Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Werktijdenregeling gemeente Woensdrecht 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWerktijdenregeling gemeente Woensdrecht 2015
CiteertitelWerktijdenregeling gemeente Woensdrecht 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Werktijdenregeling gemeente Woensdrecht 2015 maakt onderdeel uit van de Arbeidsvoorwaardenregeling Woensdrecht. Per 1-1-2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ingegaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Ambtenarenwet, art. 125

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2020Vernieuwde regeling

23-12-2014

intranet gemeente Woensdrecht

Z14.01157

Tekst van de regeling

Intitulé

Werktijdenregeling gemeente Woensdrecht 2015

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht:

Gelet op de verkregen instemming van de Ondernemingsraad d.d. december 2014

Mede gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 160 van de Gemeentewet en de bepalingen rond arbeidsduur en arbeidstijden van de Gemeentelijke Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO en lokale regelingen);

b e s l u i t e n :

I. met ingang van 1 januari 2015 vast te stellen de navolgende regeling inzake werktijden bij de gemeente Woensdrecht:

Artikel 1 Standaardregeling

De standaardregeling als bedoeld in paragraaf 1 van hoofdstuk 4 CAR/UWO is van toepassing op de ambtenaren werkzaam in functies, die het college niet duidt als functies vallend onder de bijzondere regeling als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 4 CAR/UWO.

Artikel 2 Bezetting en werkafspraken

 • 1

  De standaard regeling heeft als uitgangspunt dat de ambtenaar met zijn leidinggevende afspraken maakt over invulling van zijn werktijden binnen het dagvenster. Flexibiliteit en zeggenschap van de ambtenaar zijn sleutelbegrippen. Flexibiliteit door persoonlijke behoefte af te stemmen op bedrijfsbelang. De ambtenaar en zijn leidinggevende hebben beiden een eigen verantwoordelijkheid om samen tot overeenstemming te komen over (de planning van) zijn werkzaamheden (goed werkgeverschap en goed werknemerschap).

 • 2

  Uitgangspunt bij het maken van de basisafspraken over werktijden is zeggenschap van de ambtenaar, een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, een goede procesgang van de werkzaamheden, bereikbaarheid voor interne en externe klanten en een optimale samenwerking op en tussen de organisatie-eenheden.

 • 3

  Bij de invulling van de arbeidtijden houdt de ambtenaar rekening met de noodzakelijke aanwezigheid bij gesprekken en overleggen.

 • 4

  De leidinggevende is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de organisatie-eenheid.

 • 5

  De werkafspraken en (saldo) arbeidsuren maken onderdeel uit en worden vastgelegd in de gesprekkencyclus.

 • 6

  De ambtenaar en zijn leidinggevende hebben ook aandacht voor naleving van de Arbeidstijdenwet en –besluit, de Arbowet en -besluit en veiligheidsaspecten.

Artikel 3 Arbeidsduur

 • 1

  Het aantal arbeidsuren wordt ieder kalenderjaar bepaald als volgt: 1836 uren minus de door het college aangewezen dagen waarop de openbare dienst van de gemeente gesloten is.

 • 2

  Voor parttimers gelden de in lid één genoemde arbeidsuren naar rato van hun betrekkingsomvang.

Artikel 4 Dagvenster en toegang kantoren

De gemeentelijke kantoren zijn toegankelijk tijdens het dagvenster als bedoeld in artikel 4:2 CAR/UWO, tenzij anders wordt besloten. (7.00 tot 22.00 uur)

Artikel 5 Werktijd en pauze

 • 1

  Na 5,5 uur aaneengesloten arbeid is een pauze van 30 minuten verplicht en na 10 uur werken is 45 minuten pauze verplicht. De pauze kan worden gesplitst in minimaal 15 minuten.

 • 2

  Binnen de tijdsregistratie wordt met het in lid één genoemde rekening gehouden.

Artikel 6 Telewerken

De ambtenaar en de leidinggevende maken, indien gewenst afspraken om te telewerken. Het telewerken vindt plaats conform de lokaal afgesproken kaders voor telewerken.

