Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Verordening Wmo Adviesraad gemeente Woensdrecht 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo Adviesraad gemeente Woensdrecht 2015
CiteertitelVerordening Wmo Adviesraad gemeente Woensdrecht 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp2015-047

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, art. 2.1.3., lid 3
 2. Gemeentewet, art. 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2015Vernieuwde verordening

25-06-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 37 en Woensdrechtse Bode 15-7-2015

Z15.02379

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo Adviesraad gemeente Woensdrecht 2015

De raad van de gemeente Woensdrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015

gelet op de verplichtingen op basis van artikel 2.1.3, lid 3 van de Wmo 2015 en artikel 150 van de Gemeentewet

besluit

vast te stellen de "Verordening Wmo Adviesraad gemeente Woensdrecht 2015".

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben de betekenis die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) daaraan toekent.

 • 2

  In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a. Wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  b. Wmo Adviesraad: een onafhankelijk adviesraad voor het college bestaande uit leden benoemd op basis van deskundigheid en affiniteit met de doelstelling van de Wmo 2015;

  c. Belangenorganisatie: samenwerkingsverband van personen of organisaties die voor een gemeenschappelijk belang opkomen;

  d. Burgerparticipatie: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Woensdrecht de burgers betrekt bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid op de Wmo;

  e. Gemeente; de gemeente Woensdrecht.

  f. College; het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht;

  g. Gemeenteraad: de Gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht.

  h. Sociaal domein: alle beleid, organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen.

Hoofdstuk 2 De Wmo Adviesraad

Artikel 2 Instelling en Doelstelling Wmo Adviesraad

 • 1

  Het college draagt zorg voor de instelling en in stand houding van een Wmo Adviesraad.

 • 2

  De doelstelling van de Wmo Adviesraad is:

  het versterken van de positie van burgers in het sociale domein door advisering, signalering en het doen van voorstellen aan het college over beleid op het gebied van de Wmo 2015 en aanverwante onderwerpen zoals jeugd- en participatie beleid.

Artikel 3 Bevoegdheden van de Wmo Adviesraad

 • 1

  De Wmo Adviesraad:

  a. kan in een concreet geval het college adviseren over de mate waarin de burgerparticipatie zal worden toegepast en georganiseerd;

  b. signaleert leemten en knelpunten in het Wmo beleid en uitvoering en brengt ook de signalen van de Woensdrechtse inwoners over (uitvoering van) het Wmo beleid over aan het college;

  c. draagt ideeën en voorstellen aan voor de verbetering van ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk Wmo beleid;

  d. adviseert niet naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben.

 • 2

  De Wmo Adviesraad voorziet het college gevraagd en ongevraagd van advies over beleidsontwikkelingen, uitvoering en evaluatie van de gemeentelijke invulling van de Wmo.

 • 3

  Het niveau van burgerparticipatie van de Wmo Adviesraad wordt gesteld op trede 1: meedenken.

 • 4

  Het college vraagt in ieder geval advies van de Wmo Adviesraad over:

  - Het Wmo Beleidsplan

  - de uit de beleidsplan voortvloeiende beleidsstukken;

  - de verordeningen op het terrein van de Wmo;

  - opzet van en hoe te handelen met de uitkomsten van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek.

 • 5

  Het college kan de Wmo Adviesraad daarnaast om advies vragen over alle andere (actuele) onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo en/of het sociaal domein in de gemeente.

Artikel 4 Werkwijze Wmo Adviesraad

 • 1

  De Wmo Adviesraad en het college leveren een actieve bijdrage aan een vlotte voortgang van het beleidsproces, met inachtneming van de kwaliteit van het proces en van het eindproduct. Als het college advies vraagt aan de Wmo Adviesraad dan wordt het advies op een zodanig tijdstip gevraagd dat het daadwerkelijk van invloed kan zijn op de inhoud van de betreffende documenten en/of besluiten.

