Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Wegsleepverordening gemeente Zaltbommel 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Zaltbommel 2003
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Zaltbommel 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de Wegsleepverordening gemeente Zaltbommel 2003, vastgesteld door de gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 31 januari 2002 (Gemeenteblad 7.1)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wegenverkeerswet, art. 173 lid 2
 2. Besluit wegslepen voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Mandaatbesluit aan D.J.W. Cretier van Cretier Rossum NL, inclusief instructie (Gemeenteblad 2003, 1.4)

Mandaatbesluit tot overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen (Gemeenteblad 2003, 1.5)

Mandaatbesluit aan parkeerhandhaver tot toepassen spoedeisende bestuursdwang en tot overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen (Gemeenteblad 2003, 1.6)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2003Nieuwe regeling

13-03-2003

Gemeenteblad, 2003, 7.2

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Zaltbommel 2003

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 februari 2003,

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen voertuigen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening gemeente Zaltbommel 2003

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet:de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: voertuig als bedoeld in artikel 1, onder al, RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: motorrijtuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  wegen: wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b van de wet.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  Cretier Rossum NL

  Kerkstraat 21

  5328 AA ROSSUM;

 • 2.

  De openingstijden van de bewaarplaats zijn:

  maandag van 09.00 uur tot 23.30 uur;

  overige werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur;

  zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten verbonden aan de voorbereiding van de overbrenging:

  • a.

   basistarief € 50,00;

 • 2.

  De kosten verbonden aan het overbrengen van een voertuig:

  • a.

   € 110,00 voor het overbrengen van het voertuig naar de bewaarplaats;

 • 3.

  De kosten verbonden aan het bewaren van een voertuig

  • a.

   € 0 voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan;

  • b.

   € 7,50 voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, artikel 164, zevende lid of artikel 174 eerste lid van de wet zijn artikel 1, artikel 3 en artikel 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Intrekking oude regeling

De Wegsleepverordening gemeente Zaltbommel 2002 wordt per 1 mei 2003 ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op 1 mei 2003.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Wegsleepverordening 2003'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 maart 2003

De griffier, De voorzitter,

Drs. P.W. Bannink M. Peereboom

Dit Gemeenteblad is uitgegeven op 17 maart 2003

Toelichting  

Algemene toelichting

 

In artikel 170 e.v. van de Wegenverkeerswet 1994 is het kader aangegeven waarbinnen het college van burgemeester en wethouders gebruik kan maken van zijn bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen. Hoewel de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen in de wet is neergelegd, kan het college pas goed van deze bevoegdheid gebruikmaken wanneer de gemeenteraad in een verordening nadere regels heeft gesteld over de toepassing van deze bevoegdheid, zoals in artikel 173, tweede lid van de wet wordt voorgeschreven. In de Wegsleepverordening gemeente Zaltbommel 2003 zijn regels vastgelegd omtrent:

 • 1.

  de aanwijzing van de plaats(en) waar de weggesleepte voertuigen worden bewaard;

 • 2.

  de berekening van de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het wegslepen en bewaren van voertuigen;

 • 3.

  de aanwijzing van wegen en weggedeelten waar op grond van artikel 170, eerste lid, onder c WVW 1994 voertuigen mogen worden weggesleept.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 2.

  b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • 3.

  c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • 4.

  d. voertuig: voertuig als bedoeld in artikel 1, onder al, RVV 1990;

 • 5.

  e. motorrijtuig: motorrijtuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder c van de wet;

 • 6.

  f. het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • 7.

  g. wegen: wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b van de wet.

 

Toelichting

Ad d. Voertuig

Het begrip ‘voertuig’, zoals in artikel 1, onder al RVV 1990 is omschreven, is ruim. Hieronder vallen niet alleen motorvoertuigen, maar ook fietsen en bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, trams en wagens. Al deze voertuigen vallen derhalve onder de werking van deze wegsleepverordening.

