Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt de Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordening zoals die zijn vastgesteld door de gemeenteraden van de voormalige gemeenten Brakel, Kerkwijk en Zaltbommel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-1999Nieuwe regeling

04-01-1999

Gemeenteblad, 1999, 1.5

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

b e s l u i t :

vast te stellen de "VERORDENING BINNENTREDEN TER UITVOERING NOODVERORDENINGEN".

Enig artikel

 • 1.

  Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag volgende op die waarop de bekendmaking ingevolge artikel 139 e.v. van de Gemeentewet heeft plaatsgevonden. Op deze datum vervallen de eerder vastgestelde Verordeningen binnentreden ter uitvoering noodverordeningen van de gemeenten Brakel, Kerkwijk en Zaltbommel.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

gehouden op 4 januari 1999.

De raad voornoemd

de secretaris, de voorzitter,

Dit Gemeenteblad is uitgegeven op 11 januari 1999

Toelichting  

 • -

  Voor een uitgebreide toelichting zie bijgaande ledenbrief van de VNG d.d. 12 juni 1996, kenmerk AJZ/603847.

 • -

  Overeenkomstig de tekst van artikel 176 Gemeentewet wordt in het artikel gesproken van een algemeen verbindend voorschrift. Een dergelijk algemeen verbinden voorschrift dient ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar, elementen die ook terugkomen in de tekst van artikel 149a Gemeentewet.

 • -

  Deze verordening behelst niet ook de noodzakelijke machtiging tot binnentreden. Deze zal afzonderlijk met inachtneming van het gestelde in de Algemene wet op het binnentreden moeten worden verleend.