Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Aanwijzingsbesluit 4:13 Apv Wormerland 2011 opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit 4:13 Apv Wormerland 2011 opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.
CiteertitelAanwijzingsbesluit 4:13 Apv Wormerland 2011 opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2012Nieuwe regeling

14-02-2012

Zaankanter, 22 februari 2012

Aanwijzingsbesluit

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit 4:13 Apv Wormerland 2011 opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland;

 

Gelet op artikel 4:13 (Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen) van de Algemene plaatselijke verordening Wormerland 2011, luidende als volgt:

1. Het is verboden op een door het college aangewezen plaats buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht en buiten de weg gelegen in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

a. onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;

b. bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

c. kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, indien het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel;

d. mestopslag, gierkelder of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.

2. Het is verboden op een door het college aangewezen plaats een bepaald voorwerp of bepaalde stof op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.

3. Het college kan bij de aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid nadere regels stellen.

4. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet ruimtelijke ordening of de Provinciale Verordening.

 

Overwegende;

 

Dat de opslag van voertuigen, vaartuigen, mest- of afvalstoffen (als bedoeld in artikel 4:13 lid 1 onder a, b, c en d) buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht en buiten de weg gelegen niet gewenst is met het oog op:

  • o

    Het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente;

  • o

    Het voorkomen of opheffen van overlast;

  • o

    Het voorkomen van schade aan de openbare gezondheid

Besluiten:

Op grond van artikel 4:13 lid 1 het gehele grondgebied van de gemeente aan te wijzen als gebied, waar het verboden is buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht en buiten de weg gelegen de onder artikel 4:13 lid 1 onder a,b,c en d voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking.

Wormerland, 14 februari 2012

De secretaris, De burgemeester,