Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende belastingregels omtrent begraafplaatsen - Verordening lijkbezorgingsrechten Woensdrecht 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende belastingregels omtrent begraafplaatsen - Verordening lijkbezorgingsrechten Woensdrecht 2020
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Woensdrecht 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening lijkbezorgingsrechten Woensdrecht 2019. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2019Nieuwe regeling

07-11-2019

gmb-2019-291710

2019-069-8

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht houdende belastingregels omtrent begraafplaatsen - Verordening lijkbezorgingsrechten Woensdrecht 2020

De raad van de gemeente Woensdrecht;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2019;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en de Wet op de lijkbezorging;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2020

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats:

 • de begraafplaats aan de Scheidreef te Hoogerheide;

 • de begraafplaats Eikelhof aan het Eikelhof te Ossendrecht;

 • de begraafplaats Ter Duinen aan de Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan te Ossendrecht en

 • de algemene begraafplaatsen te Putte, gelegen aan de Antwerpsestraat en de Acacialaan te Putte;

 • b.

  eigen graf: een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  eigen urnengraf: een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • g.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • h.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid;

 • i.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of een verstrooiingsplaats;

 • j.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam lijkbezorgingsrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het opgraven van een stoffelijk overschot of urn op rechterlijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Belastingbedragen tot € 5,00 worden niet geheven.

  Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar. Worden de rechten per dag geheven dan is het belastingtijdvak een dag.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in de onderdelen 2.1 tot en met 2.4.3, 2.6, 2.7 en 7.1 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van een schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De 'Verordening lijkbezorgingsrechten Woensdrecht 2019', vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening lijkbezorgingsrechten Woensdrecht 2020’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2019.

De griffier, De voorzitter,

Bijlage 1 - Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2020

behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Woensdrecht 2020’.

 

Hoofdstuk 1 Begraven

 

 

1.1

Voor het begraven van een stoffelijk overschot, asbus of urn in een graf wordt geheven:

 

€ 800,00

 

1.2

Voor het plaatsen van een asbus of urn in een urnengraf wordt geheven:

€ 506,00

 

1.3

 

 

1.4

Voor het gelijktijdig plaatsen van één asbus en één urn dan wel het gelijktijdig plaatsen van twee asbussen of twee urnen wordt geheven:

 

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 1.1, 1.2 en 1.3 verhoogd met 50%.

 

 

€ 506,00

 

1.5

Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren buiten de gewone tijd van het begraven en het bezorgen van de as genoemd in artikel 10, lid 1, van de 'Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Woensdrecht'.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Verlenen van rechten

 

 

2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

 

2.1.1

voor een periode van 10 jaar

€ 731,00

2.1.2

voor een periode van 20 jaar

€ 961,00

 

 

 

2.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen urnengraf wordt geheven:

 

2.2.1

voor een periode van 10 jaar

€ 480,00

2.2.2

voor een periode van 20 jaar

€ 610,00

 

 

 

2.3

Voor het verlenen van een gebruiksrecht wordt geheven:

 

2.3.1

per algemeen graf, voor een periode van 10 jaar

€ 506,00

2.3.2

per algemeen urnengraf, voor een periode van 10 jaar

€ 345,00

 

 

 

2.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 2.1:

 

2.4.1

voor een periode van 5 jaar

€ 266,00

2.4.2

voor een periode van 10 jaar

€ 428,00

2.4.3

voor een periode van 20 jaar

€ 800,00

 

 

 

2.5

In afwijking van de onder 2.4 bedoelde verlengingsperioden kan om administratieve redenen een afwijkend aantal jaren van verlenging worden overeengekomen.

In die situatie wordt per jaar per graf geheven:

 

 

€ 43,00

 

 

 

2.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld onder 2.2 wordt geheven:

 

 

voor een periode van 5 jaar

€ 240,00

 

voor een periode van 10 jaar

€ 402,00

 

voor een periode van 20 jaar

€ 746,00

 

 

 

2.7

In afwijking van de onder 2.6 bedoelde verlengingsperioden kan om administratieve redenen een afwijkend aantal jaren van verlenging worden overeengekomen. In die situatie wordt per jaar geheven:

 

 

€ 42,00

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

 

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn op of in een eigen graf dan wel urnengraf wordt geheven:

€ 266,00

 

 

 

3.2

Voor het verplaatsen van een asbus en/of urnengraf wordt geheven:

€ 266,00

 

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

 

 

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van voorwerpen, bedoeld in artikel 18 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Woensdrecht’, wordt geen belasting geheven.

 

 

 

Hoofdstuk 5 Lijkschouwing

 

 

5.1

Voor het schouwen van een stoffelijk overschot door een gemeentelijke lijkschouwer worden de tarieven gehanteerd conform de tarieven voor verrichtingen in dit kader door de GGD

 

 

 

Hoofdstuk 6 Opgraven, ruimen, verstrooien

 

 

6.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt geheven:

€ 694,00

 

 

 

6.2

Voor het na opgraven weer begraven wordt geheven:

 

6.2.1

herbegraven in een ander graf

€ 643,00

6.2.2

6.2.3

herbegraven in een ander urnengraf

voor het schudden van een stoffelijk overschot van een persoon in hetzelfde graf op verzoek van de rechthebbende

€ 266,00

 

€ 428,00

 

 

 

6.3

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 

6.3.1

uit een graf

€ 438,00

6.3.2

uit een urnengraf

€ 438,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats wordt per asbus geheven:

€ 266,00

 

 

 

6.5

Voor het openen van een urn wordt geheven:

€ 266,00

 

 

Hoofdstuk 7 Overige heffingen

 

 

 

 

 

7.1

Voor een door de beheerder te verstrekken en aan te brengen gedenkplaatje op de gedenkzuilen bij de verstrooivelden voor een periode van 20 jaar

 

€ 33,00

 

Behorende bij raadsbesluit van 7 november 2019.

 

De griffier,