Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Verordening dorpsplatforms gemeente Woensdrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening dorpsplatforms gemeente Woensdrecht
CiteertitelVerordening dorpsplatforms gemeente Woensdrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Amendement ingediend tijdens vergadering 16-12-2010 is verwerkt in de verordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-201107-03-2013Vernieuwing verordening

16-12-2010

Woensdrechtse Bode, 12-01-2011

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening dorpsplatforms gemeente Woensdrecht

De raad van de gemeente Woensdrecht;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010;

gezien het evaluatierapport “overgangsfase dorpsplatforms 2006-2010”;

gelet op artikel 84 en 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de rol en werkzaamheden van de dorpsplatforms te verankeren in een verordening;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende “Verordening dorpsplatforms gemeente Woensdrecht”.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. dorpsplatform: een vaste commissie van advies aan het college van burgemeester en wethouders, als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet;b. instellingsbesluit: het besluit van het college van burgemeester en wethouders, als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet;c. organisatieverordening: de regeling omtrent de ambtelijke organisatie als bedoeld in artikel 160 van de Gemeentewet; d. college: het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht als bestuursorgaan;e. de leden: de door het college benoemde leden van het dorpsplatform, zijnde inwoners vanuit de betreffende dorpskern, danwel het territorium waarvoor het dorpsplatforms is ingesteld. f. afdelingshoofd BCV: het afdelingshoofd van de afdeling Beheer Collectieve Voorzieningen van de gemeente Woensdrecht.

Artikel 2 Instelling

Het college kan dorpsplatforms instellen voor de kenen Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1

  De taak van het dorpsplatform bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college omtrent aangelegenheden op de beleidsvelden openbare orde en veiligheid, verkeer & vervoer en openbare ruimte. Dit kan op eigen initiatief of op verzoek van het college.Het dorpsplatform kan ongevraagd adviseren over zaken t.a.v. milieu, toerisme, recreatie en handhaving.Het dorpsplatform kan ongevraagd Wmo-aangelegenheden adviseren aan het klantenpanel Wmo.

 • 2

  Niet tot de bemoeienis van het dorpsplatform behoren klachten, bezwaarschriften en andere zaken, die op individuele personen betrekking hebben.

 • 3

  Advies over personen beperkt zich tot procedurele en zakelijke aspecten.

 • 4

  Evenmin kan worden geadviseerd inzake het personeel- en organisatiebeleid.

Artikel 4 Raadpleging

 • 1

  Het college raadpleegt in alle gevallen van betekenis, bij vaststelling, evaluatie, wijziging of uitvoering van beleid, binnen het taakveld van de dorpsplatforms, het betreffende dorpsplatform.

 • 2

  Indien het college afwijkt van een advies dat door een dorpsplatform is uitgebracht stelt het college het betreffende platform hiervan gemotiveerd schriftelijk in kennis.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1

  De leden van een dorpsplatform worden benoemd voor de zittingsduur van de raad met dien verstande, dat de dorpsplatforms door blijven werken tot een halfjaar na het verstrijken van de zittingsduur van de raad.

 • 2

  Een lid van een dorpsplatform kan te allen tijde ontslag nemen. Het lid geeft daarvan schriftelijk kennis aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 3

  Zodra blijkt dat een lid van een dorpsplatform de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd, zoals gesteld in onder artikel 1e., niet meer bezit, houdt hij op lid van het dorpsplatform te zijn.

 • 4

  De vervulling van een tussentijdse ontstane vacature geschiedt binnen acht weken nadat hij is ontstaan.

Artikel 6 Samenstelling

 • 1

  In een dorpsplatform hebben zitting:a. de voorzitter;b. een collegelid;c. de wijkagent voor het betrokken dorp van het politieteam Woensdrecht;d. de leden.

 • 2

  De dorpsplatforms voor de kernen Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht hebben tenminste 3 leden en maximaal 8 leden.

 • 3

  Het dorpsplatform voor de kern Hoogerheide heeft minimaal 3 leden en maximaal 10 leden.

 • 4

  Woningstichtingen die werkzaam zijn binnen een kern hebben zitting in het dorpsplatforms van deze kern als niet-permanent lid. Zij nemen op eigen initiatief of op afroep deel aan de vergaderingen.

Hoofdstuk 2 Voorzitter en ambtelijke ondersteuning

Artikel 7 De voorzitter

 • 1

  Het college benoemt op voordracht van het dorpsplatform een voorzitter en vice-voorzitter welke woonachtig zijn binnen de kern waarvoor het dorpsplatform is ingesteld.

