Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Reglement van Orde gemeenteraad Woensdrecht voor digitale vergaderingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van Orde gemeenteraad Woensdrecht voor digitale vergaderingen
CiteertitelAanvullend Reglement van Orde gemeenteraad Woensdrecht voor digitale vergaderingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tegelijkertijd aangenomen met de Aanvullende Verordening op de Opinieraden gemeenteraad Woensdrecht voor digitale vergaderingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van de Gemeentewet
 2. artikel 82 van de Gemeentewet
 3. artikel 84 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2020Nieuwe regeling

25-06-2020

gmb-2020-164952

2020-030

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van Orde gemeenteraad Woensdrecht voor digitale vergaderingen

De raad van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op 25 juni 2020;

 

gelezen het voorstel van de agendacommissie van 8 juni 2020;

 

overwegende dat:

- als gevolg van de coronacrisis het niet mogelijk is om fysieke raads-, opinieraads- en commissiebijeenkomsten te organiseren waar iedereen bij aanwezig kan zijn;

- de wetgever het door middel van een Spoedwet digitaal vergaderen en besluiten mogelijk heeft gemaakt;

 

gelet op artikel 16 van de Gemeentewet dat bepaalt dat de raad haar eigen Reglement van Orde vaststelt en de artikelen 82 en 84 van de Gemeentewet inzake de regeling van commissievergaderingen;

 

besluit vast te stellen:

 

 • 1.

  Aanvullend Reglement van Orde gemeenteraad Woensdrecht voor digitale vergaderingen.

   

Hoofdstuk 1 – Algemeen

Artikel 1 Digitaal video-vergaderen

 • 1.

  De gemeenteraad, de Agendacommissie, het Presidium, de opinieraden, de Financiële Commissie en de commissie Sociaal Domein vergaderen gedurende de periode waarin de spoedwet van kracht zo nodig digitaal.

 • 2.

  De vergaderstukken voor de videovergaderingen van de gemeenteraad en van de opinieraden zijn openbaar en kunnen door een ieder op de voor de gemeente Woensdrecht gebruikelijke wijze gevolgd worden.

 • 3.

  Er kan tijdens een openbare digitale video-vergadering geen vertrouwelijke informatie of documenten waarover geheimhouding is opgelegd, worden gedeeld. Dit kan wel bij een besloten digitale video-vergadering waarbij de beslotenheid bij iedere deelnemer aan de vergadering van toepassing is.

Artikel 2 Openbaarheid

 • 1.

  De openbare video-vergadering van de gemeenteraad en opinieraden Ruimte, Samenleving, en Bestuur) kan door een ieder op afstand op de voor de gemeente Woensdrecht gebruikelijke wijze gevolgd worden.

Hoofdstuk 2 – Raadsvergadering

Artikel 3 Voorbereiding

 • 1.

  Iedere fractie geeft uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering aan de griffie door welke raadsleden het woord willen voeren over een agendapunt.

Artikel 4 Aanvang digitale vergadering

 • 1.

  Raadsleden zijn zichtbaar en hoorbaar, zodanig dat de voorzitter en de griffier de identiteit zonder twijfel kan vaststellen.

 • 2.

  Van raadsleden wiens identiteit niet met zekerheid kan worden vastgesteld, wordt verondersteld dat zij niet deelnemen aan de video-vergadering.

 • 3.

  De griffier stelt een presentielijst op van de deelnemers wiens identiteit is vastgesteld en ondertekent de presentielijst samen met de voorzitter. De presentielijst wordt op gebruikelijke wijze gearchiveerd.

 • 4.

  De vergadering kan door de voorzitter worden geopend indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende raadsleden deelneemt aan de video-vergadering.

  Bij aanvang van de vergadering zet de voorzitter de microfoons van alle deelnemers, met uitzondering de microfoon van zichzelf, uit.

Artikel 5 Spreekregels

 • 1.

  De behandeling van onderwerpen vindt in twee termijnen plaats. Na iedere termijn volgt een korte schorsing voor onderling overleg.

 • 2.

  De voorzitter geeft het woord aan het raadslid (de raadsleden) waarvan is aangegeven dat zij bij het betreffende agendapunt het woord zullen voeren. De voorzitter geeft hiervoor alleen de microfoon van het raadslid vrij. De spreekvolgorde wordt bepaald door de voorzitter.

 • 3.

  Indien een deelnemer het woord wenst (interrupties), maakt hij dat kenbaar aan de voorzitter.

Artikel 6 Schorsing van de vergadering

 • 1.

  Op verzoek van een raadslid kan de voorzitter besluiten de vergadering voor een bepaalde tijd te schorsen. De duur van de schorsing wordt voor de aanvang van de schorsing bepaald. Tijdens de schorsing worden alle microfoons en het videobeeld uitgezet.

 • 2.

  Gedurende de schorsing blijven de raadsleden wel digitaal aanwezig, doch niet zichtbaar, in de raadsvergadering. Raadsleden kunnen dan ruggenspraak houden.

 • 3.

  Een minuut voor het einde van de schorsing geeft de voorzitter een geluidssignaal ten teken dat de vergadering bijna wordt heropend.

 • 4.

  Aan het einde van de schorsing stelt de voorzitter vast dat minimaal het quorum aanwezig is zodat de vergadering heropend kan worden.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1.

