Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Zaltbommel 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling toeristenbelasting Zaltbommel 2013
CiteertitelUitvoeringsregeling toeristenbelasting Zaltbommel 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen, hoofdstuk II
 2. Gemeentewet, art. 231, lid 2, aanhef en onderdeel a, art. 231, lid 3, art. 237
 3. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013, art. 16
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuwe regeling

06-11-2012

Gemeenteblad 2013, week 33

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Zaltbommel 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

 

gelet op het bepaalde in hoofdstuk II van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in samenhang met de artikelen 231, tweede lid, aanhef en onderdeel a, en derde lid en artikel 237 van de Gemeentewet, artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende: UITVOERINGSREGELING TOERISTENBELASTING ZALTBOMMEL 2013

 

Artikel 1 Reikwijdte

Daar waar in deze uitvoeringsregeling wordt gesproken van ‘verordening toeristenbelasting’, wordt de verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting van de gemeente Zaltbommel bedoeld die bij raadsbesluit is vastgesteld.

Artikel 2 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing

 • 1.

  De aanslag toeristenbelasting wordt ter zake van het verblijf in de in artikel 6 van de verordening toeristenbelasting genoemde onderkomens op de aldaar genoemde vaste plaatsen opgelegd naar de forfaitaire heffingsmaatstaf.

 • 2.

  Het forfait wordt niet toegepast op standplaatsen en voor onderkomens die niet door dezelfde persoon of personen het gehele jaar of seizoen worden gehuurd, doch door verschillende verblijfhoudenden steeds kortdurend worden gehuurd.

3.De belastingplichtige kan per soort standplaats (vaste jaarplaats, vaste seizoensplaats en / of seizoensplaats) opteren voor de niet-forfaitaire maatstaf van heffing.

4.Indien de belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in het derde lid, dient de belastingplichtige dit per soort standplaats gespecificeerd en voldoende duidelijk aan te geven op het aangiftebiljet.

5.De niet-forfaitaire heffing geldt vervolgens voor alle standplaatsen van die soort.

Artikel 3 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige die niet binnen twee maanden na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen 14 dagen na afloop van die periode bij de heffingsambtenaar van de gemeente Zaltbommel een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2.

  Als formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage A opgenomen model.

 • 3.

  Het biljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden binnen 4 weken ingeleverd of toegezonden.

Artikel 4 Voorlopige aanslag

Voorlopige aanslagen kunnen worden opgelegd na de aanvang van het belastingjaar, doch niet voor

1 juni.

Artikel 5 Aanmeldingsplicht

 • 1.

  In afwijking van de verordening toeristenbelasting heeft belastingplichtige aan de aanmeldingsplicht voldaan, indien belastingplichtige reeds als belastingplichtige voor de toeristenbelasting bekend is bij de gemeente en hiervan voor het betreffende belastingjaar een bevestiging heeft ontvangen.

 • 2.

  Door de gemeente wordt kosteloos een aanmeldingsformulier ter beschikking gesteld om te voldoen aan de aanmeldingsplicht.

Artikel 6 Nachtverblijfregister

 • 1.

  De belastingplichtige als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening toeristenbelasting van de gemeente Zaltbommel is gehouden verblijfhoudenden te registreren in het gemeentelijk nachtverblijfregister.

 • 2.

  Het nachtverblijfregister als bedoeld in de verordening toeristenbelasting en onderhavige uitvoeringsregeling wordt vastgesteld in de bijlage B.

 • 3.

  De belastingplichtige die gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in artikel 2, tweede lid, hoeft uitsluitend een nachtverblijfregister bij te houden voor de standplaatsen waarvoor de maatstaf van heffing wordt vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen.

 • 4.

  Van de verplichting bedoeld in het eerste lid kan door het college van burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend.

 • 5.

  Aan het verlenen van de ontheffing bedoeld in het vorige lid kunnen voorwaarden worden gesteld door het college van burgemeester en wethouders.

 • 6.

  Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het vierde lid geldt in ieder geval als voorwaarde, dat een eigen nachtverblijfregistratie wordt bijgehouden, aan de hand waarvan over de volgende gegevens kan worden beschikt:

  • a.

   naam en woonplaats;

  • b.

   aantal personen dat verblijf houdt;

  • c.

   datum van aankomst en datum van vertrek;

  • d.

   het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is;

  • e.

   indien van toepassing naam, woonplaats en geboortedata van personen waarvoor geen belasting verschuldigd is.

De nachtverblijfregistratie wordt alsdan voor de bepalingen van deze uitvoeringsregeling gelijkgesteld aan het nachtverblijfregister.

 • 7.

  Een bonnensysteem wordt niet aanvaard als eigen nachtverblijfregister als bedoeld in het vorige lid.

 • 8.

  In het geval het nachtverblijfregister wordt bijgehouden voor mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen, vaste seizoenplaatsen en seizoenplaatsen dient het nachtverblijfregister te worden bijgehouden per standplaats.

 • 9.

  Het nachtverblijfregister dient op verzoek van de heffingsambtenaar onmiddellijk te worden overlegd.

 • 10.

  Het nachtverblijfregister wordt niet met de aangifte meegezonden.

 • 11.

  Het nachtverblijfregister wordt door belastingplichtige zelf bewaard.

 • 12.

  Voorzover op grond van andere wet- of regelgeving geen langere bewaartermijn geldt, geldt voor het nachtverblijfregister een bewaartermijn van 5 jaar.

Artikel 8 Overgangsrecht

De ‘Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Zaltbommel’, vastgesteld bij collegebesluit van 1 november 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid, genoemde toepassingsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op hetgeen zich voor die datum heeft voorgedaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling zal met ingang van 1 januari 2013 voor het eerst worden toegepast.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Zaltbommel 2013’.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel

in de vergadering van 6 november 2012.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL

de secretaris,

de burgemeester,

drs. L.H. Derksen

A.van den Bosch