Artikel 7 Registratie en urensaldo van werktijden

 • 1

  De registratie van de werktijden moet door de ambtenaar persoonlijk geschieden.

 • 2

  De feitelijke arbeidsuren worden per 1 januari van het kalenderjaar in het registratiesysteem opgenomen.

 • 3

  Ingeval van ziekte en buitengewoon verlof worden 7,2 arbeidsuren per werkdag of de afgesproken arbeidsuren per werkdag gecorrigeerd.

 • 4

  Correctie vindt plaats aan de hand van het aantal uren telewerken.

 • 5

  Positieve en negatieve saldi op de registratie van werktijden zijn toegestaan mits het positief urensaldo aan het einde van enig kalenderjaar niet hoger is dan 50,4 uur en een negatief urensaldo niet hoger dan 10 uur. Bij een positief urensaldo van meer dan 50,4 uur vervallen de meerdere uren per 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. Bij een negatief urensaldo van meer dan 10 uur wordt het meerdere per 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar verrekend met het vakantieverlof.

 • 6

  Voor parttimers gelden de in het derde en vijfde lid genoemde uren(saldi) naar rato van hun betrekkingsomvang.

Artikel 8 Bijzondere regeling

 • 1

  De bijzondere regeling bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 4 CAR/UWO kan van toepassing worden verklaard op bepaalde functies.

 • 2

  De ambtenaar en zijn leidinggevende hebben ook aandacht voor naleving van de Arbeidstijdenwet en –besluit, de Arbowet en -besluit en veiligheidsaspecten.

Artikel 9 Beschikbaarheidsdiensten

 • 1

  Ongeacht de toepasselijke regeling (standaard of bijzonder) kan de ambtenaar naar ingevolge artikel 2:1b, lid 2, letter c, worden belast met beschikbaarheidsdienst.

 • 2

  De ambtenaar die een functie bekleedt waaraan een salarisschaal 10 of lager verbonden is en die is aangewezen voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten kan recht hebben op een toelage zoals opgenomen in de bezoldigingsregeling.

 • 3

  Indien de ambtenaar opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht binnen het dagvenster, heeft de ambtenaar recht op compensatie in tijd. De ambtenaar maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

 • 4

  Indien de ambtenaar opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht buiten het dagvenster, komt de ambtenaar in aanmerking voor de buitendagvenstervergoeding zoals beschreven in artikel 3:8 CAR/UWO. Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De ambtenaar maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

 • 5

  Indien de ambtenaar die onder de bijzondere regeling valt opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht, heeft de ambtenaar recht op de vergoeding zoals beschreven in artikel 3.2 en 3.2.1 CAR-UWO.

 • 6

  Wanneer de ambtenaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, eindigt de verplichting tot het deelnemen aan de beschikbaarheidsdienst.

 • 7

  De ambtenaar en zijn leidinggevende hebben ook aandacht voor naleving van de Arbeidstijdenwet en –besluit, de Arbowet en -besluit en veiligheidsaspecten.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Werktijdenregeling gemeente Woensdrecht 2015’ en wordt opgenomen als onderdeel van de Arbeidsvoorwaardenregeling Woensdrecht.

 • 2

  De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 na bekendmaking.

 • 3

  De regeling ‘Arbeidsduur en werktijden gemeente Woensdrecht’, de ‘Notitie deeltijdarbeid’, de ‘Richtlijnen overwerk’, de ‘Vergoedingsregeling

  beschikbaarheidsdiensten’ worden ingetrokken.

Bezoldigingsregeling (Voor dit onderdeel is GO overeenstemming bereikt): 1  

Artikel .. () Toelage beschikbaarheidsdiensten

1. De ambtenaar die buiten de voor hem geldende werktijden beschikbaarheidsdienst heeft, ontvangt een toelage.

2. De toelage bedraagt 5% van het uurloon voor de uren op maandag tot en met vrijdag en 10% van het uurloon voor de andere uren op zaterdag, zondag en de volgende feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen en Koningsdag.

3. Het uurloon, is voor de toepassing van dit artikel maximaal gelijk aan het uurloon dat behoort bij het maximumsalaris van salarisschaal 7.