 • 2

  De Wmo Adviesraad adviseert in de regel binnen 6 weken nadat daarom is gevraagd. Indien dit niet mogelijk is wordt dit uiterlijk twee weken voor afloop van de termijn schriftelijk aan het college bericht met opgaaf van redenen.

 • 3

  De adviezen, signalen en ideeën van de Wmo Adviesraad worden op schrift gesteld en ondertekend, door voorzitter en secretaris.

 • 4

  De Wmo adviesraad adviseert het college. Het college kan bij de besluitvorming, na gehoord de Wmo Adviesraad, alleen om zwaarwegende redenen afwijken.

 • 5

  Het college beargumenteert schriftelijk waarom zij besluit een advies van de Wmo Adviesraad niet dan wel slechts gedeeltelijk over te nemen. Het advies en de reactie van het college worden ook toegezonden aan de gemeenteraad.

Artikel 5 Taken en onderlinge communicatie

 • 1

  Het college stelt elk jaar in december een jaarplanning voor het daarop volgend jaar aan de Wmo Adviesraad beschikbaar. In overleg worden daarop afspraken gemaakt tussen Wmo Adviesraad en het college betreffende deze jaarplanning. Per kwartaal ontvangt de Wmo Adviesraad een eventuele bijstelling van de planning.

 • 2

  De wethouder met Wmo in de portefeuille is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de Wmo Adviesraad.

 • 3

  Tussen het bestuurlijk aanspreekpunt (wethouder) en de Wmo Adviesraad vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats. Dit overleg wordt voorgezeten door de voorzitter van de Wmo Adviesraad. De wethouder kan zich bij dit overleg laten ondersteunen door een of meer (beleids)medewerkers van de gemeente. Van het bestuurlijk overleg wordt een schriftelijke verslag opgesteld waarvan binnen veertien dagen na datum van het overleg een afschrift wordt gezonden aan het college.

 • 4

  De data van het overleg worden in een vroeg stadium gepland. Bij voorkeur zijn de vergaderdata in enig kalenderjaar eind januari van dat jaar bekend bij de Wmo Adviesraad en het college.

 • 5

  Naast het bestuurlijk overleg kan de Wmo Adviesraad verzoeken om een ambtelijk danwel extra bestuurlijk overleg. Een verzoek daartoe wordt door de andere partij gehonoreerd, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om dit niet te doen. Datum en tijdstip worden in overleg vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Samenstelling en toetreding leden

Artikel 6 Samenstelling en selectie van de Wmo Adviesraad

 • 1

  De Wmo Adviesraad bestaat (inclusief de voorzitter) uit een aantal van minimaal zeven en maximaal dertien leden. Een of meerdere leden van het college, de beleidsondersteuner en overige ambtenaren kunnen, indien zij dat wensen, participeren in de vergadering van de Wmo Adviesraad.

 • 2

  De leden worden door het college (her-)benoemd en ontslagen.

 • 3

  De leden kiezen uit hun midden tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester evenals hun plaatsvervangers.

 • 4

  Bij de samenstelling van de Wmo- Adviesraad is diversiteit een voorwaarde. Van kandidaten wordt verwacht dat zij een onafhankelijke positie hebben ten opzichte van de overheid en aanbieders van Wmo-voorzieningen en overige voorzieningen in het sociaal domein in de gemeente Woensdrecht.

 • 5

  Bij werving van nieuwe leden wordt door het college en de Wmo-Adviesraad samen een functieprofiel opgesteld.

 • 6

  Het functieprofiel bevat o.a:

  - woonachtig zijn in de gemeente Woensdrecht

  en te beschikken over:

  - kennis van de Woensdrechtse samenleving;

  - maatschappelijke betrokkenheid;

  - vaardigheden om te kunnen adviseren over het Wmo-beleid en het sociaal domein

  - een houding waarbij het algemeen belang voorop staat.

