Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Verordening speelautomaten(hallen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening speelautomaten(hallen)
CiteertitelVerordening speelautomaten(hallen)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp2014-105

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening en de Beleidsregels speelautomaten(hallen) zijn gebaseerd op het Kansspelenbeleid gemeente Woensdrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wet op de kansspelen, titel VA

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uit deze verordening zijn de Beleidsregels speelautomaten(hallen) afgeleid.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2015Nieuwe verordening

06-11-2014

Gemeenteblad 2015 - nr. 5 en Woensdrechtse Bode, 28-1-2015

Z14.05009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening speelautomaten(hallen)

De raad van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op 5 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2014;

gelet op titel VA van de Wet op de kansspelen  en artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat de gemeente Woensdrecht de exploitatie van kansspelautomaten en een speelautomatenhal onder voorwaarden mogelijk wil maken;

BESLUIT :

de Verordening speelautomaten(hallen) als volgt vast te stellen:

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Wet op de kansspelen;

b. kansspelautomaat: een speelautomaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de wet;

c. hoogdrempelige inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d, van de wet;

d. speelautomatenhal: een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, van de wet;

e. exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;

f. beheerder/ bedrijfsleider: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijk leiding uitoefent of uitoefenen in een speelautomatenhal.

Hoofdstuk 2 SPEELAUTOMATEN

Artikel 2 Aantal kansspelautomaten in hoogdrempelige inrichtingen

In hoogdrempelige inrichtingen zijn maximaal twee kansspelautomaten toegestaan.

Artikel 3 Aantal kansspelautomaten in speelautomatenhallen

De burgemeester kan vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van maximaal 100 kansspelautomaten in een speelautomatenhal.

Hoofdstuk 3 SPEELAUTOMATENHALLEN

Artikel 4 Verbodsbepaling en beperkingen

 • 1

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

 • 2

  Vergunning kan worden verleend voor ten hoogste één speelautomatenhal.

 • 3

  Een vergunning voor een speelautomatenhal kan uitsluitend worden verleend voor percelen die direct gelegen zijn aan de gebiedsontsluitingswegen, buiten de bebouwde kom, die op de bij deze verordening behorende kaart, tekeningnummer 140909, zijn aangegeven.

 • 4

  Een vergunning voor een speelautomatenhal kan uitsluitend worden verleend aan een speelautomatenhal die onderdeel uitmaakt van, en ondersteunend is aan, een multifunctioneel amusementsconcept.

Artikel 5 Vergunningaanvraag

De exploitant dient bij de vergunningaanvraag in ieder geval de volgende gegevens te overleggen:

a. een plattegrond op schaal van de inrichting waaruit ten minste blijkt op welke plaats en in welk aantal kansspelautomaten worden opgesteld en op welke plaats leeftijdscontrole plaatsvindt;

b. een document waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken.

Artikel 6 Beslistermijn

De burgemeester beslist binnen twaalf weken na de datum waarop hij de aanvraag met bijbehorende bescheiden heeft ontvangen. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste twaalf weken worden verdaagd.

Artikel 7 Vergelijkende toets

Indien meerdere gelijkwaardige aanvragen voor een vergunning worden ingediend, wordt door de burgemeester een vergelijkende toets uitgevoerd op basis van de volgende criteria:

a. concept van de speelautomatenhal in relatie tot artikel 4, vierde lid;

b. effecten op openbare orde, veilheid en woon- en leefklimaat;

c. bijdrage aan de preventie en bestrijding van gokverslaving.

Artikel 8 Vergunning

 • 1

  De vergunning wordt gesteld ten name van de exploitant en is niet overdraagbaar.

 • 2

  In de vergunning wordt de naam vermeld van de beheerder(s) en/of de bedrijfsleider(s).

 • 3

  De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

 • 4

  Aan de vergunning worden voorschriften en beperking verbonden. Deze hebben in elk geval betrekking op:

  a. de opening- en sluitingstijden van de speelautomatenhal;

  b. het toezicht in de speelautomatenhal;

  c. het aantal en type speelautomaten dat mag worden opgesteld;

  d. de exploitatie van de speelautomatenhal.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1

  De burgemeester weigert de vergunning, indien:

  a. het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen is verleend;

  b. niet wordt voldaan aan de krachtens artikel 4, derde en vierde lid, gestelde eisen;

  c. de aanwezigheid van de speelautomatenhal in strijd is met een geldend bestemmingsplan;

  d. niet wordt voldaan aan de krachtens artikel 30d, vierde lid, van de wet gestelde eisen;

  e. de beheerders en/of de bedrijfsleiders de leeftijd van 21 jaar niet hebben bereikt;

  f. naar zijn oordeel het woon- en leefklimaat in de omgeving, dan wel de openbare orde of veiligheid op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de speelautomatenhal.

 • 2

  De burgemeester kan de vergunning weigeren indien de aanvrager de bij of krachtens titel VA van de wet gestelde bepalingen heeft overtreden in de drie jaren voorafgaand aan het moment van de aanvraag van de vergunning.

Artikel 10 Intrekkingsgronden

De burgemeester kan de vergunning intrekken, indien:

a. blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

b. niet langer wordt voldaan aan de krachtens artikel 30d, vierde lid, van de wet gestelde eisen;

c. de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is verleend zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder f;

d. wordt gehandeld in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen;

e. niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 11;

f. de vergunninghouder de bij of krachtens titel VA van de wet gestelde bepalingen heeft overtreden;

g. gedurende een periode van ten minste zes maanden geen gebruik van de vergunning wordt gemaakt;

h. de exploitant niet langer gerechtigd is om over de ruimte te beschikken;

i. niet langer wordt voldaan aan de krachtens artikel 4, vierde lid, gestelde eis.

Artikel 11 Wijziging beheerder

Indien een beheerder/ bedrijfsleider die op de vergunning staat vermeld niet meer als zodanig werkzaam is, dient de exploitant binnen vier weken nadat deze situatie is ontstaan, een aanvraag tot wijziging van de vergunning in.

Artikel 12 Wijziging exploitant

 • 1

  Indien de exploitatie van een speelautomatenhal wordt beëindigd of een speelautomatenhal aan een rechtsopvolger wordt overgedragen, doet de exploitant hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan de burgemeester.

 • 2

  De bestaande vergunning vervalt indien niet binnen vier weken, na de overdracht aan de rechtsopvolger, een aanvraag voor een nieuwe vergunning is ingediend.

 • 3

  Indien de aanvraag voor een nieuwe vergunning is ingediend binnen de in het tweede lid gestelde termijn, blijft de bestaande vergunning van kracht totdat op de aanvraag is beslist.

Hoofdstuk 4 STRAF- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 13 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde kan worden bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 14 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op een door het college te bepalen tijdstip.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening speelautomaten(hallen).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 november 2014,

de raad voornoemd,

de griffier,   de voorzitter,

Tekening (pdf 140909) 1  

Bij de Verordening speelautomaten(hallen) hoort Tekening (140909, pdf).