Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Woensdrecht 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Woensdrecht 2006
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Woensdrecht 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur & recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 107
 2. Gemeentewet, art. 107e
 3. Gemeentewet, art. 102
 4. Gemeentewet, art. 33, eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006Onbekend

15-12-2005

02-08-2006, gemeenteblad 2006.33

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Woensdrecht 2006

 

 

Paragraaf 1 Ambtelijke ondersteuning

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  griffier: de griffier als bedoeld in artikel 107 van de gemeentewet:

 • b.

  griffie: de griffie als bedoeld in artikel 107e van de gemeentewet;

 • c.

  secretaris: de secretaris als bedoeld in artikel 102 van de gemeentewet;

 • d.

  ambtelijk apparaat: de ambtelijke organisatie ressorterend onder het college;

 • e.

  bijstand: de ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de gemeentewet.

Artikel 2 Verzoek om informatie

 • 1

  Een raadslid wendt zich tot de griffier of de afdelingshoofden met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie;

  • b.

   inzage in of afschriften van documenten.

 • 2

  Indien het verzoek om informatie, als bedoeld in het eerste lid, is ingediend bij de griffier kan deze voor het verkrijgen van de gevraagde informatie een beroep doen op het ambtelijk apparaat via de afdelingshoofden.

 • 3

  Het betrokken afdelingshoofd draagt er zorg voor dat de in het eerste lid bedoelde informatie zo spoedig mogelijk wordt gegeven.

Artikel 3 Verzoek om andere bijstand

 • 1

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2

  De griffier draagt er zorg voor dat de in het eerste lid bedoelde bijstand zo spoedig mogelijk wordt verleend.

 • 3

  Indien de in het eerste lid bedoelde bijstand niet door de griffier kan worden verleend, kan de griffier de secretaris of een afdelingshoofd verzoeken één of meer ambtenaren van het ambtelijk apparaat aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 4 Afwijzing verzoek

 • 1

  Een afdelingshoofd verleent bijstand, tenzij:

  • a.

   de griffier niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad (volksvertegenwoordiging, kaderstellen en controleren);

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

  • c.

   de taakuitoefening van een betrokken ambtenaar hierdoor aanmerkelijk zou worden belemmerd.

 • 2

  Indien een ambtenaar van oordeel is dat de door een raadslid verlangde bijstand strijdigheid oplevert met één van de in het eerste lid genoemde gronden of daaromtrent twijfelt, legt hij dit ter beoordeling voor aan de griffier indien het een medewerker betreft van de griffie, dan wel aan de secretaris indien het een afdelingshoofd betreft, die daarop beslist of de bijstand op grond van het eerste lid moet worden geweigerd.

 • 3

  Indien de bijstand door de secretaris wordt geweigerd, dan deelt de secretaris dat door tussenkomst van de griffier schriftelijk met reden omkleed mee aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

 • 4

  Indien de bijstand is afgewezen als bedoeld in het tweede lid kan de griffier of het verzoekende raadslid de afwijzing ter beoordeling voorleggen aan de burgemeester die daarop zo spoedig mogelijk beslist. Hij deelt zijn beslissing mee in de eerstvolgende bijeenkomst van het presidium.

Artikel 5 Kwaliteit van de ambtelijke bijstand

 • 1

  Indien een raadslid niet tevreden is over de door een ambtenaar geleverde bijstand, doet hij direct hiervan mededeling aan de griffier.

 • 2

  Indien de klacht als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op een ambtenaar van het ambtelijk apparaat legt de griffier de klacht voor aan de secretaris.

 • 3

  Indien overleg tussen het raadslid en de griffier en, in gevallen als bedoeld in het tweede lid, ook de secretaris, niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing van de in het eerste lid bedoelde klacht, wordt de klacht voorgelegd aan de burgemeester, die daarop zo spoedig mogelijk beslist. Hij deelt zijn beslissing mee in de eerstvolgende bijeenkomst van het presidium.

Paragraaf 2 Fractieondersteuning

Artikel 6  

 • 1

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 6 van het reglement van orde, kunnen op declaratiebasis een beroep doen op de fractievergoeding zoals beschreven in lid 2.

 • 2

  Per jaar kan op declaratiebasis maximaal een bedrag van € 135,-- aan elke fractie worden uitbetaald. Dit bedrag wordt per fractie verhoogd met een bedrag van € 27,-- per raadszetel.

 • 3

  De in het vorige lid genoemde bedragen worden jaarlijks per 1 januari herzien aan de hand van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

Artikel 7  

 • 1

  De financiële tegemoetkoming zoals beschreven in artikel 6 mag alleen worden besteed aan de in de bijlage "Voorwaarden fractievergoeding" genoemde onkosten.

 • 2

  De bijdrage mag in ieder geval niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   giften;

  kostencomponenten die al worden vergoed middels de onkostenvergoeding per raadslid. De kosten dienen via de griffie te worden gedeclareerd aan de hand van een declaratieformulier onder overlegging van nota's, bonnen etc. Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te vervullen.

Artikel 8  

In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt de financiële tegemoetkoming naar rato van het totale bedrag zoals berekend in artikel 6, lid 2 bepaald voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt de financiële tegemoetkoming bepaald voor de overige maanden van dat jaar.

Artikel 9  

 • 1

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de financiële tegemoetkoming:

  • a.

   bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

  • b.

   bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 2

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 6, tweede lid, financiële tegemoetkoming voor de oorspronkelijke fractie herberekend over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden en de nog lopende maanden gedurende het kalenderjaar.

Artikel 10  

Controle van de uitgaven vindt plaats door de accountant belast met de controle van de jaarrekening.

Paragraaf 3 Slotbepalingen

Artikel 11  

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet is het college bevoegd, na overleg met de fractievoorzitters, een beslissing te nemen.

Artikel 12  

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Woensdrecht 2006" en treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2005;de raad voornoemd,de griffier,                de voorzitter,