Ook in de Algemene Plaatselijke Verordening Zaltbommel 1999 is een bepaling opgenomen over de verwijdering van fietsen en bromfietsen van de openbare weg (zie artikel 5.1.11). Deze bepaling is aanvullend op wat de wegenverkeerswetgeving beoogt te regelen. In artikel 5.1.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zaltbommel 1999 spelen namelijk andere belangen een rol, zoals de openbare orde en veiligheid, het uiterlijk aanzien en de openbare gezondheid.

 

Ad e. Motorrijtuig

Het begrip ‘motorrijtuig’ is apart omschreven omdat artikel 5 van de Wegsleepverordening alleen betrekking heeft op dit soort voertuigen.

 

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

 

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

 

Toelichting

Zoals hiervoor in het algemene deel van de toelichting is gememoreerd, is de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen in de wet zelf geregeld. Voor het wegslepen van voertuigen in het belang van de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer hoeven geen wegen en weggedeelten te worden aangewezen. Van deze bevoegdheid kan op alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente gebruik worden gemaakt.

Voor het wegslepen van voertuigen in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten kunnen op grond van artikel 170, eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 173, tweede lid, aanhef en onder c WVW 1994 bij gemeentelijke verordening wegen en weggedeelten worden aangewezen. In artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen is nader aangegeven om welke soorten van wegen en weggedeelten het kan gaan, zoals onder andere gehandicaptenparkeerplaatsen, taxistandplaatsen, laad- en loshavens, parkeerplaatsen voor vergunninghouders, voetgangersgebieden en dergelijke.

 

In de Wegsleepverordening gemeente Zaltbommel 2003 zijn alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Zaltbommel aangewezen in de zin van artikel 170, eerste lid onder c voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

 

Kortom, een voertuig kan, indien met het voertuig een bij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten, in de gemeente Zaltbommel worden weggesleept wanneer deze wegen of weggedeelten behoren tot de soorten van wegen en weggedeelten, zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen.

 

Een overtreding op zich, is niet zonder meer voldoende om over te gaan tot het wegslepen en in bewaring stellen van een voertuig. Per geval zal tevens moeten worden beoordeeld of de specifieke overtreding het wegslepen en in bewaring stellen van het desbetreffende voertuig ook rechtvaardigt. Indien bijvoorbeeld een voertuig midden in de nacht op een laad- en loshaven wordt geparkeerd terwijl alle winkels en bedrijven dicht zijn, zal het normaal gesproken niet weggesleept mogen worden. Het voertuig zal doorgaans pas mogen worden weggesleept wanneer de winkels en bedrijven weer opengaan of enige tijd daarvoor.

 

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 

 • 1.

  1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

Cretier Rossum NLKerkstraat 21

5328 AA ROSSUM;

 • 2. De openingstijden van de bewaarplaats zijn:

op maandag van 09.00 uur tot 23.30 uur;

op overige werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur;

op zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.

 

Toelichting

In artikel 3, eerste lid wordt het terrein van Cretier Rossum NL te Rossum aangewezen. Dit is de enige wegsleeponderneming in de Bommelerwaard.

 

Het tweede lid geeft de openingstijden van de bewaarplaats weer. Feitelijk is de alarmcentrale van de wegsleeponderneming 24 uur per dag te bereiken. In noodgevallen (bijvoorbeeld: medicijnen of huissleutels in de auto) heeft men derhalve te allen tijde beschikking over het voertuig.

 

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 

 • 1.

  1. De kosten verbonden aan de voorbereiding van de overbrenging:

 • 2.

  a. basistarief € 50,00;

 • 3.

  2. De kosten verbonden aan het overbrengen van een voertuig:

 • 4.

  a. € 110,00 voor het overbrengen van het voertuig naar de bewaarplaats;

 • 5.

