digitale tekening, kaart en andere stukken, per elektronisch verkeer wordt verstuurd, dan zijn de tarieven zoals bedoeld in Hoofdstuk 20, eveneens van toepassing

 

1.20.3.3.

indien een kopie zoals bedoeld in Hoofdstuk 20 in kleur wordt gemaakt worden de tarieven onder artikel 1.20.1.1. tot en met 1.20.1.5. verhoogd met

0,80

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1.

Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2.

Bouwkosten: de kosten, zoals die aan de hand van de ‘Bijlage bij Tarieventabel Legesverordening ‘Bouwkosten 2019’’ worden vastgesteld. Ook indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt worden de kosten aan de hand van voornoemde bijlage I vastgesteld.

Bij de berekening van bouwkosten worden de kosten per m3 berekend tenzij in de Tarieventabel Legesverordening ‘Bouwkosten 2019’ in bijlage C staat aangegeven dat de kosten per m2, m1 of per stuk berekend moeten worden. In gevallen waarin deze normatieve bouwkostenlijst niet voorziet, worden de bouwkosten bepaald op basis van de aanneemsom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien de Gebruiksoppervlakte van een bedrijfspand groter is dan 1000 m2, worden de bouwkosten berekend per m3 en per m2. De laagste bouwkosten van beide is maatgevend voor de te berekenen bouwleges.

 

2.1.1.3.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Apv: Algemene plaatselijke verordening

 

2.1.2.

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Verzoek om vooroverleg / verzoek om intake

 

2.2.1.1.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om vooroverleg bedraagt het tarief

110,40

2.2.1.2

Voor het in behandeling nemen van een uitgebreid verzoek om vooroverleg (planologische toets, welstand en overige aspecten) bedraagt het tarief

161,15

2.2.2.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om intake waarvoor een planwijziging ex art. 3.1. Wro (postzegelplan/planherziening), art. 3.6. Wro (binnenplanse wijziging) of 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo (projectafwijkingsbesluit) nodig is, bedraagt het tarief

165,80

2.2.3.

Het tarief zoals genoemd in artikel 2.2.1 en 2.2.2 kan eenmalig vermeerderd worden met de leges voor welstand als bedoeld in artikel 2.3.1.2 en wordt in mindering gebracht bij de de behandeling van een aanvraag om omgevingsvergunning

 

2.2.4.

Indien een verzoek als bedoeld in artikel 2.2.1 is gedaan en deze echter betrekking heeft op een verzoek als bedoeld in artikel 2.2.2 dan worden alleen de leges in rekening gebracht als bedoeld in artikel 2.2.2.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor één of meerdere activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1.1.

Bouwactiviteit

 

2.3.1.1.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 23 promille van de bouwkosten met een minimum van

190,30

2.3.1.1.2.

Indien de bouwactiviteit betrekking heeft op woningbouw en de aanvraag vergezeld gaat van een gecertificeerde Bouwbesluittoets van een bedrijf waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen volgens BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt op de op grond van subonderdeel 2.3.1.1.1. geheven leges (uitsluitend bouwactiviteit) een korting verleend van

10%

2.3.1.2.

Welstandstoezicht

 

2.3.1.2.1.

Het op basis van artikel 2.3.1.1.1. berekende tarief wordt in verband met welstandstoezicht verhoogd met:

 

2.3.1.2.1.1.

voor aanvragen die betrekking hebben op een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend en toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden: 2,5 promille van de bouwkosten indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 464.510,00 met een minimum van

57,30

2.3.1.2.1.2.

Indien de bouwkosten bedragen:

 

 

464.510,00 t/m 675.000,00

1.398,65

 

675.001,00 t/m 1.500.000,00

1.661,65

 

1.500.001,00 t/m 2.000.000,00

1.923,40

 

2.000.001,00 t/m 2.500.000,00

2.155,55

 

2.500.001,00 t/m 3.000.000,00

2.360,05

 

3.000.001,00 t/m 3.500.000,00

2.505,80

 

3.500.001,00 t/m 4.000.000,00

2.621,75

 

4.000.001,00 t/m 4.500.000,00

2.739,00

 

4.500.001,00 t/m 5.000.000,00

2.796,20

 

5.000.001,00 en meer*

2.800,75

 

* vermeerderd met € 100,00 per € 1.000.000,00

 

2.3.1.2.2.1.

