Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Beleidsregel toepassing bestuursdwang artikel13b Opiumwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel toepassing bestuursdwang artikel13b Opiumwet
CiteertitelBeleidsregel toepassing bestuursdwang artikel13b Opiumwet
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Opiumwet, art. 13b, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Maakt onderdeel uit van de Nota drugsbeleid gemeente Woensdrecht.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-201116-04-2015Aanvullende beleidsregel

06-06-2011

Woensdrechtse Bode, 15-6-2011

Zaaknummer: Z11.14610

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel toepassing bestuursdwang artikel13b Opiumwet

De burgemeester van Woensdrecht:Overwegende:dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen danwel in, op of bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of 11 wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;dat op 6 juni 2011 de "nota drugsbeleid" van de gemeente Woensdrecht is vastgesteld;

dat het aanbeveling verdient om de uitgangspunten en werkwijze uit de Nota drugsbeleid gemeente Woensdrecht vast te leggen in een beleidsregel op basis van artikel 4:81 van de Awb;dat het aanbeveling verdient een beleidsregel vast te stellen omtrent de toepassing van bestuursdwang op basis van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet ter bevordering van de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid;BESLUIT:Vast te stellen de "Beleidsregel toepassing bestuursdwang artikel13b Opiumwet".

Artikel 1 Nulbeleid verkooppunten softdrugs

In de gemeente Woensdrecht worden geen verkooppunten toegestaan voor softdrugs.

Artikel 2 Last onder bestuursdwang boven last onder dwangsom

Als beleidsuitgangspunt wordt als regel gekozen voor het toepassen van een last onder bestuursdwang en niet voor het opleggen van een last onder dwangsom. Van een dwangsom mag in de meeste gevallen weinig effect worden verwacht, gelet op het feit dat het financiële gewin in het verdovende middelencircuit dusdanig groot is dat met een dwangsom naar verwachting niet zal worden bereikt dat een overtreding ophoudt of niet meer wordt herhaald. Bestuursdwang is een directer middel dat in tegenstelling tot de dwangsom op termijn tot feitelijke beëindiging van de overtreding zal leiden.

Artikel 3 Sluiting woning / lokaal

Bij het toepassen van bestuursdwang wordt vervolgens in principe gekozen voor sluiting van de woning/het lokaal. Dit moet als de meest effectieve maatregel worden beschouwd om de met de Opiumwet strijdige situatie te doen beëindigen en herhaling ervan te voorkomen.

Artikel 4 Waarschuwing en acuut gevaar

Bij constatering van een eerste overtreding wordt er een schriftelijke waarschuwing gegeven en niet meteen overgegaan tot toepassing van last onder bestuursdwang. In situaties waarbij er sprake is van acuut gevaar vanwege de overtreding, wordt alsnog onverwijld overgegaan tot toepassing van last onder bestuursdwang.

Artikel 5 Begunstigingstermijn

Als begunstigingstermijn wordt een periode van 24 uur aangehouden waarbinnen betrokkene zelf in de gelegenheid is om gehoor te geven aan de opgelegde last.

Artikel 6 Feitelijke sluiting

Indien er feitelijk tot sluiting wordt overgegaan zal de woning/het lokaal voor publiek ontoegankelijk worden gemaakt (bijvoorbeeld door verzegeling of het feitelijk dichttimmeren).

Artikel 7 Duur van de sluiting

De duur van de sluiting is afhankelijk van de overtreding en van de vraag of de woning/het lokaal reeds eerder gesloten is geweest (recidive) en varieert van een sluiting voor twaalf maanden tot een sluiting voor onbepaalde tijd. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen overtredingen met betrekking tot softdrugs en overtredingen met betrekking tot harddrugs.

Artikel 8 Gedragslijn in tabel

Bij de toepassing van last onder bestuursdwang, wordt de gedragslijn gehanteerd die is omschreven in de volgende tabel:

 

 

Politie

OM

Gemeente

Geldigheidsduur

 1e overtreding

1. Constatering overtreding 2. Opmaken proces-verbaal 3. Melding aan burgemeester + toesturen politierapportage

Na schriftelijk verzoek van de burgemeester toesturen van proces-verbaal-Vervolging

Schriftelijke waarschuwing

Bij de eerste overtreding wordt gewaarschuwd. Reden hiervoor is dat uit de jurisprudentie blijkt dat er een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur bestaat dat bepaalt, dat een bestuursorgaan eerst dient te waarschuwen wanneer het voornemens is een regel te treffen, die voor de burger schadelijk is én de burger zelf in staat is de noodzaak tot het treffen van de maatregel weg te nemen.

 2e overtreding

1. Constatering overtreding 2. Opmaken proces-verbaal 3. Melding aan burgemeester + toesturen politierapportage

Na schriftelijk verzoek van de burgemeester toesturen van proces-verbaal-Vervolging

Sluiting voor een periode van 12 maanden

Wanneer een overtreder binnen twee jaar na de waarschuwing van de burgemeester zich wederom schuldig maakt aan een overtreding ex artikel13b Opiumwet, zal het openbare lokaal/woning worden gesloten voor een periode van 6 maanden.

 3e overtreding

1. Constatering overtreding 2. Opmaken proces-verbaal 3. Melding aan burgemeester + toesturen politierapportage

Na schriftelijk verzoek van de burgemeester toesturen van proces-verbaal-Vervolging

Sluiting voor een periode van 18 maanden

Wanneer een overtreder binnen twee jaren en drie maanden na het besluit van de burgemeester tot sluiting vanhet openbare lokaal/woning wegens de tweede overtreding zich voor de derde keer schuldig maakt aan een overtreding ex artikel13b Opiumwet, zal het openbare lokaal/woning voor de periode van 12 maanden.

 4e overtreding

1. Constatering overtreding 2. Opmaken proces-verbaal 3. Melding aan burgemeester + toesturen politierapportage

Na schriftelijk verzoek van de burgemeester toesturen van proces-verbaal-Vervolging

Onbepaalde tijd 

Wanneer een overtreder binnen twee jaren en zes maanden na het besluit van de burgemeester tot sluiting vanhet openbare lokaal/woning wegens de derde overtreding zich voor de vierde keer schuldig maakt aan een overtreding ex artikel13b Opiumwet, zal het openbare lokaal/woning voor onbepaalde tijd worden gesloten.

 

Woensdrecht, 6 juni 2011De burgemeester van Woensdrecht,M.A Fränzel