  Na afronding van de beraadslaging over het agendapunt volgt de besluitvorming.

 • 2.

  De voorzitter inventariseert eerst of ten aanzien van hetgeen waarover besluitvorming wordt gevraagd (amendement, raadsbesluit of motie), een raadslid een stemverklaring wenst af te leggen. Een stemverklaring is kort en zakelijk.

 • 3.

  Na het afleggen van eventuele stemverklaringen, inventariseert de voorzitter of er behoefte is aan stemming. Indien een raadslid stemming wenst, maakt hij dit kenbaar door zichtbaar in beeld zijn hand, of pen, op te steken (visueel) en meldt dit mondeling bij de voorzitter.

 • 4.

  Indien geen stemming wordt gevraagd, wordt geacht het voorstel te zijn aangenomen.

 • 5.

  Indien door 1 of meerdere raadsleden wel om stemming wordt gevraagd, vindt stemming in een video-vergadering hoofdelijk plaats.

 • 6.

  Bij hoofdelijke stemming wordt de microfoon van alle raadsleden ingeschakeld. De voorzitter (of griffier) roept de leden van de raad op alfabetische volgorde bij hun naam.

 • 7.

  Het raadslid maakt mondeling zijn stem kenbaar door voor of tegen uit te spreken.

 • 8.

  De voorzitter (of griffier) gaat pas over tot het uitspreken van een volgende naam indien er geen misverstand kan ontstaan over de mondelinge wilsuitdrukking van het raadslid.

 • 9.

  Bij een schriftelijke stemming wordt er aan ieder raadslid een stembriefje (per mail) gezonden. Na afloop van de digitale vergadering waarin het agendapunt besproken is worden de stembriefjes door ieder raadslid per mail (scan) of per brief ingeleverd bij de griffie. De echtheid van de stem moet dan door de voorzitter kunnen worden gecontroleerd.

Artikel 8 Storing bij stemming

 • 1.

  Indien door technische redenen een raadslid onverhoopt niet in staat is geweest zijn stem uit te brengen, gaat de voorzitter door naar het volgende raadslid.

 • 2.

  Indien alle overige raadsleden hun stem hebben uitgebracht, controleert de voorzitter of de technische problemen bij het raadslid dat nog niet zijn stem heeft uitgebracht, maar wel deelnam aan de vergadering, zijn verholpen. Indien de technische problemen zijn verholpen, brengt het raadslid alsnog zijn stem uit. Indien ook op dat moment de technische problemen nog niet zijn verholpen, wordt de stemming gesloten.

 • 3.

  Indien de voorzitter (of griffier), ook ná technische ondersteuning, de wilsuitdrukking van een raadslid niet heeft kunnen vaststellen, wordt dit raadslid geacht niet deel te hebben genomen aan de stemming.

Artikel 9 Moties en amendementen

 • 1.

  Spoedeisende moties en amendementen worden uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering bij de griffie aangeleverd.

 • 2.

  Indien moties en amendementen ter vergadering worden ingediend, stuurt de indiener de motie of het amendement (met behulp van de chat functie) naar de griffier.

 • 3.

  De griffier plaatst ontvangen moties en amendementen zo spoedig mogelijk in het openbare gedeelte van het raadsinformatiesysteem.

 • 4.

  Bij stemming over voorstellen, amendementen en moties wordt voor aanvang van de stemming voor alle deelnemers (ten minste) het dictum door de voorzitter voorgelezen.

Hoofdstuk 3 – Slotbepalingen

Artikel – Uitleg

 • 1.

  Indien deze aanvulling ergens niet in voorziet, wordt teruggevallen op het Reglement van Orde ten behoeve van vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Woensdrecht, mits niet strijdig met de gemeentewet.

 • 2.

  In gevallen waarin deze aanvulling of het vigerende Reglement van Orde niet voorziet of bij twijfel, beslist de raad op voorstel van de voorzitter.

 • 3.

  Bij twijfelgevallen waarin dit Reglement van Orde beslist de voorzitter

Artikel – Inwerkingtreding

De in deze aanvulling opgenomen bepalingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht, na de vaststelling van deze aanvulling op het Reglement van Orde door de gemeenteraad.

Deze aanvulling blijft van kracht gedurende de periode waarop de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van kracht is.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woensdrecht van 25 juni 2020.

De griffier, De voorzitter,

Toelichting

Artikel 1

Voor het digitaal vergaderen wordt gebruik gemaakt van een daarvoor geschikte software

applicaties die voor de raads- en commissieleden toegankelijk is. Mocht een raads- of commissielid niet beschikken over een digitale voorziening die geschikt is voor deelname aan digitale vergaderingen dan kan een geschikte voorziening in bruikleen gegeven worden.

Artikel 2, 3 en 4 behoeven geen toelichting

Artikel 5

Lid 2: In een aparte technische handleiding wordt uitgelegd hoe er van de signaleringsfunctie

gebruik kan worden gemaakt. De voorzitter geeft de spreker het woord, waarbij de voorzitter de microfoon van het raadslid - of portefeuillehouder inschakelt.

Artikel 6 behoeft geen toelichting

Artikel 7 Besluitvorming

Lid 6

Door het bij de hoofdelijke stemming uitspreken van de stem is de stemming voor iedereen controleerbaar.

Artikelen 8 en 9

Deze artikelen behoeven geen toelichting.