Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

nota Vaste grond voor beleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnota Vaste grond voor beleid
Citeertitelnota Vaste grond voor beleid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Externe bijlagenvaste grond voor beleid grondprijsbrief 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

grondbeleid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2006nieuwe regeling

15-02-2006

Woerdense Courant 23 februari 2006

2005/1218

Tekst van de regeling

Intitulé

nota Vaste grond voor beleid

 

 

De raad van gemeente Woerden, gelezen het voorstel d.d. 20 december 2005 van - burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; gezien het advies van de raadscommissie Bestuur en Veiligheid; gelet op de aanvullende toelichting van de griffier naar aanleiding van juridisch advies; besluit; vast te stellen de nota “Vaste grond voor beleid” en meer in het bijzonder in te stemmen met: - de in de nota genoemde doelstellingen (hoofdstuk 1); · de keuze voor een actiever grondbeleid, waarbij de gemeente instrumenten als voorkeursrecht en onteigening indien nodig inzet om haar beleidsdoelstellingen te realiseren en waarbij de gemeente ook pro-actief eigendomsposities zal verwerven (hoofdstuk 2); · de beschrijving van het grondbedrijfsproces (hoofdstuk 3); · het uitgangspunt van marktconforme grondprijzen en de in de nota voorgestelde methoden om deze te bepalen (hoofdstuk 4); · de in de nota beschreven werkwijzen ten aanzien van flankerend beleid (hoofdstuk 5); · de in de nota voorgestelde uitgangspunten met betrekking tot risicoafdekking binnen de grondexploitaties, de omvang en doelstellingen van de algemene reserve grondbedrijf en de financiële relatie tussen grondbedrijf en algemene dienst (hoofdstuk 6); · de beschrijving van het bestuurlijk proces ten aanzien van grondbeleid (hoofdstuk 7); · het college te autoriseren tot het doen van strategische aankopen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf tot een bedrag van maximaal 25 % van die reserve per jaar onder de voorwaarde dat het college de raad zo spoedig mogelijk informeert over de aankoop.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering gehouden op 15 februari 2006 de griffier, de voorzitter, W. Hooghiemstra mr. H.W. Schmidt