Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen Zaltbommel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen Zaltbommel 2019
CiteertitelRegels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zaltbommel/CVDR622066/CVDR622066_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-201901-03-2019Nieuwe regeling

04-12-2018

gmb-2019-51641

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen Zaltbommel 2019

Het college van Zaltbommel,

 

gelet op artikel 10, tweede lid van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zaltbommel 2016;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  graf: een zandgraf, grafkelder, graftombe of keldergraf;

 • b.

  zandgraf: een particulier of algemeen graf gegraven uitgegraven in de vaste grond;

 • c.

  grafkelder: een betonnen, gemetselde of kunststofconstructie waarin een of meerdere overledenen worden begraven of asbussen worden bijgezet in een particuliere grafkelder;

 • d.

  graftombe: een gedeeltelijke bovengrondse betonnen of gemetselde constructie, waarin een of meerdere overledenen worden begraven of asbussen worden bijgezet in een particuliere graftombe;

 • e.

  keldergraf: een betonnen, gemetselde of kunststofconstructie aaneengeschakeld, waarin meerdere overledenen worden bijgezet in een algemeen keldergraf;

 • f.

  urnenmuur: een bovengrondse constructie met particuliere nissen, waarin urnen kunnen worden bijgezet;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • i.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van overledenen;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het (ondergronds) doen verstrooien van as;

 • j.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen;

 • k.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het (ondergronds) doen verstrooien van as;

 • l.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van een asbus met of zonder urn;

 • m.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • n.

  gedenkplaats: een plaats om overledenen te gedenken, die elders hun laatste rustplaats hebben gevonden;

 • o.

  strooiplaats: het plaatsen, bijzetten of verstrooien van as;

 • p.

  urnenbewaarplaats: algemene urnenbewaarplaats in aula Nieuwe Tijningen (nog niet in gebruik);

 • q.

  herinneringsmonument: een plaats om overledenen te herdenken, die na het verstrijken van de grafrust worden overgebracht naar het verzamelgraf.

Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  De algemene graven (zandgraf of keldergraf) zijn graven waarin gelegenheid wordt gegeven om overledenen te begraven voor de tijd van 10 jaren in de daarvoor bestemde vakken.

 • 2.

  De particuliere graven (zandgraf, grafkelder of graftombe) worden onderverdeeld in:

  • a.

   dubbelgraf naast of boven elkaar uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het ten hoogste begraven van twee overledenen dan wel plaatsen van vier asbussen met of zonder urnen of het (ondergronds) verstrooien van de as van vier overledenen;

  • b.

   enkel graf uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste één overledene dan wel het plaatsen van twee asbussen met of zonder urnen of het (ondergronds) verstrooien van de as van twee overledenen;

  • c.

   dubbelgraf naast of boven elkaar uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het ten hoogste begraven van twee overledenen dan wel plaatsen van vier asbussen met of zonder urnen of het (ondergronds) verstrooien van de as van vier overledenen;

  • d.

   enkel graf uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste één overledene dan wel het plaatsen van twee asbussen met of zonder urnen of het (ondergronds) verstrooien van de as van twee overledenen;

  • e.

   dubbelgraf naast of boven elkaar uitgegeven voor onbepaalde tijd, bestemd voor het ten hoogste begraven van twee overledenen;

  • f.

   enkel graf uitgegeven voor onbepaalde de tijd, bestemd voor het begraven van ten hoogste één overledene;

  • g.

   conform het bepaalde in lid a. en c. geldt, dat een dubbelgraf boven elkaar wordt uitgegeven wanneer op die locaties tweediep begraven mogelijk is;

  • h.

   conform lid e. worden overledenen in een dubbelgraf boven elkaar bijgezet op de begraafplaatsen in Brakel (nieuw gedeelte), Bruchem, Nederhemert, Zaltbommel (Nieuwe Tijningen en Bossche Poort);

  • i.

   conform het bepaalde in lid a. en c. geldt, dat een dubbelgraf uitsluitend naast elkaar wordt uitgegeven wanneer op die locaties tweediep begraven niet mogelijk is;

  • j.

   conform lid g. worden overledenen in een dubbelgraf naast elkaar bijgezet op de begraafplaatsen in Aalst (Kerkstraat, Prins Hendrikstraat). Brakel (oude gedeelte), Gameren, Nieuwaal (beide begraafplaatsen), Poederoijen en Zuilichem.

