Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Reglement burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

25-09-2018

gmb-2018-231574

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand

Burgemeester en Wethouders van de gemeente ZALTBOMMEL;

gelet op het bepaalde in artikel 16, boek I van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994;

besluiten vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand;

Artikel 1. Begripsbepaling.

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1van het Burgerlijk Wetboek Stbl. 1993, 555) laatst gewijzigd bij wet Stbl. 2002, m 330 of de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879, Stbl. 72, laatstelijk gewijzigd bij wet van 8 maart 2001, Stbl. 128;

 • b.

  het besluit: Besluit Burgerlijke Stand 1994 (Stbl. 1994, 160) laatst gewijzigd bij besluit van 4 april 2003,Stbl.147 );

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Zaltbommel;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen buitengewone ambtenaren van de: burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3. Benoeming.

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode worden benoemd.

Artikel 4. Locatie.

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis of in een andere door de raad aangewezen locatie.

 • 2.

  Kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap vinden slechts plaats in het gemeentekantoor aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

 • 3.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5. Leiding van de dienstverlening.

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6. Openstelling.

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen en registraties van een partnerschap of omzettingen van een geregistreerd partnerschap of huwelijk op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur dan wel op maandag tot en met zaterdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur als over de: beschikbaarheid van de locatie overeenstemming in overleg met de leiding van de dienstverlening is bereikt.

  • b.

   voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen en registraties van een partnerschap of omzetting in het gemeentekantoor aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel om 09.00 uur op maandag en woensdag.

  • c.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en gedurende andere door burgemeester en wethouders aangewezen uren voor openstelling van de afdeling Publiekszaken.

 • 2.

  Het bureau is gesloten, indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Te1mijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders , worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 3.

  Dit Reglement vervangt het reglement Burgerlijke Stand zoals vastgesteld op 10 augustus 2005.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 25 september 2018.

de secretaris

W. (Wabe)Wieringa

de burgemeester

dr. J. P. (Peter) Rehwinkel