 • 7

  Voor de benoeming van een nieuw lid, wordt een selectiecommissie ingesteld. Deze commissie wordt samengesteld door en uit leden van de Wmo Adviesraad en wordt gevormd door:

  - een voorzitter;

  - twee leden aan te wijzen door en uit de Wmo Adviesraad;

  - De beleidsondersteuner (art. 13.) als adviseur zonder stemrecht.

Artikel 7 Zittingsduur en beëindiging lidmaatschap Wmo Adviesraad

 • 1

  De zittingsperiode van een lid bedraagt vier jaren. Een lid is eenmaal voor een periode van vier jaar herkiesbaar. Een lid kan dus maximaal 8 jaar zitting nemen in de Wmo Adviesraad. Een rooster van aftreden wordt door de Adviesraad opgesteld en meegedeeld aan het college.

 • 2

  Naar aanleiding van een beargumenteerd verzoek door de Wmo Adviesraad kan het college voor een lid eenmalig dispensatie verlenen voor de in artikel 7.1 genoemde maximale zittingsperiode van 8 jaar. De zittingsperiode wordt dan eenmalig met een periode van vier jaar verlengd. Een lid kan dus met dispensatie maximaal 12 jaar zitting nemen in de Wmo Adviesraad.

 • 3

  Het lidmaatschap eindigt door:

  - het verstrijken van de zittingsduur;

  - aftreden op eigen schriftelijk verzoek; hiervan wordt schriftelijke mededeling gedaan aan de voorzitter en het college;

  - onder curatele stelling;

  - overlijden;

  - opzeggen van het vertrouwen door een meerderheid van de zitting hebbende leden bij ernstig en langdurig disfunctioneren van een lid;

  - niet meer woonachtig te zijn in deze gemeente;

  - het aanvaarden van een functie, zoals bedoeld in artikel 6 lid 4, die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Wmo Adviesraad.

 • 4

  De voorzitter treft maatregelen om in de vacatures als bedoeld in lid 2 van dit artikel te voorzien.

Hoofdstuk 4 Vergoedingen

Artikel 8 Kostenvergoeding

 • 1

  Het college stelt jaarlijks voor het bijwonen van vergaderingen van de Wmo Adviesraad, een kostenvergoeding beschikbaar aan de Wmo Adviesraad volgens het bepaalde in artikel 2, lid 4 van Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Woensdrecht 2014.

 • 2

  De vergoeding uit lid 1 is opgebouwd uit een bedrag per vergadering maal het aantal vergaderingen per jaar, met een maximum van 10 vergaderingen per jaar.

 • 3

  de vergoeding uit lid 1 is niet van toepassing op vergaderingen van werkgroepen als bedoeld in artikel 10 lid 2.

 • 4

  Het college stelt voor opleidings-, administratie- en overige kosten, noodzakelijk voor het functioneren van de Wmo Adviesraad, jaarlijks een budget vast.

 • 5

  De vergoedingen onder lid 1 en 4 worden jaarlijks na goedkeuring van de in artikel 9 genoemde stukken overgemaakt aan de Wmo Adviesraad.

Artikel 9 Verantwoording

Jaarlijks voor 1 maart stuurt de Wmo Adviesraad de volgende stukken ter goedkeuring aan het college:

 

- Jaarverslag, met daarin tenminste een overzicht van activiteiten en overzicht van uitgebrachte adviezen in het voorgaande kalenderjaar; een overzicht van zittende leden inclusief een rooster van infunctietreding/herbenoeming/aftreden voor de zittende leden

- Jaarrekening over het voorgaande kalenderjaar met daarin:

1 . Kosten vallend onder artikel 8.1. van deze verordening

2. Uitsplitsing en totaal van kosten vallend onder artikel 8.4 van deze verordening.

- Begroting voor het huidige kalenderjaar met daarin:

1. Kosten vallend onder artikel 8.1. van deze verordening

2. Uitsplitsing en totaal van kosten vallend onder artikel 8.4 van deze verordening.

Artikel 10 Positionering Wmo Adviesraad

 • 1

  De Wmo Adviesraad treedt in overleg met haar achterban: burgers en potentiële gebruikers van voorzieningen in het Sociaal Domein in de gemeente Woensdrecht.