 • 3.

  Op begraafplaats Bossche Poort in Zaltbommel worden geen urnengraven of algemene graven uitgegeven.

Artikel 3. De bezorging van as

 • 1.

  De algemene urnengraven, uitsluitend op de begraafplaats Nieuwe Tijningen in de daarvoor bestemde vakken, worden onderverdeeld in:

  • a.

   urnengraven waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen voor de tijd van 10 jaren;

  • b.

   algemene urnenbewaarplaats in aula Nieuwe Tijningen (nog niet in gebruik) voor de tijd van 10 jaren;

  • c.

   het strooiveld.

 • 2.

  De particuliere urnengraven worden onderverdeeld in:

  • a.

   urnengraven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbus(sen) met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as van twee overledenen;

  • b.

   urnengraven uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbus(sen) met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as van twee overledenen;

  • c.

   urnengraven uitgegeven voor onbepaalde tijd, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbus(sen) met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as van twee overledenen;

 • 3.

  De particuliere urnennissen worden onderverdeeld in:

  • a.

   urnennissen uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen;

  • b.

   urnennissen uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen.

  • c.

   urnennissen uitgegeven voor onbepaalde tijd, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen.

Artikel 4. Gedenkplaatsen en herdenkingsmonumenten

 • 1.

  Op de gedenkplaatsen, wordt geen onderscheid gemaakt tussen algemene en particuliere gedenkplaatsen. Gedenkplaatjes op de herdenkingszuil worden uitgegeven:

  • a.

   voor de tijd van 10 jaren;

  • b.

   voor de tijd van 20 jaren;

  • c.

   voor de tijd van 30 jaren.

 • 2.

  Elke begraafplaats heeft een herinneringsmonument, waarop door de gemeente op verzoek van de rechthebbende/belanghebbende een herinneringsplaatje met naaminscriptie wordt aangebracht van de overledene, die na afloop van de grafrustperiode is overgebracht naar een verzamelgraf op de begraafplaats.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 maart 2019, tegelijkertijd met beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zaltbommel 2019.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Zaltbommel van 4 december 2018.

De secretaris,

W.Wieringa

De voorzitter,

Dr. J.P.Rehwinkel

Toelichting op het Uitvoeringsbesluit voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen Zaltbommel 2019

Algemeen

Als in de onderstaande toelichting gesproken wordt over beheersverordening, wordt daarmee de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zaltbommel 2016 bedoeld. Hieronder volgt per artikel een korte toelichting.

Artikel 1

Dit artikel geeft een omschrijving van de in het besluit genoemde begrippen. Voor zover begrippen niet zijn vermeld, geldt hetgeen de beheersverordening daarover vermeldt.

Gezien de vooralsnog geringe belangstelling is alleen op begraafplaats Nieuwe Tijningen een strooiplaats aangewezen, waarbij aanliggend een gedenkplaats is ingericht. Bij voldoende vraag kan deze faciliteit ook op de overige begraafplaatsen worden aangewezen.

Het is mogelijk om bij voldoende vraag een urnenbewaarplaats te realiseren in de aula van begraafplaats Nieuwe Tijningen. Deze algemene bewaarplaats is niet toegankelijk voor publiek.

Artikel 2

Er zijn keuzemogelijkheden ingevoerd voor een particulier graf met betrekking tot de uitgiftetermijn van 20, 30 jaar of onbepaalde tijd. Deze graven worden op volgorde van uitgifte bijgezet in de beschikbare grafruimtes, onafhankelijk van de uitgiftetermijn.

 

Voorafgaand aan de bijzetting in een particulier graf is er de mogelijkheid te kiezen voor een enkelgraf (één bijzetting of twee asbussen) of een dubbelgraf (twee bijzettingen, vier asbussen, één bijzetting met één of twee asbussen).

Bij een dubbelgraf, tweediep moet deze keuze van te voren worden bepaald.

Bijzetting vindt plaats op volgorde van overlijden. De eerste overledene wordt in de onderste laag bijgezet. Per laag kan maximaal één bijzetting met een overledene of twee asbussen of twee verstrooiingen worden bijgezet.

