Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Beleidsregel Seksbedrijven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Seksbedrijven
CiteertitelBeleidsregel Seksbedrijven
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpZaaknummer: Z11.16267

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. APV gemeente Woensdrecht, art 3:1 t/m 3:11
 2. Algemene Wet Bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-2012Nieuwe regeling

24-07-2012

Woensdrechtse Bode, 8-8-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Seksbedrijven

De burgemeester van Woensdrecht en het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende:

Dat de artikelen 3:1 tot en met 3:11 van de Algemene plaatselijke verordening de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid geeft om seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie te reguleren.

dat het prostitutiebeleid van de gemeente Woensdrecht de kaders stelt waarbinnen seksbedrijven zich kunnen vestigen;

dat het aanbeveling verdient om de uitgangspunten en werkwijze uit het prostitutiebeleid gemeente Woensdrecht vast te leggen in een beleidsregel op basis van artikel 4:81 van de Awb;

dat het aanbeveling verdient te anticiperen op ontwerp Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche.

BESLUIT:

Vast te stellen de “Beleidsregel “Seksbedrijven”.

Artikel 1 Maximumbeleid seksbedrijven

In de gemeente Woensdrecht worden maximaal tien seksbedrijven toegestaan.

Artikel 2 Ruimtelijke inpassing

In het belang van de openbare orde en het uiterlijk aanzien van de gemeente worden de volgende vestigingsvoorwaarden gehanteerd:

 • 1.

  Geen seksbedrijf in de buitengebieden.

 • 2.

  Geen seksbedrijven op industrieterreinen en de op die terreinen aanwezige bedrijvigheid.

 • 3.

  Geen seksbedrijven in de kernen Huijbergen en Woensdrecht.

 • 4.

  Geen seksbedrijf mag worden geëxploiteerd in een gebouw, waar de entree met anderen moet worden gedeeld.

 • 5.

  Geen vestiging van een seksbedrijf binnen een straal van 350 meter van een (onderdeel van een) onderwijsinrichting c.q. school waarin aan minderjarigen onderwijs of opleiding wordt gegeven.

 • 6.

  Geen vestiging van een seksbedrijf binnen een straal van 250 meter van een kerkelijke instelling.

Indien het seksbedrijf zal worden gevestigd langs een doorgaande route, zal aanvullend beoordeeld moeten worden of in de nabijheid van het onderhavige pand voldoende parkeervoorzieningen aanwezig zijn (in het openbaar gebied).

Artikel 3 Persoonsgebonden

Vergunningen voor het uitoefenen van een seksbedrijf zijn persoonsgebonden.

Artikel 4 Overgangsregeling

Op seksbedrijven welke een vergunning hebben voor het van kracht worden van deze beleidsregel, is de ruimtelijke inpassing zoals genoemd in artikel 2 niet van toepassing.

Artikel 5 Toetsing weigeringgrond op basis van artikel 3:13 van de APV

Alvorens een vergunning verleend wordt, voert de GGD een inspectie uit. Doel van deze inspectie is te beoordelen of voldaan kan worden aan de eisen met betrekking tot de gezondheid en/of zedelijkheid en de arbeidsomstandigheden van de prostituee. Op basis van deze inspectie wordt beoordeeld of zich een weigeringgrond voordoet zoals genoemd in artikel 3:13 van de APV.

Woensdrecht, 24 juli 2012

De burgemeester van Woensdrecht en het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

 

de secretaris,               de burgemeester,

A.P.E. Baart MBA          M.A. Fränzel

De burgemeester van Woensdrecht,

 

de burgemeester,

M.A. Fränzel

Toelichting 1 Memorie van toelichting beleidsregel seksbedrijven