Bij vragen aan de Dorpsbouwmeester voor advies over illegaal op gerichte bouwwerken, worden de tarieven genoemd onder 2.3.1.2.1.1. of 2.3.1.2.1.2., vermenigvuldigd met een factor 1,5 met een minimum van

86,10

2.3.1.2.2.2.

Het tarief bij vragen aan de Dorpsbouwmeester voor een stedenbouwkundig advies over een kruimelafwijking of projectbesluit, bedraagt

86,10

2.3.1.2.2.3.

Het tarief bij vragen aan de Dorpsbouwmeester voor een stedenbouwkundig advies over een tijdelijke omgevingsvergunning, bedraagt

86,10

2.3.1.2.3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor reclameadvies bedraagt

57,30

2.3.1.2.4.

Voor de berekening van het recht worden de bouwkosten naar boven afgerond tot op hele euro's. Indien het betreft woningbouw van een en hetzelfde type in één complex, voor:

complexen 1 t/m 5 gelijke woningen een recht als bedoeld onder 2.3.1.2.1.1. of 2.3.1.2.1.2.

complexen 6 t/m 10 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 5 woningen;

complexen van 11 t/m 20 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 6 woningen;

complexen van 21 t/m 30 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 8 woningen;

complexen van 31 t/m 40 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 10 woningen;

complexen van 41 t/m 50 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 12 woningen;

complexen van 51 t/m 60 gelijke woningen een recht over de bouwkosten van 14 woningen;

terwijl vervolgens voor ieder complex tot en met 10 gelijke woningen méér het laatstvermeld tarief telkens wordt vermeerderd met het recht over de bouwkosten van 2 woningen.

Voor de toepassing van het in deze rubriek bepaalde worden etages galerijwoningen als één bouwblok beschouwd, zodat het tarief wordt berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.

 

2.3.1.3.

Achteraf ingediende aanvraag (legalisatie)

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit 200% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van

380,60

2.3.1.4.

Beoordeling aanvullende gegevens

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen.

 

2.3.2.

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief

386,00

2.3.3.

Planologisch strijdig gebruik (al dan niet zijnde een bouwactiviteit);

 

2.3.3.1.

dat betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder1°, Wabo

331,70

2.3.3.2.

dat betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, Wabo (buitenplanse afwijking; planologische ‘kruimelgevallen’)

331,70

2.3.3.3.

dat betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, Wabo (buitenplanse afwijking; voorheen: ‘projectbesluit’)

5.524,15

2.3.3.4.

dat betrekking heeft op artikel 2.12, tweede lid, Wabo (tijdelijke afwijking)

331,70

2.3.3.5.

dat betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder b, Wabo (afwijking van exploitatieplan)

276,35

2.3.3.6.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo (afwijking van provinciale regelgeving)

1.325,60

2.3.3.7.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder c, Wabo (afwijking van nationale regelgeving)

1.325,60

2.3.3.8.

Dat betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder d, Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit)

165,25

2.3.4.

Vervallen

 

2.3.5.

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, Wabo, met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1.

een vast bedrag van

1.082,05

2.3.5.1.2.

te vermeerderen met een bedrag per vierkante meter vloeroppervlakte van

0,40

2.3.5.2.

Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld bij 2.3.5.1.1. betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief, indien het betreft:

 

2.3.5.2.1.

uitbreiding van de inrichting, als de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het tarief vermeld bij 2.3.5.1.1. en 2.3.5.1.2., met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 

2.3.5.2.2.

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting, dan wel een deel van de inrichting, als deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld bij 2.3.5.1.1. en 2.3.5.1.2., met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

2.3.5.2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende gebruiksvergunning

49,75

2.3.5.3.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, betrekking hebbende op een inrichting die niet is bedoeld voor permanent gebruik, bedraagt het tarief

 

2.3.5.3.1.

bij een vloeroppervlakte tot 500 m²

331,45

2.3.5.3.2.

bij een vloeroppervlakte van 500 m² tot 1.500 m²

386,55

2.3.5.3.3.

bij een vloeroppervlakte van 1.500 m² tot 5.000 m²

552,40

2.3.5.3.4.

bij een vloeroppervlakte van 5.000 m² en meer

552,40

 

vermeerderd met een bedrag per vierkante meter vloeroppervlakte boven de 5.000 m² van

0,10

2.3.6.

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten

 

2.3.6.1.

