Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Algemene Inhuurvoorwaarden van personeel (AI) Gemeente Woerden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Inhuurvoorwaarden van personeel (AI) Gemeente Woerden
CiteertitelAlgemene inhuurvoorwaarden van personeel
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2011nieuwe regeling

24-08-2011

Woerdense Courant 31 augustus 2011

2011/572

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Inhuurvoorwaarden van personeel (AI) Gemeente Woerden

De directie stelt de  "Algemene Inhuurvoorwaarden van personeel (AI) Gemeente Woerden" vast.               

Artikel 1 Definities

In de Algemene Inhuurvoorwaarden van personeel (AI) en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en opdrachten worden de volgende definities gehanteerd. Diensten: alle door Opdrachtnemer krachtens een overeenkomst te leveren en/of ter beschikking te stellen werkzaamheden.

Producten: alle door Opdrachtgever of Opdrachtnemer vervaardigde zaken welke ten doel hebben een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de overeenkomst.

Levering: het leveren volgens een opdrachtovereenkomst van producten en/of het verrichten van diensten, eventueel gevolgd door een acceptatie van een (eind)rapport of overnameprocedure, of een geaccordeerde urenstaat.

Offerte: een schriftelijke aanbieding van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, waarin aangeboden Diensten worden gespecificeerd, alsmede de tarieven en/of prijzen (prijs = tarief x hoeveelheid) worden vermeld.

Opdrachtovereenkomst: de gesloten schriftelijke overeenkomst tot het uitvoeren van concrete Diensten of het leveren van een bepaald product.

Opdrachtgever: de opdrachtgever gemeente Woerden, inclusief de Directie, afdelingen en teams hiervan deel uitmakende.

Opdrachtnemer: de wederpartij bij een overeenkomst met Opdrachtgever.

Personeel van Opdrachtgever: het door Opdrachtgever op grond van een overeenkomst ter beschikking te stellen personeel, dat onder zijn verantwoordelijkheid werkt.

Personeel van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst in te schakelen medewerker en/of medewerker van derden ingehuurd door de Opdrachtnemer, die krachtens de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zal werken.

Werkdagen: kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet, waarop de overeengekomen Diensten worden verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.Deze AI zijn van toepassing op alle prijs- en offerteaanvragen van Opdrachtgever, op alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten opdrachtovereenkomsten tot het verrichten van Diensten of het opleveren van producten, waarbij de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden (onder welke benaming dan ook) van Opdrachtnemer of van derden uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

2. Deze AI zijn volledig van toepassing tenzij – en voor zover – schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijking van één of meer bepalingen van deze AI laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

3. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van deze AI zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover dat in overeenstemming is met de strekking van deze algemene voorwaarden. Partijen zullen voorts over bepalingen die hun rechtsgeldigheid op één van hiervoor vermelde gronden hebben verloren overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen waarbij de strekking van deze AI behouden blijft.

Artikel 3 Inschrijving Kamer van Koophandel, VAR (Verklaring Arbeidsrelatie)

1. Opdrachtnemer dient zich als ondernemer te hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in de betreffende regio voorafgaand en gedurende de gehele looptijd van de opdrachtovereenkomst.

2. Indien Opdrachtnemer handelt als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) dient hij in het bezit te zijn van een geldige en op de uit te voeren Diensten of op te leveren producten van toepassing zijnde Verklaring Arbeidsrelatie DGA of WUO gedurende de gehele looptijd van de opdrachtovereenkomst.

Artikel 4 Tot stand komen opdrachtovereenkomst

1. Een opdrachtovereenkomst tot inhuur van Opdrachtnemer dan wel personeel van opdrachtnemer komt tot stand wanneer een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte door Opdrachtgever wordt aanvaard.

2. Opdrachtnemer is gehouden, indien de opdrachtovereenkomst tot stand komt, de in de offerte aangeboden kandidaat, tegen het aangeboden tarief en periode, te leveren. Wanneer Opdrachtnemer in gebreke blijft om het aanbod gestand te doen, kan Opdrachtgever besluiten tot het nemen van passende maatregelen gedurende een bepaalde periode onverlet het recht op vergoeding van geleden schade, zoals vermeld in artikel 18.

