Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening individuele inkomenstoeslag Zaltbommel 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele inkomenstoeslag Zaltbommel 2018
CiteertitelVerordening individuele inkomenstoeslag Zaltbommel 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 8, lid 1 aanhef en onder b en lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

26-10-2017

Gemeenteblad 2017, Nr. 191701

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele inkomenstoeslag Zaltbommel 2018

De raad van de gemeente Zaltbommel;

 

gelezen het voorstel van het college van 19 september 2017;

 

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende: Verordening individuele inkomenstoeslagZaltbommel2018.

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

 • b.

  peildatum: de dag waarop het recht op individuele inkomenstoeslag ontstaat, voor zover deze dag ligt niet voor de dag waarop de belanghebbende zich heeft gemeld om individuele inkomenstoeslag aan te vragen.

 • c.

  referteperiode: periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.

 • d.

  bijstandsnorm: de van toepassing zijnde bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 onderdeel c Participatiewet.

Artikel 2. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3. Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1.

  Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per jaar:

  • a.

   40% van de toepasselijke bijstandsnorm per maand voor een alleenstaande;

  • b.

   40% van de toepasselijke bijstandsnorm per maand voor een alleenstaande ouder;

  • c.

   40% van de toepasselijke bijstandsnorm per maand voor gehuwden.

 • 2.

  Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 3.

  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt, na bekendmaking, in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Op dat moment vervalt de Verordening individuele inkomenstoeslag 2015, vastgesteld door het Algemeen bestuur van de Sociale Dienst Bommelerwaard op 18 december 2014.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag Zaltbommel 2018.

   

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 oktober 2017.

 

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter, 

Drs. M.S.P. Muurling

Dr. J.P. Rehwinkel