Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Reglement voor de Marktcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de Marktcommissie
CiteertitelReglement voor de Marktcommissie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 84
  2. Inrichtingsplan Warenmarkt 2017, art. 5 lid 4
  3. Inrichtingsplan Streekmarkt 2017, art. 5 lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201602-09-2020wijziging grondslag

12-12-2016

Gemeenteblad 2016, 185983

185983/2016
30-08-201202-09-2020nieuwe regeling

19-06-2012

Woerdense Courant 29 augustus 2012

2012/38

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de Marktcommissie

 

Het college van de gemeente Woerden,

 

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Marktverordening 2004;

 

Gezien het advies van de Marktcommissie van 20 februari 2012;

 

besluit;

 

vast te stellen de "Reglement voor de Marktcommissie"

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. commisie: de commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet; b. markt: de warenmarkt, de streekmarkt en de najaarsmarkt als bedoeld in de verordening;

c. verordening: de Marktverordening 2009; d. college: het college van burgemeester en wethouders van Woerden.

Artikel 2 Taak

 

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet; b. markt: de warenmarkt, de streekmarkt en de najaarsmarkt als bedoeld in de verordening;

c. verordening: de Marktverordening 2009;

d. college: het college van burgemeester en wethouders van Woerden.

Artikel 3 Samenstelling

 

a. een vertegenwoordiger van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, afdeling Utrecht;

b. vier vertegenwoordigers van de houders van een vergunning voor een vaste plaats op de warenmarkt;

c. twee vertegenwoordigers van de houders van een vergunning voor een vaste plaats op de streekmarkt;

d. twee vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging Stadshart Woerden;

e. een vertegenwoordiger van de kraamverhuurder;

f. de marktmeester van de gemeente Woerden.

3.2 De leden van de commissie kunnen zich laten vervangen.

3.3 De onder a, b, c en d van het eerste lid bedoelde leden worden, op voordracht van degene die ze vertegenwoordigen, door het college benoemd voor een periode van vier jaren en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

3.4 Het lidmaatschap van de commissie eindigt door ontslag, overlijden of verlies van hoedanigheid. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 4 Voorzitter en secretaris

 

4.1 De commissie kiest uit zijn midden een voorzitter en secretaris.

4.2 Het verslag wordt ter kennisname aan het college gezonden.

Artikel 5 Vergaderingen

 

5.1 De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Indien een lid verzoekt om beslotenheid beraadslaagt de commissie achter gesloten deuren over dit verzoek. Het verzoek wordt slechts ingewilligd indien een zwaarwegend algemeen of persoonlijk belang in het geding is.

5.2 De commissie bepaalt zelf haar vergaderfrequentie en werkwijze.

5.3 De commissie kan zich tijdens vergaderingen laten bijstaan door deskundigen, zulks ter beoordeling van de voorzitter.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Woerden, gehouden op 19 juni 2012,

de secretaris, de burgemeester,

W. Wieringamr. H.W. Schmidt