3. De opdrachtnemer wenst uitsluitend krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaam te zijn en wenst uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan. Tussen de partijen bestaat geen arbeidsrechtelijke relatie.

Artikel 5 Uitvoering Diensten tijdens overeenkomst, op te leveren product

1.De Diensten dienen te worden uitgevoerd conform de in de opdrachtovereenkomst geformuleerde eisen, zonder bijkomende kosten van welke aard dan ook.

2. De Diensten dienen te worden verricht op werkdagen van Opdrachtgever en onder leiding en toezicht van Opdrachtgever.

3. Indien Opdrachtgever dat verlangt, doet Opdrachtnemer schriftelijk opgave van de in verband met het verrichten van de Diensten van belang zijnde personalia (en de wijzigingen daarin) en kwalificaties van de personen die de Diensten verrichten of gaan verrichten.

4. Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat de Diensten zodanig worden uitgevoerd dat de bedrijfsvoering van Opdrachtgever daardoor zo min mogelijk wordt gestoord.

5. In het geval er sprake is van een of meer op te leveren producten is dit artikel voor zover mogelijk van toepassing.

Artikel 6 Wijziging van opdracht

1. De omvang en aard van de Diensten en/of de op te leveren product(en) worden door Opdrachtgever in of bij de opdrachtovereenkomst aangegeven. De aard en omvang van deze Diensten/producten zoals deze schriftelijk zijn overeengekomen in de opdrachtovereenkomst zijn bepalend.

2. Opdrachtgever heeft het recht om, in redelijkheid en billijkheid, wijzigingen in de aard en omvang van de te verrichten Diensten/producten van Opdrachtnemer te verlangen. De wijzigingen mogen derhalve niet van zodanige aard en omvang zijn dat Opdrachtnemer de opdrachtovereenkomst, naar in redelijkheid mag worden aangenomen, niet zou zijn aangegaan indien hij vooraf met de wijzigingen bekend zou zijn geweest.

3.Opdrachtgever doet in het voorkomende geval schriftelijk opgave van door hem verlangde wijzigingen. Binnen veertien dagen na verzending van de schriftelijke opgave deelt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever mee of en zo ja, welke gevolgen de wijzigingen hebben voor de periode waarin de Diensten en/of de op te leveren producten(en) worden verricht. Indien overeenstemming over de als dan te wijzigen onderdelen van de overeenkomst wordt bereikt, zal Opdrachtgever een wijzigingsopdracht aan Opdrachtnemer verstrekken.

4. Voor alle door Opdrachtnemer gewenste wijzigingen van de Opdrachtovereenkomst dient Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijke goedkeuring te verzoeken. Indien Opdrachtgever die goedkeuring verleent, ontvangt Opdrachtnemer door Opdrachtgever ondertekende wijzigingsopdracht. Eerst na ondertekening van deze wijzigingsopdracht door Opdrachtnemer zal de wijziging van kracht worden en zal de door beide partijen ondertekende wijzigingsopdracht onderdeel uitmaken van de opdrachtovereenkomst.

5. Opdrachtgever is slechts gehouden tot vergoeding van meerwerk, indien daarvoor door hem aan Opdrachtnemer een wijzigingsopdracht is verstrekt, die heeft geleid tot een gewijzigde opdrachtovereenkomst.

 

Artikel 7 Wet Ketenaansprakelijkheid/belastingen

1. Opdrachtnemer is gehouden zorg te dragen voor:- het scheppen van waarborgen voor de afdracht van belastingen en sociale lasten verband houdende met het verrichten van de Diensten en/of het opleveren van producten;- vrijwaring van opdrachtgever ter zake van aanspraken betreffende deze betalingen.

2. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever ten genoegen van deze dienen aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen en zorg draagt voor inhouding en afdracht van BTW, van de verschuldigde premies ter zake van werknemers- en volksverzekeringen en loonbelasting/heffing ten aanzien van de Diensten en of op te leveren producten. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever de belastingdienst vragen om een verklaring van goed betalingsgedrag en die verklaring aan Opdrachtgever ter inzage geven.

3. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever een geldige en op de uit te voeren Diensten en/of de op te leveren producten van toepassing zijnde “verklaring arbeidsrelatie” (VAR) DGA of WUO overleggen samen met een geldig identiteitsbewijs gedurende de gehele periode van de opdrachtovereenkomst.

