Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Reglement op de commissie integriteit Zaanstad 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement op de commissie integriteit Zaanstad 2009
CiteertitelReglement op de commissie integriteit Zaanstad 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2010geen

10-02-2009

Gemeenteblad 2009, nummer 28

Z/2009/9287

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement op de commissie integriteit Zaanstad 2009

 

 

Reglement op de commissie integriteit Zaanstad 2009

Artikel 1

Dit reglement verstaat onder:

a.

gemeenteraad:

de raad van de gemeente Zaanstad.

b.

burgemeester en wethouders:

 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

c.

commissie:

de commissie integriteit

Artikel 2

De commissie heeft de volgende taken:

 • a.

  Initiëren van de agenda van integriteitonderwerpen

 • b.

  Toetsen van de kwaliteit van het beleid dat moet worden vastgesteld

 • c.

  Bevorderen van het lerend vermogen op het gebied van integriteit

 • d.

  Adviseren aan het college

Artikel 3
 • 1.

  De commissie bestaat uit vier stemgerechtigde leden,

 • 2.

  De samenstelling van de commissie is in beginsel als volgt:

  • a.

   de burgemeester is voorzitter van de commissie en heeft stemrecht;

  • b.

   de gemeentesecretaris

  • c.

   één van de directeuren

  • d.

   het hoofd p&o;

 • 3.

  Aan de commissie wordt een ambtelijk secretaris toegevoegd, werkzaam als coördinator integriteit.

Artikel 4

De benoeming van de leden geschiedt door burgemeester en wethouders.

Artikel 5

De commissie kan een of meer personen uitnodigen om voor bepaalde of onbepaalde tijd als adviserend lid aan zijn besprekingen deel te nemen. Deze personen hebben in de vergaderingen geen stemrecht.

Artikel 6
 • 1.

  Het commissielid als bedoeld in artikel 3, lid 2, sub c wordt benoemd voor de periode van 3 jaar.

 • 2.

  Behalve door aftreden eindigt het lidmaatschap:

  • a.

   door ontslag op eigen verzoek;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   door ondercuratelestelling of ander verlies van handelingsbekwaamheid;

  • d.

   door ontslag overeenkomstig artikel 7 van deze verordening;

  • e.

   door het verliezen van de hoedanigheid op grond waarvan men tot commissielid werd benoemd;

  • f.

   door het verliezen van het vertrouwen van de organisaties op welker aanbeveling men tot commissielid werd benoemd;

  • g.

   door afwezigheid langer dan zes maanden, indien die afwezigheid volledige deelname aan de werkzaamheden van de commissie belet.

 • 3.

  In tussentijdse vacatures wordt binnen drie maanden voorzien. Het bestaan van tussentijdse vacatures laat de taken en bevoegdheden van de commissie onverlet. De benoeming geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.

 • 4.

  Het lid dat in een tussentijds vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, had moeten aftreden.

Artikel 7
 • 1.

  Indien enig commissielid handelingen verricht welke kennelijk ten nadele strekken van de commissie en/of zijn plichten als commissielid verwaarloost, kan de commissie besluiten burgemeester en wethouders te verzoeken de betreffende persoon als lid van de commissie te ontslaan.

 • 2.

  Een dergelijk besluit dient te worden genomen in een vergadering waar ten minste vier leden aanwezig zijn en vereist een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

 • 3.

  Na een ontslag als bedoeld in lid 1 kan het desbetreffende lid niet worden herbenoemd.

 • 4.

  In bijzondere omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders tot ontslag van een lid dat zich aan de in lid 1 genoemde handelingen of verwaarlozing schuldig maakt, beslissen zonder dat de commissie een verzoek daartoe heeft gedaan.

Artikel 8

De gemeentesecretaris vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Artikel 9
 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 2.

  De secretaris maakt een verslag dat niet openbaar is

Artikel 10

De commissie is bevoegd ter uitvoering van haar taken werkgroepen in te stellen.

Artikel 11

De leden van de commissie zijn, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, voor de uitoefening van hun taak verantwoording verschuldigd aan burgemeester en wethouders. Zij verstrekken desgevraagd alle benodigde inlichtingen.

Artikel 12

Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement op de commissie integriteit Zaanstad 2009".

Artikel 13

Dit reglement treedt in werking direct nadat het college hiertoe heeft besloten.