Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Parkeerverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeerverordening 2013
CiteertitelParkeerverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

deze verordening vervangt de parkeerverordening 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201301-01-2020nieuwe regeling

28-02-2013

Woerdense Courant 13 maart 2013

2013/04

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van parkeervergunningen 2013

De raad van de gemeente Woerden,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2013;

 

vast te stellen de "Parkeerverordening 2013"

(Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van parkeervergunningen 2013)

 

 

Afdeling 1 Definities en begripsomschrijvingen

 

Artikel 1  

 

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb. 459;

 • b.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • c.

  vrachtwagen: een motorvoertuig dat met in begrip van lading een lengte heeft van meer dan 6,0 meter of een hoogte heeft van meer dan 2,4 meter;

 • d.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • e.

  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • f.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan alsmede belparkeren;

 • g.

  parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats behorend bij parkeerapparatuur;

 • h.

  belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die

  1 is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990, of

  2 is gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

 • i.

  vergunning: een door burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;

 • j.

  dagparkeervergunning: een vergunning welke slechts geldig is op de op de vergunning aangegeven data;

 • k.

  bewonersparkeervergunning: een parkeervergunning die ingevolge het eerste lid van artikel 6 van deze verordening aan bewoners kan worden verstrekt;

 • l.

  tweede bewonersparkeervergunning: een parkeervergunning die ingevolge het tweede lid van artikel 6 van deze verordening aan bewoners kan worden verstrekt;

 • m.

  vrachtwagenparkeervergunning: een parkeervergunning voor een vrachtwagen die ingevolge het eerste lid van artikel 7 van deze verordening aan bedrijven kan worden verstrekt

 • n.

  vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend;

 • o.

  vergunningenplafond: het door burgemeester en wethouders vast te stellen maximum aantal uit te geven vergunningen en bezoekerspassen per parkeerzone en per categorie;

 • p.

  zorgparkeervergunning: een parkeervergunning die ingevolge het eerste en tweede lid van artikel 7a van deze verordening aan bepaalde zorgverleners kan worden verstrekt;

 • q.

  marktparkeervergunning: een parkeervergunning die ingevolge het eerste lid van artikel 7B van deze verordening aan marktstandplaatshouders kan worden verstrekt;

 • r.

  werknemersparkeervergunningen: een parkeervergunning die ingevolge het eerste lid van artikel 7C van deze verordening aan ambtenaren van de gemeente Woerden, en aan leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden kan worden verstrekt;

 • s.

  bedrijfsparkeervergunning: een parkeervergunning die ingevolge het eerste lid van artikel 7D van deze verordening aan bedrijven kan worden verstrekt;

 • t.

  woonwerkparkeervergunning: een parkeervergunning die ingevolge het vierde lid van artikel 7E van deze verordening aan werkers werkzaam in de binnenstad van Woerden kan worden verstrekt;

 

Afdeling II Plaatsen voor vergunninghouders, vergunningen en vergunningbewijzen

Artikel 2  

 

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen, bij openbaar te maken besluit, weggedeelten aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen, bij openbaar te maken besluit, de tijdstippen vaststellen waarop het parkeren alleen aan vergunninghouders is toegestaan

   

Artikel 3  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een maximum aantal uit te geven vergunningen en bezoekerspassen per parkeerzone en per categorie vaststellen. Een parkeervergunning kan worden geweigerd wanneer het door burgemeester en wethouders vastgestelde vergunningenplafond per categorie is bereikt

 

Artikel 4  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen vier weken na ontvangst van een aanvraag voor een vergunning.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de in het tweede lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld, voordat de in het eerste lid gestelde termijn is verstreken

Artikel 5  

 • 1.

  1 Een vergunning wordt voor ten hoogste 1 jaar verleend en heeft een looptijd vanaf 1 april van enig jaar tot en met 31 maart van het volgend jaar.

 • 2.