 • 2

  Door de Wmo Adviesraad worden werkgroepen ingesteld die de Adviesraad van advies dienen over de door de Adviesraad nader te bepalen onderwerpen. In elke werkgroep heeft tenminste één lid van de adviesraad zitting.

 • 3

  De Wmo Adviesraad kan niet-leden, niet zijnde medewerkers, Gemeenteraads- of burgerleden van de gemeente Woensdrecht, uitnodigen zitting te nemen in een of meerdere werkgroepen.

Artikel 11 Werkwijze Wmo Adviesraad

 • 1

  De Wmo Adviesraad vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of tweederde van het aantal leden het nodig acht. De Wmo adviesraad vergadert en besluit in het openbaar.

  De voorzitter kan, gelet op de privacy van personen, bepalen dat een vergadering, of een deel daarvan achter gesloten deuren plaatsvindt.

 • 2

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten, die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden 2 weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 3

  De Wmo Adviesraad vergadert slechts als een meerderheid van de leden aanwezig is. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen een week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten op voorstellen tot advies aan het college genomen worden ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4

  Besluiten van de Wmo Adviesraad worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.

  Stemmen over personen geschiedt schriftelijk.

 • 5

  Indien de stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken onder berusting van de voorzitter en verleent de voorzitter de leden van de Adviesraad inzage. Deze inzage kan slechts geweigerd worden voor zover zij in strijd is met artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

 • 6

  Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van het college zal de Wmo Adviesraad informatie met een vertrouwelijk karakter niet aan derden kenbaar maken.

 • 7

  Van iedere vergadering wordt door de secretaris van de Wmo Adviesraad verslag gedaan.

Artikel 12 Tekenen van stukken

De stukken van de Wmo Adviesraad worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Hoofdstuk 5 Ondersteuning van de Wmo Adviesraad

Artikel 13 Ambtelijke ondersteuning (beleidsondersteuner)

 • 1

  De gemeente stelt een beleidsmedewerker aan als beleidsondersteuner voor de Wmo Adviesraad.

 • 2

  De beleidsondersteuner is het ambtelijk aanspreekpunt voor de Wmo Adviesraad en adviseert de Adviesraad over de aan de orde zijnde agendapunten.

 • 3

  De Wmo Adviesraad met bijbehorende werkgroepen wordt desgevraagd en afhankelijk van het te behandelen onderwerp, in adviserende zin bijgestaan door:

  - de beleidsondersteuner;

  - de daartoe door het college aangewezen ambtenaren;

  - (indien nodig) externe ondersteuners.

 • 4

  De onder lid 3 genoemde functionarissen hebben geen stemrecht.

Artikel 14 Faciliteiten

 • 1

  De Wmo Adviesraad kan voor het houden van vergaderingen kosteloos gebruik maken van vergaderruimte, apparatuur en andere gemeentelijke faciliteiten benodigd voor het naar behoren kunnen functioneren van de Wmo Adviesraad.

 • 2

  De Wmo Adviesraad kan voor het houden van openbare vergaderingen kosteloos gebruik maken van de raadszaal in het gemeentehuis in Hoogerheide.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1

  Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening in overleg met de Wmo Adviesraad afwijken van het vorenstaande of nadere regels stellen.

 • 2

  Deze verordening kan aangehaald worden als "Verordening Wmo Adviesraad gemeente Woensdrecht 2015".

 • 3

  De verordening treedt in werking op de 8e dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de "Verordening Wmo Adviesraad gemeente Woensdrecht 2011".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 juni 2015

De raad voornoemd,

De griffier,                      De voorzitter,