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit over een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder f, Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b Wabo tot een krachtens een provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Wijchen, aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief 10 promille van de bouwkosten met een minimum van

114,25

2.3.6.2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, geen beschermd monument zijnde, in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Wijchen aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 en 21 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

114,25

2.3.7.

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in een beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1.

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo

165,25

2.3.7.2.

Asbesthoudende materialen

 

2.3.7.2.1.

Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning een sloopveiligheidsplan en/of een asbest-inventarisatierapport ingediend moet worden, wordt het onder 2.3.7.1.1. genoemde bedrag verhoogd met:

165,25

2.3.8.

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

165,25

2.3.9.

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

165,25

2.3.10.

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of op grond van artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.10.1.

voor het kappen van maximaal 10 bomen

110,95

2.3.10.2.

voor het kappen van 11 bomen of meer

138,10

2.3.11.

Opslag van roerende zaken

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

 

2.3.11.a

Handelsreclame

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1. (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

 

2.3.11.b

 

indien de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

165,25

2.3.11.c

 

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

165,25

2.3.11.d

Het tarief van artikel 2.3.11.b en 2.3.11.c wordt in verband met welstandstoezicht verhoogd als in artikel 2.3.1.2.4.

165,25

2.3.12.

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

81,55

2.3.13.

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

81,55

2.3.14.

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1.

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo (voor zover het niet een activiteit betreft bedoeld in artikel 1.1a van het Besluit omgevingsrecht), bedraagt het tarief

192,45

2.3.14.2.

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1.

als het een gemeentelijke, provinciale of waterschaps verordening betreft

192,45

2.3.15.

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

 

2.3.16.

Beoordeling bodemgesteldheid

 

2.3.16.1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld op basis waarvan een geschiktheidsverklaring wordt afgegeven, bij een kadastrale oppervlakte van het bouwperceel:

 

2.3.16.1.1.

tot en met 0,5 ha

208,80

2.3.16.1.2.

van meer dan 0,5 ha tot en met 1 ha

311,05

2.3.16.1.3.

van meer dan 1 ha

415,45

2.3.16.1.4.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag reeds beschikbaar zijnde bodeminformatie wordt beoordeeld op basis waarvan een geschiktheidsverklaring wordt afgegeven van de kwaliteit van de bodem, bij een kadastrale oppervlakte van het bouwperceel:

 

2.3.16.1.4.1.

tot en met 0,5 ha

119,60

2.3.16.1.4.2.

van meer dan 0,5 ha tot en met 1 ha

171,85

2.3.16.1.4.3.

van meer dan 1 ha

224,05

2.3.16.1.5.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tariefvoor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van historische informatie over (bedrijfsmatige) activiteiten op locaties bij een kadastrale oppervlakte van het te beoordelen perceel:

 

2.3.16.1.5.1.

tot en met 0,5 ha

155,55

2.3.16.1.5.2.

van meer dan 0,5 ha tot en met 1 ha

208,80

2.3.16.1.5.3.

van meer dan 1 ha

259,90

2.3.16.1.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van informatie voor de aan- of verkoop van objecten, het hanteren van het bodeminformatie systeem en/of bodemkwaliteitskaart, per object

27,70

2.3.16.1.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van bodeminformatie voor de aan- of verkoop van objecten

55,40

2.3.16.2.

Beoordeling archeologie

 

2.3.16.2.1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van schriftelijke adviezen met betrekking tot archeologische waarden en verwachtingen bedraagt het tarief:

88,15

2.3.16.2.2.

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.16.2.1 en andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor de beoordeling van een archeologisch rapport, als bedoeld in artikel 39, tweede lid, artikel 40, eerste lid en artikel 41 eerste en tweede lid van de Monumentenwet 1988 en artikel 5, tweede lid van de Erfgoedwet.

 

2.3.16.2.2.1.

de beoordeling van een bureau en/of booronderzoek:

220,65

2.3.16.2.2.2.

de beoordeling van een vervolgonderzoek (waarderend onderzoek en/of definitief archeologisch onderzoek)

220,65

2.3.16.2.2.3.

de beoordeling van een Programma van Eisen met betrekking tot archeologisch (voor)onderzoek, in overeenstemming met het Protocol opstellen Programma van Eisen, Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)

88,15

2.3.16.2.2.4.

de beoordeling van een Plan van Aanpak met betrekking tot archeologisch (voor)onderzoek:

88,15

2.3.16.2.2.5.

de beoordeling van andere al beschikbare bodeminformatie , niet zijnde een archeologisch rapport

88,15

2.3.16.2.2.6.

de beoordeling van een offerte tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek

88,15

2.3.16.3.1.