4. Op verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer facturen vergezeld te doen gaan van een urenstaat waaruit blijkt welke personen, waar, op welke dagen en gedurende hoeveel uur per dag voor de Diensten/producten zijn ingezet. De persoonsvermelding omvat naam en geboortedatum. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer ook verzoeken de gewerkte uren over een bepaalde periode in te voeren in het daartoe geëigende systeem en de urenstaat te laten goedkeuren.

5. Onverminderd het gestelde in de vorige leden, dient voor alle op het werk aanwezige personeel door opdrachtnemer voldaan te zijn aan de wettelijke sociale verplichtingen. Opdrachtgever heeft het recht op dit punt controle uit te oefenen. Opdrachtnemer is gehouden hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.

6. Niet of niet tijdige betaling van premies en (loon)belasting/heffing is voor Opdrachtgever een grond voor ontbinding als bedoeld in artikel 16 van de onderhavige AI. 7. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde, is Opdrachtgever steeds bevoegd de in die leden bedoelde premies en belastingen op de declaraties in te houden

Artikel 8 Beveiliging

1.Opdrachtnemer is verplicht een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de Diensten en/of de op te leveren product(en) met name als de werkzaamheden bij Opdrachtgever worden verricht, op te dragen de door Opdrachtgever aangehouden beveiligingsprocedures en huisregels in acht te nemen. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer tijdig over deze procedures en regels.

2. Opdrachtgever is gerechtigd van Opdrachtnemer te vorderen dat met betrekking tot personeel van Opdrachtnemer, minimaal drie dagen voor aanvang van de Diensten bij Opdrachtgever, verklaringen omtrent het gedrag worden overgelegd.

3. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd Opdrachtnemer of personeel van Opdrachtnemer dat voor de uitvoering van een overeenkomst is of zal worden ingeschakeld, aan een veiligheidsonderzoek, overeenkomstig de bij Opdrachtgever gebruikelijke regels, te onderwerpen. Opdrachtnemer zal aan dit onderzoek zijn volledige medewerking verlenen. Opdrachtgever is gerechtigd op grond van de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek de inzet van Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst te weigeren.

Artikel 9 Geheimhouding

1. Opdrachtnemer verplicht zich al hetgeen hem bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt, en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking verplicht.

2. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn medewerkers en/of de voor hem werkzame derden op de hoogte zijn van bovenstaande geheimhoudingsverplichtingen en deze stipt naleven. Op verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

3. Opdrachtnemer erkent dat de informatie, die aan hem bekend wordt in het kader van de opdracht, een strikt vertrouwelijk karakter draagt. Dit geldt ook voor informatie die niet voor Opdrachtnemer of zijn personeel is bestemd, maar hen toch onbedoeld ter kennis komt.

4. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat personeel van Opdrachtnemer dat betrokken is bij de uitvoering van de Diensten en/of de op te leveren product(en) voor zover deze bij Opdrachtgever worden verricht, de door Opdrachtgever aangehouden privacyvoorwaarden in acht neemt.

5. Opdrachtnemer is gehouden binnen 14 dagen na beëindiging van de desbetreffende Diensten en/of de op te leveren product(en) alle gegevens (schriftelijke stukken, computerbestanden, etc.) die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdrachtovereenkomst onder zich mocht hebben, aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen en van de door Opdrachtnemer eventueel gebruikte en bij hem in eigendom zijnde gegevensdrager(s) te verwijderen.

6. Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit het overtreden van het gestelde in deze overeenkomst, is Opdrachtgever, bij schending of overtreding van de geheimhoudingsverplichting, gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete van maximaal € 250.000 per overtreding. Het bedrag wordt door de Opdrachtnemer direct betaald na vaststelling en mededeling daarvan aan Opdrachtnemer.

7. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan informatie te verstrekken aan de pers die verband houdt met aan de aan de Opdrachtnemer verleende opdracht. Indien de Opdrachtnemer wordt benaderd door de pers dan zal deze voor beantwoording eerst contact opnemen met de gemeentelijke woordvoerder of degene die tijdens zijn of haar afwezigheid deze verantwoordelijkheden waarneemt.

