Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Reglement burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/
 2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0006493/
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

09-12-2014

website gemeente

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

 

Gehoord de door de gemeenteraad in de opinieraadsvergadering van 12 september 2013 kenbaar gemaakte wensen en bedenkingen,

 

Besluiten vast te stellen:

 

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijkestand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van hetbureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  De wet: Boek I van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  Het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  Ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • d.

  Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • e.

  Voltrekkingen: het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2. Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt door een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3.

  Voor een eenmalige benoeming voor een voltrekking worden afzonderlijke criteria door burgemeester en wethouders bepaald.

 • 4.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand dienen alle wettige huwelijken, geregistreerde partnerschappen en omzettingen te voltrekken. Als het gevolg daarvan worden alleen ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemd die ook bereid zijn om voltrekkingen tussen twee mensen van hetzelfde geslacht te sluiten.

Artikel 3. Locatie

Burgemeester en wethouders wijzen in het kader van een voltrekking op locatie 'een huis der gemeente' aan en hanteren hierbij criteria die door burgemeester en wethouders afzonderlijk worden bepaald.

.

Artikel 4. Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   Voor huwelijksvoltrekkingen, het registreren van partnerschappen en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op maandag tot en met donderdag van 09.00 - 17.00 uur, op vrijdag van 9.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.00 uur;

  • b.

   Voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen, het registreren van partnerschappen en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op maandag en dinsdag om 8.45 uur;

  • c.

   Voor overige werkzaamheden op maandag tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

 • 2.

  Regels voor voltrekkingen worden afzonderlijk door burgemeester en wethouders bepaald.

 • 3.

  Het bureau is gesloten indien de in lid I vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 5.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 6.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand.

 • 2.

  Het treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 3.

  Het reglement van de burgerlijke stand, vastgesteld op 22 oktober 2013 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht en in werking getreden op 1 januari 2014, wordt ingetrokken per de in lid 2 genoemde datum.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 december 2014.

De secretaris, De burgemeester,

A.P.E. Baart MBA drs. J.J.C. Adriaansen