Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Aanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften 2015
CiteertitelAanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening commissie bezwaarschriften Woensdrecht 2015, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2015Nieuwe beleidsregel

01-10-2015

Gemeenteblad 2015 - nr. 42, 14-10-2015

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht,

In behandeling genomen Aanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften 2015;

Overwegende dat een vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften wenselijk is;

Gelet op artikel 2, lid 2, van de Verordening commissie bezwaarschriften Woensdrecht 2015 en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht:

besIuiten:

het Aanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften 2015 vast te stellen.

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

b. commissie: de commissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden uit de gemeente Bergen op Zoom.

Artikel 2 Aanwijzing

  • 1

    Het college maakt in beginsel ter voorbereiding van de beslissing op alle bij haar ingediende bezwaarschriften in het kader van de sociale zekerheid, gebruik van het horen en adviseren door de commissie.

  • 2

    In afwijking van het voorgaande lid vraagt het college geen advies aan de commissie over bij het college ingediende bezwaarschriften die zijn gericht tegen de op de bijlage genoemde besluiten op het terrein van de sociale zekerheid.

Artikel 3 Ambtelijk horen

Een belanghebbende die bij het college bezwaar heeft aangetekend tegen een besluit als vermeld op de bij artikel 2, lid 2, van dit besluit behorende bijlage, wordt in de gelegenheid gesteld om namens het college te worden gehoord door twee ambtenaren, die beiden niet bij de voorbereiding van het besteden besluit betrokken zijn geweest. Het horen als bedoeld in dit artikel geschiedt in een niet openbare hoorzitting.

Artikel 4 Verslaglegging

Van de hoorzitting als bedoeld in artikel 3 van dit besluit wordt een digitale geluidsopname gemaakt, die op verzoek aan de belanghebbende(n) ter beschikking wordt gesteld. Op basis van deze geluidsopname wordt een schriftelijk samenvatting van het besprokene gemaakt, wanneer het college dat nodig acht voor haar besluitvorming of als een gerechtelijke instantie daarom verzoekt bij een (hoger) beroepsprocedure.

Artikel 5 Afwijking

In afwijking van het bepaalde in artikel 2, lid 2, van dit besluit kan het college bij afzonderlijk besluit bepalen om toch schriftelijk advies aan de commissie te vragen, indien de omstandigheden van het geval daartoe naar het oordeel van het college aanleiding geven. In een dergelijk geval wordt de belanghebbende in afwijking van het bepaalde in artikel 2 van dit besluit gehoord door de commissie.

Artikel 6 Overgangsrecht

Dit besluit is van toepassing op bezwaarschriften op het terrein van de sociale zekerheid die bij het college zijn ingediend na 1 oktober 2015.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften 2015".

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2015.

Hoogerheide, 1 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

De secretaris,                              De burgemeester,

A.P.E. Baart MBA                        drs. J.J.C. Adriaansen

Toelichting 1  

Artikel 1.

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 2.

Lid 1

In dit artikellid staat vermeld, dat het college in beginsel altijd gebruik maakt van de bevoegdheid om over de bezwaarschriften op het terrein van de sociale zekerheid advies te vragen aan de commissie. Hierbij wordt bezwaarde door de commissie gehoord en brengt de commissie schriftelijk advies uit over het bezwaarschrift.

Lid 2

In het tweede lid wordt op de hoofdregel een uitzondering gemaakt. De keuze om een bezwaarschrift uit te zonderen van behandeling door de commissie, kan worden gebaseerd op het type besluit of op de financiële impact van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

In dit aanwijzingsbesluit is gekozen voor een mengvorm, dat wil zeggen zowel bepaalde typen bezwaarschriften uit te zonderen als bezwaarschriften tegen besluiten met een beperkte financiële impact. De Algemene wet bestuursrecht(Awb) biedt daartoe ook de mogelijkheid. Indien over een bezwaarschrift geen advies wordt gevraagd aan de commissie, geldt wel een kortere atbandelingstermijn van zes weken. Juist bij besluiten op grond van de Participatiewet en aanverwante regelingen is deze kortere atbandelingstermijn een bijkomend voordeel. Het betreft immers personen

met een inkomen op of rond het minimum niveau.

Artikel 3.

De Awb verplicht het bestuursorgaan om de belanghebbende(n) in de gelegenheid te stellen te worden gehoord. In ieder geval wordt de indiener van het bezwaarschrift daartoe in de gelegenheid gesteld (artikel 7:2). De wetgever heeft de keuze over de wijze waarop de bezwaarde wordt gehoord, bewust overgelaten aan het bestuursorgaan zelf. In dit artikel wordt gekozen voor ambtelijk horen bij bezwaarschriften die zijn gericht op besluiten als vermeld in de bijbehorende bijlage. De hoorzitting is niet openbaar. Het horen geschiedt door twee ambtenaren ( die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken zijn geweest), waarvan een ambtenaar zorg draagt voor de verslaglegging.

Het horen door een of meer collegeleden stuit op praktische problemen. Voorts betreffen het bezwaarschriften met een relatief kleine financiële enlof juridische impact.

Artikel 4.

Met de opening van dit artikel wordt beoogd uitvoering te geven aan de mogelijkheid geluidsopnamen te maken. Landelijk wordt - uit efficiencyoverwegingen -steeds vaker gebruik gemaakt van geluidsopnamen in plaats van een schriftelijk verslag. Slechts in die gevallen dat ambtelijk wordt gehoord, zal worden volstaan met een geluidsopname. Ingeval (hoger) beroep wordt ingesteld, zal alsnog een schriftelijk verslag van de hoorzitting worden gemaakt.

Op grond van artikel 7:7 Awb dient van het horen een verslag te worden gemaakt. Het later toezenden van het schriftelijk verslag is volgens de Rechtbank 's-Hertogenbosch (zie uitspraak van 5 januari 2007, LJN:AZ5922)niet in strijd met artikel 7:7 Awb. Het gebruik van geluidsopnamen dient echter wel met voldoende waarborgen te zijn omkleed. Zo dient de geluidsopname voor bezwaarmaker beschikbaar te zijn.

Het slechts incidenteel opstellen van een schriftelijk verslag levert enorme tijdswinst op. In de praktijk blijkt slechts 10% van de hoorzittingen te hoeven worden uitgewerkt. Voorts kunnen geluidsopnamen duidelijkheid verschaffen aangaande de bejegening van bezwaarmaker. Op deze manier kan eventuele subjectiviteit worden ondervangen.

Artikel 5.

In dit artikel wordt het mogelijk gemaakt om in afwijking van het bepaalde in artikel 2, lid 2, toch advies over een bezwaarschrift te vragen aan de commissie, indien de omstandigheden van het betreffende geval daartoe aanleiding geven. Daarbij wordt gedoeld op een zodanig bijzonder geval, dat advies van de commissie is gewenst, ook al wordt bezwaar aangetekend tegen een besluit dat is vermeld op de bijbehorende bijlage. In een dergelijk geval dient wel een afzonderlijk besluit te worden genomen om in afwijking van het bepaalde in artikel 2, lid 2, toch advies te vragen aan de commissie.

In zo'n geval wordt de bezwaarde ook gehoord door de commissie (en niet ambtelijk).

Artikel 6.

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 7.

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 8.

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.