Artikel 10 Omkoping en belangenverstrengeling

Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever noch aan derden aanbieden, noch van derden vragen, accepteren of toegezegd krijgen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 11 Eigendom/hulpmiddelen

1. Alle materialen en/of hulpmiddelen - waaronder begrepen informatie waarvan het intellectuele eigendomsrecht of auteursrecht bij Opdrachtgever berust - die op enige wijze een ondersteunende functie hebben voor uitvoering van de opdracht en door Opdrachtgever daarvoor aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld of die door Opdrachtnemer voor rekening van Opdrachtgever zijn aangeschaft of vervaardigd, blijven respectievelijk worden volledig eigendom van Opdrachtgever.

2. Op het moment dat materialen en/of hulpmiddelen, bijvoorbeeld software, van Opdrachtgever zijn verwerkt in zaken van Opdrachtnemer, is er sprake van een nieuwe zaak, waarvan de eigendom aan Opdrachtgever toebehoort.

3. Opdrachtnemer is verplicht de in het eerste lid bedoelde materialen en/of hulpmiddelen te merken als kenbaar eigendom van Opdrachtgever, deze in goede staat te houden en ingeval deze het kantoor van Opdrachtgever verlaten, voor rekening van Opdrachtnemer te verzekeren tegen het risico van verlies en diefstal, een en ander zolang Opdrachtnemer ten aanzien van die materialen en hulpmiddelen als houder voor Opdrachtgever optreedt.

4. De wijze van gebruik van de materialen en hulpmiddelen is geheel voor risico van Opdrachtnemer.

5. Indien Opdrachtnemer de materialen en hulpmiddelen niet, onvolledig of beschadigd aan Opdrachtgever retourneert, is hij jegens Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade die Opdrachtgever daardoor lijdt. Opdrachtgever is gerechtigd het bedrag van deze schadevergoeding in mindering te brengen op aan Opdrachtnemer te betalen bedragen.

6. Het is Opdrachtnemer niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever toegestaan de materialen en hulpmiddelen te gebruiken voor een ander doel dan ondersteuning van de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever. Het is hem evenmin toegestaan de materialen en hulpmiddelen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever ter beschikking te stellen aan anderen.

7. Het is Opdrachtnemer niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever toegestaan de materialen en hulpmiddelen te gebruiken voor een ander doel dan ondersteuning van de levering aan Opdrachtgever.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom en overige rechten

1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor, stelt Opdrachtgever schadeloos en vrijwaart Opdrachtgever tegen alle schade die voor Opdrachtgever mocht ontstaan ten gevolge van enige door of vanwege Opdrachtnemer veroorzaakte inbreuk of gepretendeerde inbreuk op welk intellectueel of industrieel eigendomsrecht of overig recht van derden dan ook.

2. Het eigendomsrecht van en auteursrecht op alle informatie die Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst vervaardigt en/of verstrekt berust te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verkrijgt het vrije gebruiksrecht op deze informatie zonder daarvoor nadere vergoedingen verschuldigd te zijn. Opdrachtnemer verklaart zijn eventuele eigendoms- of auteursrechten als in dit artikel bedoeld reeds nu voor alsdan in volle eigendom over te dragen aan Opdrachtgever. Voor zover dit nu nog niet mogelijk is, verbindt Opdrachtnemer zich al het nodige te doen om deze eigendomsoverdracht alsnog te bewerkstelligen op het eerst mogelijke moment.

3. Voor zover voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in hierboven beschreven lid 2 van dit artikel, een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever reeds nu voor als dan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt Opdrachtgever hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-) rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.

4. Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan hem, Opdrachtnemer, toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet 1912, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

5. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de resultaten van de verrichte Diensten en/of de op te leveren product(en) in enigerlei vorm aan derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enige inlichting te verschaffen, tenzij Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

6. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms-)rechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.

7. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is Opdrachtgever gerechtigd, indien derden Opdrachtgever ter zake van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen, schending van intellectueel (eigendoms-) rechten aansprakelijk stellen, de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 13 Prijs/tarief

1. De prijzen/tarieven zijn inclusief rechten, reis- en verblijfkosten en alle overige kosten en belastingen, doch exclusief omzetbelasting.

2. Het tarief dat is overeengekomen bij het verstrekken van de opdrachtovereenkomst kan gedurende de overeengekomen periode niet worden aangepast (prijsindexatie, kostenstijging etc.).