Wanneer de eerste bijzetting een asbus betreft (onderste laag) wordt een overledene in de tweede laag bijgezet en kan er géén tweede urn worden bijgeplaatst in de onderste laag.

Wanneer bij de uitgifte van een dubbelgraf bekend is, dat het gebruikt gaat worden voor het bijzetten van vier asbussen, dan mogen op verzoek van de rechthebbende alle asbussen in de bovenste laag worden geplaatst.

 

Algemeen uitgangspunt is het bijzetten in twee lagen.

In dit artikel wordt tevens per begraafplaats aangegeven in hoeveel lagen begraven mag worden. Het aantal lagen (één of twee) is afhankelijk van de grondwaterstand; soms spelen ook andere factoren een rol, zoals de aanwezigheid van drainage op zodanige diepte dat begraven in twee lagen niet mogelijk is.

 

De uitgiftetermijn van een algemeen graf wordt teruggebracht naar 10 jaar in een zandgraf of keldergraf. Een keldergraf is een ondergronds aangebrachte stapelkelder in beton of kunststof uitgevoerd en gesloten met een afdekplaat. Per geschakelde kolom vinden twee individuele bijzettingen plaats, van elkaar gescheiden door een tussenlaag. Vooralsnog overweegt de gemeente niet voor de algemene graven over te gaan op het gebruik van keldergraven.

Artikel 3

Wat de uitgifteduur betreft is dezelfde termijn aangehouden als bij de algemene en particuliere graven (artikel 2).

Toegevoegd is de mogelijkheid om bij voldoende belangstelling een algemene urnenplaats in de aula van Nieuwe Tijningen te realiseren.

 

Tegelijkertijd worden nadere bepalingen gesteld aan het uitstrooien van as op de particuliere graven. Deze mogen niet worden uitgestrooid op de grafbedekking, tenzij de grafbedekking beplanting of gras betreft. In alle andere gevallen dient de grafbedekking te worden verwijderd, waarna het uitstrooien plaatsvindt op de onderliggende zwarte grond en al dan niet op verzoek van de rechthebbende wordt ondergewerkt, voordat de steen wordt teruggeplaatst.

 

Op of in algemene urnengraven mag niet worden uitgestrooid. Daarvoor is de strooiplaats aangewezen. Vooralsnog heeft alleen begraafplaats Nieuwe Tijningen een strooiplaats, maar bij voldoende belangstelling kunnen op de overige begraafplaatsen zonder bezwaar ook strooiplaatsen worden aangewezen.

Artikel 4

Er is onderscheid tussen een herdenkingsplaats en een herinneringsmonument. Op een herdenkingsplaats is de mogelijkheid om een herdenkingsplaatje aan te laten brengen voor een overledene, die elders zijn laatste rustplaats heeft gevonden. Dit kan zijn door uitstrooien op de algemene strooiveld van de gemeente, op zee of elders in of buiten de gemeente. Ook voor mensen, waarvan aangenomen wordt dat zij verongelukt zijn als gevolg van een natuurramp, vliegtuigongeluk, ontploffing, brand of ernstig ongeluk, mag een gedenkplaatje worden aangebracht. Het herinneringsmonument is bedoeld voor familieleden, waarvan de overledene na afloop van de grafrustperiode op de begraafplaats is overgebracht naar het verzamelgraf.

 

Nabij het strooiveld op begraafplaats Nieuwe Tijningen is vooralsnog de enige gedenkplaats aangewezen. De gedenkplaats heeft een herdenkingszuil. De mogelijkheden voor gedenkplaatjes op de herdenkingszuil zijn uitgebreid. Het is mogelijk om een herdenkingsplaatje aan te brengen met de looptijd van 10, 20, 30 jaar of onbepaalde tijd. Er is geen onderscheid in algemene of particuliere plaatjes.

 

De herinneringsplaatjes met naaminscriptie op het herinneringsmonument worden met toestemming van de rechthebbende/belanghebbende door de gemeente aangebracht, op het moment dat door de rechthebbende/belanghebbende afstand wordt gedaan van het graf.

Artikel 5

Dit artikel heeft geen verdere toelichting nodig.