Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Nadere regels reclameborden gemeente Woensdrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels reclameborden gemeente Woensdrecht
CiteertitelNadere regels reclameborden gemeente Woensdrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1e wijziging d.d. 16-05-2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Woensdrecht, art. 2:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Hoort bij de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), artikel 2:10.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2011Nieuwe regeling

16-05-2011

Woensdrechtse Bode, 01-06-2011

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels reclameborden gemeente Woensdrecht

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1

  In deze nadere regels wordt onder handelsreclame verstaan: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen.

 • 2

  Onder handelsreclame wordt in ieder geval verstaan: verwijsborden met daarop een bedrijfsnaam.

Artikel 2 Melding

 • 1

  Degene die het voornemen heeft een reclamebord op of aan de openbare weg te plaatsen doet hiervan tenminste 5 werkdagen van tevoren melding bij burgemeester en wethouders.

 • 2

  Deze melding bevat in ieder geval de volgende gegevens:a. naam, adres en telefoonnummer van degene die het bord plaatst;b. een concrete aanduiding van de locatie waar het reclamebord wordt geplaatst;c. de datum waarop het reclamebord wordt geplaatst en de datum waarop het reclamebord wordt verwijderd.

Artikel 3 Plaatsing op eigen terrein

Reclameborden mogen enkele geplaatst worden op of aan de openbare weg wanneer er geen mogelijkheid bestaat om het bord op eigen terrein te plaatsen.

Artikel 4 Uitsluitend op voetgangersdeel

Reclameborden op of aan de openbare weg mogen uitsluitend aanwezig zijn op voor voetgangers bestemde delen van de weg.

Hoofdstuk 2 Bepalingen voor handelsreclame

Artikel 5 Handelsreclame

 • 1

  Borden met daarop handelsreclame op, aan, of langs de weg mogen enkel geplaatst worden wanneer die borden een directe relatie hebben tot een onderneming gevestigd in die betreffende straat.

 • 2

  De in lid 1 bedoelde reclameborden dienen geplaatst te worden direct voor of in de directe nabijheid van deze onderneming.

 • 3

  Reclameborden zoals bedoeld in lid 1 en lid 2 mogen enkel aanwezig zijn op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming voor het publiek geopend is.

 • 4

  Lid 1 en lid 2 zijn niet van toepassing op reclameborden ter promotie van evenementen en activiteiten waarop sponsoren worden vermeld.

Artikel 6 Huurovereenkomst

Artikel 5 is niet van toepassing op reclameborden waarvoor een huurovereenkomst is afgesloten met de gemeente Woensdrecht.

Hoofdstuk 3 Reclame voor evenementen en activiteiten

Artikel 7 Binnen grondgebied gemeente

 • 1

  Reclameborden ter promotie van evenementen en activiteiten mogen enkel geplaatst worden als het een evenement of activiteit betreft die zich daadwerkelijk binnen het grondgebied van de gemeente manifesteert of afspeelt.

 • 2

  Het gestelde onder lid 1 geldt niet voor reclameborden voor evenementen en activiteiten die een direct sociaal-maatschappelijk belang hebben in de gemeente Woensdrecht.

Artikel 8 Enkel op sandwichborden en/of driehoeksborden

Reclame voor activiteiten en evenementen mag enkel plaatsvinden door middel van sandwichborden en/of driehoeksborden.

Artikel 9 Aantal borden

 • 1

  In het buurtschap Calfven mogen maximaal 5 sandwichborden en/of driehoeksborden aanwezig zijn.

 • 2

  In de kernen Huijbergen, Woensdrecht, Ossendrecht en Putte mogen maximaal 10 sandwichborden en/of driehoeksborden aanwezig zijn.

 • 3

  In de kern Hoogerheide mogen maximaal 12 sandwichborden en/of driehoeksborden aanwezig zijn.

 • 4

  Per straat mogen maximaal 3 sandwichborden en/of driehoeksborden aanwezig zijn.

Artikel 10 Plaatsing en verwijdering

 • 1

  Sandwichborden en/of driehoeksborden ter promotie van een activiteit of evenement mogen maximaal 10 dagen voorafgaand aan deze activiteit of dit evenement worden geplaatst.

 • 2

  De borden zoals bedoeld in lid 1 dienen binnen 2 dagen na afloop van de activiteit of het evenement verwijderd te zijn.

Hoofdstuk 4 Afstanden en afmetingen

Artikel 11 Afmeting reclame

Een reclamebord mag geen grotere oppervlakte hebben dan 1,5 m2 gemeten aan de buitenkant van het bord.

Artikel 12 Afstanden

 • 1

  Het aanbrengen van borden mag niet geschieden binnen een afstand van vijf meter vanaf een kruising van wegen.

 • 2

  Er dient minimaal een vrije ruimte in de breedte richting het trottoir over te blijven van 1,50 meter nadat het voorwerp is aangebracht.

Artikel 13 Afstand ten behoeve van hulpdiensten

Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een recht doorgaande lijn van minimaal 4 meter breed aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 14 Citeertitel

De nadere regels worden aangehaald als “1e wijziging nadere regels reclameborden gemeente Woensdrecht”.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na die waarop ze zijn bekend zijn gemaakt onder gelijktijdige intrekking van de “nadere regels reclameborden gemeente Woensdrecht”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2011,burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

de secretaris                  de burgemeester

 

A.P.E. Baart MBA            M.A. Fränzel