Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Verordening verstrekking computer en communicatieapparatuur wethouders 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verstrekking computer en communicatieapparatuur wethouders 2002
CiteertitelVerordening verstrekking computer en communicatieapparatuur wethouders 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 44
 2. Rechtspositiebesluit wethouders, art. 27a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-200201-01-200201-07-2014Onbekend

27-06-2002

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verstrekking computer en communicatieapparatuur wethouders 2002

De raad van de gemeente Woensdrecht,Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders d.d. 17 juni 2002, Gelet op artikel 44 Gemeentewet,Gelet op artikel 27a van het Rechtspositiebesluit wethouders,Besluit vast te stellen de volgende verordening:Verordening verstrekking computer- en communicatieapparatuur wethouders 2002

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op degene die ingevolge artikel 35 van de Gemeentewet is benoemd tot wethouder.

Hoofdstuk 2 Verstrekkingen

Artikel 2 Verstrekking

De gemeente stelt aan wethouders de voor de uitoefening van het ambt benodigde computer- en communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking.

Artikel 3 Uitvoering

 • 1

  Ter uitvoering van artikel 2 draagt de gemeente zorg voor:

  • a.

   De verstrekking van een PC-Laptop, te verstrekken bij het begin van de raadsperiode. De kosten hiervan bedragen maximaal € 2.269,00.

  • b.

   De verstrekking van een mobiele telefoon bij de aanvraag van de raadsperiode, telkens voor een termijn van drie jaar, met een waarde van maximaal € 456,-. Desgewenst kan een mobiele telefoon met een hogere waarde worden verstrekt. In dat geval dient rechthebbende het meerdere aan de gemeente te vergoeden.

 • 2

  De waarde in het economische verkeer van de onder lid 1 genoemde apparatuur in het kalenderjaar en de twee voorgaande kalenderjaren bedraagt niet meer dan in het kalenderjaar geldende maximum voor belastingvrije verstrekking.

 • 3

  De onder lid 1 genoemde apparatuur wordt gedurende de ambtsperiode in bruikleen ter beschikking gesteld. Daartoe wordt een bruikleenovereenkomst met de gebruiker afgesloten. In deze bruikleen overeenkomst wordt ten minste bepaald tot wiens verantwoordelijkheid het transport, installatie en beheer behoort.

 • 4

  De apparatuur genoemd, in het eerste lid, onder a, b, en d, wordt bij tussentijds aftreden van de wethouder aan de gemeente overgedragen. Diens opvolger heeft recht op het gebruik van deze apparatuur.

 • 5

  Aan het einde van de normale zittingsperiode hebben de leden van het college de mogelijkheid de apparatuur over te nemen tegen een dan vast te stellen restwaarde.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van vaststelling en werkt terug tot 1 januari 2002.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening verstrekking computer en communicatieapparatuur wethouders 2002".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 juni 2002,

De secretaris,                  De voorzitter,