Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Aanwijzingsverordening voor verzuring gevoelige gebieden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsverordening voor verzuring gevoelige gebieden
CiteertitelAanwijzingsverordening voor verzuring gevoelige gebieden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervallen, op grond van artikel 2 van de sinds 17 februari 2007 geldende wet, houdende wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij, wijzen Provinciale Staten de gebieden aan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-199717-02-2007onbekend

29-05-1997

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsverordening voor verzuring gevoelige gebieden

De raad van de gemeente Woensdrecht;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van burgemeester en wethouders van 17 april 1997, nr.

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de Interimwet ammoniak en veehouderij en de daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij;

BESLUIT

vast te stellen de navolgende verordening regelende de aanwijzing van de voor verzuring gevoelige bossen, natuurterreinen en landschapselementen kleiner dan 5 ha, alsmede de kaart waarop aangegeven de -aan de hand van de wettelijke criteria bepaalde- voor verzuring gevoelige gebieden van ten minste 5 ha; 

Artikel 1  

Begripsomschrijvingen.In deze verordening wordt verstaan onder voor verzuring gevoelige gronden, gronden die als zodanig zijn aangewezen op basis van de Interimwet ammoniak en veehouderij en de daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij. 

Aanwijzing voor verzuring gevoelige gebieden.Als voor verzuring gevoelige gebieden, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij worden in deze ontwerp-verordening de op bijbehorende kaarten aangegeven gebieden aangewezen. 

Inwerkingtreding.Deze verordening treedt in werking per 1 juni 1997 voor de gebieden kleiner dan 5 ha. en vervangt dan de eerder door de raden van de gemeenten Huidbergen, Putte, Ossendrecht en Woensdrecht voor de herindeling vastgestelde ontwerp-verordeningen; voor gebieden vanaf 5 ha. en groter was deze reeds op basis van wettelijke regelingen van kracht. 

Aanhalingstitel.Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel "Aanwijzingsverordening voor verzuring gevoelige gebieden". 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 mei 1997.

De raad voornoemd,De secretaris,   De voorzitter,