Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Wegsleepverordening gemeente Woensdrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Woensdrecht
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Woensdrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpZ14.04430

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173. tweede lid
 3. Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2014Vernieuwde verordening

11-09-2014

Woensdrechtse Bode, 24-9-2014 en gemeenteblad 2014 - nr. 31

Z14.04430
01-01-2009Nieuwe regeling

15-10-2008

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Woensdrecht

De raad van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op 11 september 2014;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 26 augustus 2014;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173. tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

overwegende, dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

BESLUIT:

 

de Wegsleepverordening gemeente Woensdrecht als volgt vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

e. het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing wegen en weggedeelten waar voortuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van 'Van Egeraat Berging' (of zijn rechtsopvolger), gelegen aan de BeIder 15 te Roosendaal.

De bewaarplaats voor het afhalen van voertuigen door de eigenaar is opengesteld van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. Weggesleepte voertuigen kunnen tijdens openstellingsuren zonder bijkomende kosten worden opgehaald. Buiten deze openingstijden en in het weekend wordt een toeslag berekend.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  a. basistarief/voorrijkosten € 90,- inclusief BTW

  b. overbrengkosten €100,- inclusief BTW.

 • 2

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 10,- inclusief BTW per dag.

 • 3

  De kosten voor het ophalen van een voertuig buiten de openingstijden van de plaats van bewaring, bedragen € 35,- inclusief BTW.

Artikel 5 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 6 Intrekking oude regeling

De 'Wegsleepverordening gemeente Woensdrecht 2008' wordt ingetrokken.

Artikel 7 Overgangsbepalingen

Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Wegsleepverordening gemeente Woensdrecht 2008 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag waarop zij bekend is gemaakt.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Woensdrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 september 2014,

de raad voornoemd,

 

de griffier,         de voorzitter,