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3 en 1.13 Wnb (toestemming ziet uitsluitend op verstrekking van ontwikkelruimte van stikstofdepositie op grond van de PAS)

852,40

2.3.16.3.2.

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3b en 2.8 lid9 Wnb (toestemming voor het realiseren van projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

1.971,15

2.3.16.3.3.

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a en 2.8 lid 1 Wnb (toestemming voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

3.942,35

2.3.16.3.4.

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a en 2.8 lid 1 en 1.13 Wnb (toestemming voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

4.901,30

2.3.16.3.5.

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 lid 3a en artikel 2.8 lid 4 Wnb (toestemming voor toelaatbare significante negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie (ADC toets))

7.831,40

2.3.16.3.6.

Toestemming op grond van de Beleidsregels toedeling ontwikkelruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland 2015

1.598,20

2.3.16.3.7.

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder k en artikel 2.17c Wabo (toestemming voor het opzettelijk verstoren, doden, vangen, plukken etc. van beschermde soorten)

1.278,55

2.3.17.

Advies

 

2.3.17.1.

Indien voor een aanvraag of een verzoek als bedoeld in dit hoofdstuk advies van derden wordt ingewonnen, worden de verschuldigde leges verhoogd met het bedrag van de externe advieskosten. Dit geldt ook als er verplicht advies van de agrarische commissie wordt ingewonnen

 

2.3.17.1.1.

Ook wanneer de omgevingsvergunning niet wordt verleend, het verzoek niet wordt gehonoreerd of (op aanvraag) wordt ingetrokken, zijn de externe advieskosten verschuldigd

 

2.3.17.1.2.

Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande onderdelen van dit hoofdstuk, bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag dat de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

2.3.17.1.3.

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

2.3.18.

Verklaring van geen bedenkingen

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verhoging

 

2.4.1.

Indien de aanvrager kenbaar heeft gemaakt dat hij geen berichten met betrekking tot de aanvraag of vooroverleg langs elektronische weg wil ontvangen dan worden de leges zoals verschuldigd op grond van artikel 2.2.1 (vooroverleg) en 2.3.1 (aanvraag) verhoogd met 5%.

Indien de aanvraag of het vooroverleg via een andere weg dan het OLO (Omgevingsloket online) wordt ingediend dan worden de leges zoals verschuldigd op grond van artikel 2.2.1 (vooroverleg) en 2.3.1 (aanvraag) verhoogd met 5%

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1.

Als een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges uitsluitend als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1.1., 2.3.1.1.2., 2.3.3.

 

2.5.2.

Als een aanvraag in behandeling is genomen en de activiteit zoals bedoeld in artikel 2.3.3 komt te vervallen, worden er geen leges in rekening gebracht voor deze activiteit.

 

2.5.3.

Als een verzoek om vooroverleg in behandeling is genomen en er is geen omgevingsvergunning nodig, worden er geen leges in rekening gebracht, voor de artikelen 2.2.1.1. en 2.2.1.2.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6.1.

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen. Er is geen recht op teruggaaf van de leges.

 

2.6.2.

Indien een aanvraag omgevingsvergunning schriftelijk wordt ingetrokken, worden er geen leges in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging van het project

163,10

2.7.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een beschikking artikel. 2.5, zesde lid Wabo: een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als in 2.3.15. is bepaald en verminderd met de voor de omgevingsbouwvergunning eerste fase berekende leges, met dien verstande dat in elk geval is verschuldigd;

192,45

2.7.2.2.

en dat geen restitutie van de voor de primaire omgevingsvergunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt.

 

2.7.3.1.

Indien geconstateerd wordt dat afgeweken wordt van een verleende omgevingsvergunning en door het indienen van een gewijzigde aanvraag de mogelijkheid bestaat om de afwijking(en) te legaliseren bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een wijziging omgevingsvergunning: 200% van de op grond van artikel 2.3.1.1.1. verschuldigde leges over de meerkosten met een minimum van

165,25

2.7.3.2.

In geval van minderkosten bedraagt het tarief:

Meer- of minderkosten is het verschil tussen bouwkosten van de oorspronkelijke aanvraag ten opzichte van bouwkosten van de gewijzigde aanvraag.

165,25

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit Hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen of herzien van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

4.419,35

2.8.2.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit Hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening

1.325,60

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

2.9.

Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet genoemde beschikking

 

2.10.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

165,25

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor een:

 

3.1.1.1.

commerciële inrichting

479,45

3.1.1.1.

een commerciële inrichting zijnde een slijtersbedrijf

256,45

3.1.1.2.

paracommerciële inrichting

319,65

3.1.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

72,80

3.1.2.2.

Indien voornoemde ontheffing wordt aangevraagd in relatie tot een melding kleine evenement dan bedraagt het tarief

36,45

3.1.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging (zogenaamde bijschrijving) van de vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1.

72,80

3.1.4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening.

158,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Evenement of standplaats

 

3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1.

Een commercieel festival met een verwacht aantal bezoekers van 5.000 of meer

8.410,30

3.2.1.1.1.

Een evenement met een verwacht aantal bezoekers van 2.500 of meer

717,65

3.2.1.1.2.

Indien voor de aanvraag zoals bedoeld in 3.2.2.1.1. meerdere vergunningen/ontheffingen verleend moeten worden, dan bedraagt het tarief voor deze vergunningen/ontheffingen ten hoogste

106,30

3.2.1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijzigen van de vergunning:

 

3.2.1.2.1.

als bedoeld in artikel 3.2.1.1.

561,00

3.2.1.2.2.

als bedoeld in artikel 3.2.1.1.1.

105,50

3.2.2.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25. van de Apv voor evenementen met minder dan 2.500 bezoekers

72,80

3.2.2.1.2.

Indien voor de aanvraag meerdere vergunningen/ontheffingen verleend moet worden, dan bedraagt het tarief ten hoogste

104,65

3.2.2.1.3.

Indien een ontheffing op basis van artikel 4.6 (geluid) van de Apv of een ontheffing op basis van artikel 3 en 4 van de Zondagswet wordt aangevraagd in relatie tot een melding kleine evenement dan bedraagt het tarief ten hoogste

36,45

3.2.3.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een commerciële standplaats als bedoeld in artikel 5:18. van de Apv

72,80

3.2.3.1.2.

Voor een niet-commerciële standplaats tijdens de Nijmeegse vierdaagse bedraagt het tarief

32,20

3.2.4.

Indien voor een aanvraag als bedoeld in dit hoofdstuk advies van derden wordt ingewonnen, worden de verschuldigde leges verhoogd met het bedrag van de externe advieskosten

 

3.2.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag die minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft: 200% van de op grond van artikelen 3.2.2.1.1., 3.2.3.1.1. verschuldigde leges

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijf

 

3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1.

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4. eerste lid, van de Apv

 

3.3.1.1.

voor een escortbedrijf

400,20

3.3.1.2.

voor een seksinrichting met niet meer dan één werkruimte

859,10

3.3.1.3.

voor een seksinrichting met meer dan één werkruimte

1.029,80

3.3.1.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als hiervoor bedoelt, in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van de beheerder (artikel 3.4., tweede lid van de Apv)

170,80

3.3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een geschiktheidverklaring als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit nadere regels seksinrichtingen escortbedrijven

256,70

 

vermeerderd met

 

3.3.2.2.

tot en met 100 m2

71,70

3.3.2.3.

van meer dan 100 m2 tot en met 300 m2

135,95

3.3.2.4.

van meer dan 300 m2 tot en met 600 m2

228,30

3.3.2.5.

van meer dan 600 m2

228,30

3.3.2.6.

vermeerderd per 100 m2 boven de 600 m2

26,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

Hiervoor zijn in deze legestabel geen tarieven opgenomen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Vergunning verblijfsrecreatie

 

3.5.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 2:40a van de Algemene plaatselijke verordening

158,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

3.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1.

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

72,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Kinderopvang

 

3.7.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.7.1.

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau overeenkomstig artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang

781,70

3.7.2.

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang

499,80

3.7.3.

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang op het woonadres van één van de vraagouders op een reeds geregistreerde opvanglocatie overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang

364,50

3.7.4.

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van de opvanglocatie overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit registers kinderopvang

364,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Diversen

 

3.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning van het in artikel 2:29. van de Apv bepaalde sluitingsuur dan wel in afwijking daarvan op basis van artikel 2:30. van de Apv

 

3.8.1.1.

voor één uur of minder

36,45

3.8.1.2.

voor meer dan een uur

72,80

3.8.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om als inzamelaar te worden aangewezen als bedoeld in artikel 2 van de geldende afvalstoffenverordening

72,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

72,80