 • 2

  Bij verhindering van de voorzitter en vice-voorzitter voorziet het afdelingshoofd BCV in de vervanging.

 • 3

  Het college kan in bijzondere omstandigheden, gehoord het dorpsplatform, op andere wijze voorzien in het voorzitterschap.

Artikel 8 Taak voorzitter

De voorzitter is belast met:a. de voorbereiding en de uitvoering van de vergaderingen;b. de leiding van de vergaderingen;c. het gestelde in deze verordening.

Artikel 9 De ambtelijk secretaris

 • 1

  De ambtelijk secretaris van een dorpsplatform is een door het college aangewezen ambtenaar.

 • 2

  Bij afwezigheid wordt hij/zij vervangen op de wijze zoals in de organisatieverordening is geregeld.

Artikel 10 Taak ambtelijk secretaris

 • 1

  De ambtelijk secretaris is geen lid van het dorpsplatform. Wel kan hij/zij op verzoek van de voorzitter aan de beraadslagingen deelnemen.

 • 2

  De ambtelijk secretaris draagt, onverminderd de verantwoordelijkheid van de voorzitter, de zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen en voor weergave van de vergadering in een actielijst. De actielijst bestaat uit een zakelijke weergave van te ondernemen acties.

 • 3

  De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat de leden van het dorpsplatform over alle informatie kunnen beschikken die zij behoeven om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

 • 4

  De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor, dat het verslag ter kennis wordt gebracht aan het college, de gemeenteraad en de leden van het dorpsplatform.

 • 5

  De ambtelijk secretaris draagt zorg voor beheer van het budget en overige financiën.

 • 6

  De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de (jaar) planning(en).

 • 7

  De ambtelijk secretaris draagt zorg voor het uitzetten van acties, koppelt deze terug en bewaakt de termijnen.

Artikel 11 Tekenen van stukken

Alle van een dorpsplatform uitgaande stukken worden ondertekend door de voorzitter en de ambtelijk secretaris.

Hoofdstuk 3 Openbare vergaderingen

Artikel 12 Tijd en plaats

 • 1

  Een dorpsplatform vergadert 3 maal per jaar, bij voorkeur in de maanden februari, mei en november. Bij bijzondere omstandigheden kan op verzoek van het college of van het dorpsplatform een extra vergadering worden gehouden.

 • 2

  De vergaderingen worden in de regel gehouden in een multifunctioneel centrum dat gevestigd is in de kern waarvoor het dorpsplatform is ingesteld.

 • 3

  Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk vergaderingen van dorpsplatforms in dezelfde maand en één per week te houden.

Artikel 13 Oproep, agenda en verzoek om advies

 • 1

  De oproeping voor een vergadering vindt schriftelijk plaats en wordt -spoedeisende gevallen uitgezonderd- ten minste een week vóór de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 2

  De oproepingsbrief vermeldt de onderwerpen die in de vergadering behandeld zullen worden in de volgorde waarin deze aan de orde zullen worden gesteld.

 • 3

  De ambtelijk secretaris zorgt er voor dat -spoedeisende gevallen uitgezonderd- de te behandelen verzoeken om advies bij de oproepingsbrief zijn bijgevoegd.

 • 4

  De bij deze verzoeken om advies behorende stukken liggen gedurende ten minste één week vóór de vergadering ter inzage.

 • 5

   De oproep wordt ter kennis gebracht aan de leden van de raad.

Artikel 14 Openbare kennisgeving

 • 1

  Een openbare vergadering wordt aangekondigd met een openbare kennisgeving.

 • 2

  In de openbare kennisgeving wordt in ieder geval vermeld:a. de datum, de aanvangstijd en locatie van de vergadering;b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende verzoeken om advies kan inzien;c. de mogelijkheid voor niet-leden van een commissie tot het al dan niet uitoefenen van het spreekrecht.

Artikel 15 Presentielijst

De leden tekenen ter vergadering de presentielijst.

Artikel 16 Beraadslagingen

 • 1

  Niet-leden kunnen, al dan niet op verzoek van het dorpsplatforms, door de voorzitter worden uitgenodigd bij de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen deel te nemen.

 • 2

  Op degene, die op grond van dit artikel is toegelaten deel te nemen aan de beraadslagingen zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing.