  2 De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:

   

 • a.

  de periode waarvoor de vergunning geldt;

 • b.

  het gebied waarvoor de vergunning geldt;

 • c.

  het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend of de naam van de vergunninghouder alsmede een beschrijving van het motorvoertuig.

 

Artikel 6  

 • 1.

  Een eerste bewonersparkeervergunning kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motor­voertuig die volgens de gemeentelijke basisadministratie woont in een gebied waar belang­hebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, en niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein volgens het register van het Kadaster.

 

 • 2.

  Een tweede bewonersparkeervergunning kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motor­voertuig die volgens de gemeentelijke basisadministratie woont in een gebied waar belang­hebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn

.

 

 • 3.

  Een bewonersparkeervergunning wordt geweigerd indien er ten behoeve van de aanvrager of het adres van de aanvrager parkeergelegenheid is gerealiseerd in de vorm van een gebouwde voorziening.

 

 • 4.

  Tot de adressen waarvoor parkeergelegenheid is gerealiseerd in de vorm van een gebouwde voorziening als genoemd in lid 3 behoren in ieder geval de volgende adressen:

 • a.

  Hogewoerd 1C, 1D, 1F, 1G, 1H, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4K, 4L, 4M, 4N, 4P, 4R, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

 • b.

  Kazernestraat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15

 • c.

  Kruittorenweg 3, 5, 7, 9, 13

 • d.

  Kerkplein 11, 12, 13, 14, 15

 • e.

  Nieuwe Markt 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

 • f.

  Van Oudheusdenstraat 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 1H, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

 • g.

  Meulmansweg 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10G, 49, 51, 53, 55

 • h.

  De Kazerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 • i.

  Groenendaal 19, 21, 23

 

 • 5.

  Burgemeester en wethouders stellen vast op welke wijze het maximum aantal uit te geven tweede bewonersparkeervergunningen voor gebieden die zijn aangewezen als bestemd voor deze categorie vergunninghouders, het zogenaamde vergunningenplafond, wordt bepaald.

 

Artikel 7  

 

 • 1.

  Een vrachtwagenparkeervergunning kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een vrachtwagen die volgens de Kamer van Koophandel een beroep of bedrijf uitoefent:

 • a.

  buiten de Gemeente Woerden en waarvan de chauffeur volgens de gemeentelijke basisadministratie woont in de Gemeente Woerden;de periode waarvoor de vergunning geldt;

 • b.

  binnen de Gemeente Woerden en die niet over eigen parkeerruimte beschikt of op wiens terrein onvoldoende parkeerruimte beschikbaar kan worden gemaakt.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen vast op welke wijze het maximum aantal uit te geven vrachtwagenparkeervergunningen voor gebieden die zijn aangewezen als bestemd voor deze categorie vergunninghouders, het zogenaamde vergunningenplafond, wordt bepaald.

 

Artikel 7A  

 • 1.

  Een zorgparkeervergunning kan worden verleend aan de huisartsen- of verloskundigenpraktijk in Woerden, die niet in het hierna te noemen gebied gevestigd is, ten behoeve van de huisarts of verloskundige die voor de praktijkuitoefening bezoeken aflegt in een gebied waar belang­hebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en daarbij gebruik maakt van een motorvoertuig.

 • 2.

  Een zorgparkeervergunning kan tevens worden verleend aan het Zuwe Hofpoortziekenhuis ten behoeve van een medewerker van de bloedafname en trombosedienst die in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, bezoeken moet afleggen met een motorvoertuig.

 

Artikel 7B  

 

 • 1.

  Een marktparkeervergunning kan worden verleend aan de houder van een standplaatsvergunning verleend op grond van artikel 5 van de Marktverordening 2004 Gemeente Woerden.

Artikel 7C  

 • 1.

  Een werknemersparkeervergunning kan worden verleend aan een ambtenaar van de gemeente Woerden, die ten behoeve van de uitoefening van zijn werkzaamheden regelmatig in een gebied moet zijn waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en wiens functie voorkomt op de lijst verplichte rijders, zoals gehanteerd door POA.