Artikel 14 Facturering en betaling

1. Facturering geschiedt onder vermelding van de vereiste kenmerken van de betreffende opdrachtovereenkomst en wordt toegezonden aan het opgegeven factuuradres.

2. Betaling zal geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits Opdrachtnemer de betreffende factuur op basis van een urenverantwoording heeft goedgekeurd en geaccepteerd. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij bij de levering of in de factuur een tekortkoming constateert.

3. Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met de bedragen die Opdrachtnemer verschuldigd is aan Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook.

4. Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 15 Garanties

1. Opdrachtnemer garandeert dat de Diensten en/of de op te leveren producten adequaat en efficiënt worden uitgevoerd, van goede kwaliteit en volledig in overeenstemming met de eisen, specificaties, standaarden, voorwaarden of andere informatie verstrekt door Opdrachtgever en voorts dat zij ononderbroken worden uitgevoerd door gekwalificeerde en vakkundige medewerkers van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer staat in voor de integriteit van degenen die namens hem belast zijn met de uitvoering van een opdracht.

2. Opdrachtnemer neemt bij zijn werkzaamheden de belangen van Opdrachtgever in acht en gedraagt zich naar de normen die in het maatschappelijke verkeer van een goed Opdrachtnemer worden gevraagd.

3. Opdrachtnemer garandeert dat de Diensten/producten in alle opzichten worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationale en Europese wet- en overige van toepassing zijnde regelgeving, normen en maatstaven, waaronder de ARBO-wetgeving. Op verzoek van Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer daaromtrent een schriftelijke verklaring. De van de zijde van Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst ingebrachte materialen, hulpmiddelen en werktuigen dienen eveneens aan deze regelgeving te voldoen. Opdrachtgever is gerechtigd redelijke aanwijzingen te geven en voorschriften op te leggen ter waarborging van de naleving van zijn interne regels.

4. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Diensten/producten vrij zijn van rechten van derden.

5. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever in dit verband voor aanspraken van derden.

6. Opdrachtnemer garandeert dat voor de uitvoering van de Diensten en/of de op te leveren producten uitsluitend gebruik zal worden gemaakt van materialen, onderdelen en/of gereedschappen welke bij uitstek geschikt zijn voor het te bereiken doel.

Artikel 16 Verzuim en ontbinding

1. Indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, treedt verzuim in nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer in gebreke heeft gesteld, stellende een redelijke termijn om alsnog na te komen en die termijn is verlopen, zonder dat Opdrachtnemer is nagekomen. Indien Opdrachtnemer in verzuim is, heeft Opdrachtgever evenals ingeval van;

- faillissement;

- faillissementsaanvraag door Opdrachtnemer;

- surséance van betaling of liquidatie van Opdrachtnemer;

- een verzoek tot toepassing van schuldsanering ingevolge de Wet schuldsanering natuurlijke personen;

- stillegging van de onderneming van Opdrachtnemer;

- beslaglegging op (een deel van) de bedrijfseigendommen of zaken van de Opdrachtnemer bestemd voor de uitvoering van de Opdracht;

A het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer en/of de uitvoering van de overeenkomst op kosten van Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk door een derde te laten verrichten;

B het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, één en ander zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding en het recht van Opdrachtgever om in plaats van de overeenkomst te ontbinden nakoming en/of schadevergoeding te verlangen;

C het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten en/of de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van Opdrachtnemer tegen marktconforme voorwaarden aan derden op te dragen, alles zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding.

2. Alle vorderingen die Opdrachtgever in deze gevallen op Opdrachtnemer mocht hebben of  verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

3. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel, zal hetgeen aan Opdrachtnemer onverschuldigd is betaald, vermeerderd met de wettelijke rente over het onverschuldigde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald, door deze aan Opdrachtgever moeten worden terugbetaald.

Artikel 17 Geen afstand van recht

Ieder verzuim van Opdrachtgever om een strikte nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen te eisen, dan wel om een beroep te doen op het bepaalde in een overeenkomst of op deze AI, houdt geenszins een afstand in van recht, noch ter zake van het bepaalde in een Overeenkomst, noch ter zake van het bepaalde in de AI, noch ter zake van het recht op schadevergoeding in verband met enige tekortkoming of fout aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) tegenover Opdrachtgever is Opdrachtnemer aansprakelijk voor vergoeding van de door Opdrachtgever of diens personeel geleden c.q. te lijden schade.