  3. De kosten verbonden aan het bewaren van een voertuig

 • 6.

  a. € 0 voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan;

 • 7.

  b. € 7,50 voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan.

 

Toelichting

In artikel 13 tot en met 15 van het Besluit wegslepen van voertuigen is geregeld welke soorten van kosten die verbonden zijn aan het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, in rekening kunnen worden gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om personele en materiële kosten die direct verband houden met het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, maar ook om kosten die verbonden zijn aan bekendmaking van beschikkingen, verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van voertuigen, inclusief de taxatie van deze voertuigen, renteverlies, WA-verzekering en dergelijke.

 

Het basistarief met betrekking tot de kosten ter voorbereiding van de overbrenging wordt in rekening gebracht, indien de parkeerpolitie voor het desbetreffende voertuig aan de wegsleeponderneming opdracht heeft gegeven dit voertuig weg te slepen. De parkeerpolitie geeft aan de wegsleeponderneming het kenteken van het weg te slepen voertuig door.

 

Het tarief voor het overbrengen van het voertuig naar de bewaarplaats wordt, naast het basistarief, in rekening gebracht indien de overbrenging is aangevangen. Volgens de Memorie van Toelichting bij de Wegenverkeerswet vangt de overbrenging aan op het moment, dat het vastkoppelen van het voertuig aan de takelwagen is voltooid.

 

In het derde lid van deze bepaling, waarin de kosten van de bewaring van voertuigen worden geregeld, wordt het begrip 'etmaal' gebruikt. Het etmaal, zoals hier bedoeld, begint op het moment van het in bewaring nemen van een voertuig en eindigt 24 uur later.

 

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, artikel 164, zevende lid of artikel 174 eerste lid van de wet zijn artikel 1, artikel 3 en artikel 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

 

Toelichting

Naast de in artikel 170, eerste lid WVW 1994 bedoelde gevallen zijn in deze wet nog twee gevallen genoemd, waarin het noodzakelijk kan zijn om een voertuig te laten wegslepen en in bewaring te laten stellen. Achtereenvolgens wordt hier gedoeld op:

 • 1.

  het niet afgeven van zijn rijbewijs, wanneer dit is ingevorderd, omdat iemand zijn motorrijtuig heeft bestuurd terwijl hij onder invloed was van drogerende stoffen of alcohol en dergelijke (zie artikel 130 en 164 WVW 1994);

 • 2.

  de situatie dat een motorrijtuig niet beschikt over een behoorlijk zichtbare kentekenplaat terwijl de eigenaar of houder van dat motorrijtuig niet direct te achterhalen is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan voertuigwrakken die geen kenteken meer hebben of aan situaties dat er sprake kan zijn van het ‘knoeien’ met kentekens in geval van autodiefstal.

 

Wanneer in dit soort gevallen een voertuig moet worden weggesleept en in bewaring genomen, is er geen sprake van uitoefening van bestuursdwang. Artikel 170, eerste lid WVW 1994, waarin de bestuursdwangbevoegdheid is geregeld, is dan ook niet van toepassing verklaard in de genoemde gevallen. In feite gaat het om een vorm van inbeslagname van goederen die ook in het strafrecht voorkomt.

 

Wel heeft de wetgever voor deze gevallen diverse bepalingen uit hoofdstuk X.Bestuursdwang van de WVW 1994 (artikel 170 e.v.) van overeenkomstige toepassing verklaard. In de wegsleepverordening worden ook de artikelen over de bewaarplaats(en) van voertuigen en openingstijden (artikel 3) en de kosten van overbrengen en bewaren van voertuigen (artikel 4) voor deze gevallen van overeenkomstige toepassing verklaard.

 

Artikel 6 Intrekking oude regeling

De Wegsleepverordening gemeente Zaltbommel 2002 wordt per 1 mei 2003 ingetrokken

 

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op 1 mei 2003..

 

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Wegsleepverordening 2003'.

 

Dit artikel behoeft geen toelichting.