 • 2.

  Een werknemersparkeervergunning kan tevens worden verleend aan een lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden in verband met de representatieve taken voortvloeiende uit zijn functie.

 

Artikel 7D  

 

 • 1.

  Een bedrijfsparkeervergunning kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die volgens de kamer van koophandel een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen vast op welke wijze het maximum aantal uit te geven bedrijfsparkeervergunningen voor gebieden die zijn aangewezen als bestemd voor deze categorie vergunninghouders, het zogenaamde vergunningenplafond, wordt bepaald.

Artikel 7E  

 • 1.

  Een woonwerkparkeervergunning kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die werkzaam is in de binnenstad van Woerden. De aanvrager van de vergunning overlegt een verklaring waarin de werkgever verklaart dat de medewerker werkzaam is voor een onderneming gevestigd in de binnenstad van Woerden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen vast op welke wijze het maximum aantal uit te geven woonwerkparkeervergunningen voor gebieden die zijn aangewezen als bestemd voor deze categorie vergunninghouders, het zogenaamde vergunningenplafond, wordt bepaald.

 

Artikel 8  

Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning intrekken of wijzigen:

 • a.

  indien blijkt dat voor de vergunninghouder bij nieuwbouw specifieke parkeergelegenheid is gerealiseerd en hier door middel van een abonnement of andere regeling gebruik van kan worden gemaakt.

 • b.

  op verzoek van de vergunninghouder;

 • c.

  wanneer de vergunninghouder het gebied, waarvoor de vergunning is verleend, metterwoon verlaat of het daar uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigt;

 • d.

  wanneer de chauffeur als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub a de Gemeente Woerden verlaat of uit dienst treedt bij de vergunninghouder;

 • e.

  wanneer de vergunninghouder als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub b de beschikking krijgt over voldoende parkeerruimte op eigen terrein;

 • f.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

 • g.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

 • h.

  wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

 • i.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • j.

  om redenen van openbaar belang.

 

 

Afdeling III Verbodsbepalingen

Artikel 9  

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze parkeerverordening, indien onverkorte toepassing hiervan leidt tot apert onbillijke en niet beoogde uitkomsten

Artikel 10  

1. Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig te plaatsen of te laten staan:

a. op een parkeerapparatuurplaats;

b. op een belanghebbendenplaats.

2. Het is verboden een fiets, een bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik daarvan wordt belemmerd of verhinderd.

3. Lid 1 is niet van toepassing indien er sprake is van het plaatsen van voorwerpen die verband houden met bouw- en verbouw, mits het verzoek om het plaatsen van de voorwerpen in samenhang met de behandeling van de bouwaanvraag is geschied.

4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 11  

Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen dan die welke in de kennisgeving op de parkeerapparatuur staan aangegeven in werking te stellen.

Artikel 12  

1. Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een belanghebbendenplaats slechts aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een motorvoertuig te parkeren of geparkeerd te houden:

 • a.

  zonder geldige vergunning;

 • b.

  zonder dat het motorvoertuig duidelijk zichtbaar is voorzien van de vergunning;

 • c.

  in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.

   

2. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

 

Afdeling IV Strafbepaling

Artikel 13  

Overtreding van het bepaalde in afdeling III van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de eerste categorie.

Artikel 14  

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast: de in artikel 141 sub b van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren.

2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de door burgemeester en wethouders aangewezen personen.

 

Afdeling V Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 15  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 april 2013

 • 2.

  Bij inwerkingtreding van deze verordening vervalt de “parkeerverordening 2012, vastgesteld op 21 december 2011

 • 3.

  Vergunningen welke zijn verleend krachtens de “parkeerverordening 2012, vastgesteld op 21 december 2011 worden geacht te zijn verleend krachtens deze verordening.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Parkeerverordening 2013’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 februari 2013

 

 

De griffier   

De voorzitter

E. Geldorp  V.J.H. Molkenboer

Inhoudsopgave