Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017
CiteertitelVerordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 6, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201701-02-2017Onbekend

14-09-2017

Gemeenteblad 2017, Nr. 213770

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 juni 2017;

 

gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017.

Artikel 1. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

 • 1.

  Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet, en;

  • b.

   die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en;

  • c.

   die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie; of

  • d.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet

 • 3.

  Het college kan een externe partij om advies vragen met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. De externe organisatie neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht.

Artikel 2. Vaststelling loonwaarde

Het college gebruikt de in de bijlage bij deze verordening omschreven wijze om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

Artikel 3. Intrekken oude verordening

De verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 februari 2017.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van 14 september 2017.

 

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter, 

drs. M.S.P. Muurling

dr. P.J. Rehwinkel 

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017

Het college maakt gebruik van Dariuz Works Loonwaarde om de loonwaarde van een persoon te bepalen in het kader van artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet.

 

Hierna wordt de werkwijze van deze methode omschreven.

 

Dariuz loonwaarde meet de werkprestaties van de aspirant medewerker (tempo, kwaliteit en inzetbaarheid) op werkplek bij de werkgever. Daarbij wordt de prestatie van de aspirant werknemer afgezet tegen de werkprestatie van de reguliere werknemer met dezelfde taken bij dezelfde werkgever. De loonwaardemeter die Dariuz loonwaarde uitvoert moet gecertificeerd zijn en voert het loonwaarde onderzoek uit op de werkplek van de aspirant werknemer bij de werkgever.

 

Dariuz loonwaardemeting voldoet aan de gouden standaard loonwaarde meting zoals vastgesteld in wetenschappelijk onderzoek, mei 2014, en overgenomen door de werkkamer van de Stichting van de Arbeid, november 2014.

 

Voor de werkgever, werknemer en de gemeente is het eindresultaat een valide, betrouwbare en leesbare loonwaardemeting op grond waarvan een beschikking vaststelling loonkostensubsidie kan worden afgegeven.

 

Met Dariuz Loonwaarde kan worden voldaan aan de vereisten in het Besluit Loonkostensubsidie Participatiewet d.d. 6-10-2014 en de Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet d.d. 10-10-2014.