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis en maximaal € 2.500.000.- per contractjaar. Deze limieten gelden niet indien sprake is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen opzet, grove schuld of grove nalatigheid.

3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het voorgaande lid bedoeld. Aan deze vrijwaring zijn geen kosten voor de Opdrachtgever verbonden.

4. Tenzij schuld van Opdrachtgever of diens personeel wordt bewezen, is Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade, die mocht ontstaan voor Opdrachtnemer, diens personeel of andere personen door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken.

Artikel 19 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat een tekortkoming in de nakoming een partij niet kan worden toegerekend doordat nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is als gevolg van omstandigheden die volgens de wet, rechtsbehandeling of verkeersopvatting niet voor rekening of risico komen van de partij die tot nakoming gehouden is, of indien sprake is van niet-toerekenbare tekortkoming.

2. Ingeval van overmacht wordt de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) van partijen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. De partij die wegens overmacht niet tijdig kan nakomen of dit voorziet, zal echter slechts een beroep op overmacht toekomen indien hij onmiddellijk doch uiterlijk binnen één week nadat de overmachtsituatie zich voordoet, de andere partij gedocumenteerd daarvan op de hoogte stelt.

3. De partij die een beroep doet op overmacht, verplicht zich om – voor zover dit in zijn vermogen ligt – iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen dan wel te doen opheffen.

4. Indien enige partij door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren, of indien de overmachtperiode langer heeft geduurd dan twee weken, of zodra vaststaat dat deze periode langer zal duren dan twee weken, kan de partij tegenover wie een beroep op overmacht wordt gedaan de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

5. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de Diensten benodigde zaken, voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde van dan wel door toedoen van de partij die niet nakomt of tekortschiet. Voorts wordt niet onder overmacht begrepen het niet-nakomen of tekortschieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, dan wel liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 20 Verzekering

1. Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de aansprakelijkheid uit overeenkomst(en) (in voorkomend geval inclusief deze AI) met Opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer legt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling voor de hierboven in lid 1 genoemde verzekeringen over. Opdrachtnemer beëindigt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. Evenmin wijzigt Opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van Opdrachtgever zonder bedoelde toestemming.

Artikel 21 Ontbinding in verband met aanwijzing van de Opdrachtgever of gewijzigde regelgeving

Een overeenkomst kan worden ontbonden, indien een aanwijzing van de Opdrachtgever of gewijzigde regelgeving dit noodzakelijk maakt.

Artikel 22 Wijzigingen van de overeenkomst

Wijzigingen in de overeenkomst en in de al dan niet op basis daarvan verstrekte opdrachten zijn slechts van kracht, indien schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen.  

Artikel 23 Nawerking van de overeenkomst

Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na (tussentijdse) beëindiging, opzegging of ontbinding van een overeenkomst voort te duren, blijven na (tussentijdse) beëindiging, opzegging of ontbinding van een overeenkomst naar hun strekking van kracht. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze.

Artikel 24 Melding in publicaties of reclame-uitingen

Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de opdrachtverlening en gebruikt de naam van Opdrachtgever niet als referentie, dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 25 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle aanvragen, aanbiedingen, bestelopdrachten, de wijze van tot stand komen van Overeenkomsten alsmede op de inhoud en daaruit voortvloeiende uitvoering van die overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen - daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van een overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan worden –nadat oplossing daarvan in der minne niet mogelijk is gebleken- voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

3. Alvorens toepassing te geven aan het bepaalde in het tweede lid, geeft de partij die dat voornemens is aan de andere partij schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil. Partijen treden daarna in overleg om te beproeven of een oplossing in der minne haalbaar is. Eerst als een dergelijke oplossing niet mogelijk is gebleken is ieder der partijen, gerechtigd toepassing te geven aan het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

4. In gevallen waarin deze AI niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van de AI, beslist uitsluitend de Directie van de gemeente Woerden. Het voorstel aan de Directie dient voorzien te zijn van een advies van het team Communicatie & Personeel.

Besloten in de vergadering van de directie op 24 augustus 2011