Artikel 17 Spreekrecht

 • 1

  Niet-leden van een dorpsplatform worden, voorafgaand aan de vergadering, in de gelegenheid gesteld het woord te voeren over onderwerpen die tot het werkgebied van het dorpsplatform behoren, uitgezonderd het verslag en de rondvraag.

 • 2

  Zij die het woord wensen te voeren dienen dit vóór de aanvang van de vergadering aan de ambtelijk secretaris kenbaar te maken. Daarbij wordt aangegeven waarover men wenst te spreken.

 • 3

  De spreektijd voor niet-leden bedraagt maximaal vijf minuten per persoon; de voorzitter is bevoegd de spreektijd te beperken, indien meer dan vijf niet-leden het woord wensen te voeren.

Artikel 18 Handhaving orde

 • 1

  Indien een lid of een spreker zich beledigend of onbehoorlijk uitdrukt, afwijkt van het onderwerp in behandeling, danwel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter en het afdelingshoofd BCV tot de orde geroepen.

 • 2

  Indien betrokkene hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter en het afdelingshoofd BCV hem gedurende de vergadering over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 3

  De voorzitter en het afdelingshoofd BCV kan ter handhaving van de orde van de vergadering, de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

Artikel 19 Toehoorders en pers

 • 1

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3

  Het is verboden zonder toestemming van de voorzitter geluid- of beeldregistraties in de vergaderzaal of de publieke tribune te maken van hetgeen gesproken wordt.

 • 4

  De voorzitter kan degenen die in strijd met dit artikel handelen uit de vergaderzaal doen verwijderen.

Hoofdstuk 4 Besloten vergaderingen

Artikel 20 Algemeen

 • 1

  Een vergadering wordt besloten verklaard, wanneer dit door tenminste vier van de aanwezige leden wordt gevraagd of de voorzitter dit nodig oordeelt.

 • 2

  Het dorpsplatforms beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

Artikel 21 Orde van de vergadering

Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van toepassing die gelden voor een openbare vergadering.

Artikel 22 Verslaglegging

Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijke actielijst gemaakt. Deze lijst wordt niet openbaar gemaakt tenzij het dorpsplatforms anders beslist.

Artikel 23 Geheimhouding

 • 1

  Het dorpsplatform beslist of voor de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden.

 • 2

  Stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd, kunnen bij de ambtelijk secretaris van het dorpsplatform worden ingezien door leden van het college en de leden van de raad.

 • 3

  Opheffing van geheimhouding zal door het college worden aangegeven.

Hoofdstuk 5 Faciliteiten en onkostenvergoeding

Artikel 24 Faciliteiten

 • 1

  De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat ten behoeve van vergaderingen van het dorpsplatform vergaderruimte beschikbaar wordt gesteld.

 • 2

  De gemeenteraad stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor de dorpsplatforms beschikbaar. Het budget bestaat uit twee onderdelen: a. een vast bedrag gelijk per dorpsplatform; enb. een bedrag naar rato van het inwoneraantal van de kern waarvoor het dorpsplatform is opgericht.

 • 3

  Het bedrag is steeds vanaf het begin van het kalenderjaar beschikbaar ten behoeve van initiatieven welke door of vanuit het dorpsplatform worden ontwikkeld.

 • 4

  Het budget kan uitsluitend worden besteed aan zaken welke raakvlak hebben met het taakveld van de dorpsplatforms.

 • 5

  Het college is verantwoordelijk voor het budget. Het budget wordt beheerd door de ambtelijk secretaris.

Artikel 25 Onkostenvergoeding

 • 1

  Dorpsplatforms hebben ter compensatie van onkosten recht op een vergoeding van € 250,00 per jaar per dorpsplatform.

 • 2

  De vergoeding zoals bedoeld in het eerste lid is in ieder geval bedoeld voor:a. vergoeding reiskosten;b. print en kopiekosten.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 26 Uitleg verordening

In de gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist:a. de voorzitter van het dorpsplatform, indien het de vergaderorde betreft;b. het college over andere aangelegenheden.

Artikel 27 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ''Verordening dorpsplatforms gemeente Woensdrecht ".

Artikel 28 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag waarop zij is bekendgemaakt, onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening op de dorpsplatforms gemeente Woensdrecht 2006”.

Na de laatste vergaderingen van de dorpsplatforms in 2011 zal er een evaluatie van de verordening plaatsvinden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 december 2010, de raad van de gemeente Woensdrecht

de griffier   de burgemeester

 

D. Rijk         M. Fränzel