Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Zaltbommel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Zaltbommel 2019
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Zaltbommel 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 61 van de Gemeentewet
 2. artikel 61c van de Gemeentewet
 3. artikel 84 van de Gemeentewet
 4. artikel 86 van de Gemeentewet
 5. artikel 147 van de Gemeentewet
 6. artikel 149 van de Gemeentewet
 7. artikel 15 van de Archiefwet 1995
 8. artikel 31 van de Archiefwet 1995
 9. artikel 9 van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2019Nieuwe regeling

28-03-2019

gmb-2019-85585

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Zaltbommel 2019

De raad van de gemeente Zaltbommel;

 

gelezen het voorstel van het presidium van de raad van 18 maart 2019;

 

gelet op:

 • -

  de artikelen 61, 61c, 84, 86,147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

 • -

  de Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september 2017;

besluit:

 

vast te stellen de navolgende Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Zaltbommel 2019:

Artikel 1 Taak

Er is een vertrouwenscommissie met als taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Artikel 2 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit 10 leden, door de raad uit haar midden benoemd.

 • 2.

  De plaatsvervangend voorzitter van de raad is technisch voorzitter van deze commissie en heeft dientengevolge geen stemrecht in deze commissie.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De raadsgriffier is secretaris van de commissie en geeft uit dien hoofde ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 2.

  De gemeentesecretaris is plaatsvervangend secretaris van de commissie en wordt ter ambtelijke ondersteuning aan de commissie toegevoegd.

 • 3.

  De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van de commissie en heeft daarin geen stemrecht.

Artikel 4 Adviseur

 • 1.

  De gemeenteraad kan een of meer wethouders toevoegen als adviseur in verband met de vervulling van de in artikel 1 genoemde taken.

 • 2.

  De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

 • 3.

  Een adviseur is geen lid van de commissie en heeft daarin geen stemrecht.

Artikel 5 Geheimhouding

 • 1.

  Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de wet de verplichting tot geheimhouding, welke zich uitstrekt tot een ieder die van de informatie kennis draagt.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn ingevolge de wet besloten. De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht.

 • 3.

  Stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van “geheim” door de voorzitter en de secretaris ondertekend en verstuurd. Stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van “geheim” gezonden aan de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering. De secretaris ziet er op toe dat de vertrouwelijkheid in deze procesgang wordt gegarandeerd.

 • 4.

  Aan degenen die geen lid zijn van de commissie wordt ingevolge de wet geen informatie verstrekt omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek.

 • 5.

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft ingevolge de wet ook in het geval de commissie wordt ontbonden van kracht.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De commissie vergadert slechts indien meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 3.

  De voorzitter bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering.

 • 4.

  De voorzitter roept de volgende personen schriftelijk tot de vergadering op:

  • a.

   de leden van de commissie;

  • b.

   de kandidaten naar het ambt van burgemeester, elk voor zover met de betreffende kandidaat een gesprek plaats heeft;

  • c.

   indien een adviseur aan de commissie is toegevoegd, de adviseur.

 • 5.

  De in het vierde lid bedoelde oproeping geschiedt ten minste drie dagen voorafgaand aan de vergadering. Indien bijzondere omstandigheden een spoedige bijeenkomst van de commissie vergen, kan van de in eerste volzin van dit lid bedoelde termijn worden afgeweken, doch geschiedt de oproeping ten minste vierentwintig uren voorafgaand aan de vergadering.

 • 6.

  De commissie besluit over de vaststelling van een concept aanbeveling bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid (uitgezonderd de technisch voorzitter) één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in de volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in het in artikel 9 bedoelde verslag opgenomen.

 • 7.

  De secretaris draagt zorg voor een presentielijst en de verslaglegging van het besprokene tijdens de vergaderingen van de commissie.

Artikel 7 Contactpersoon bij de benoemingsprocedure

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privéadres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan, worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken door de voorzitter en de secretaris ondertekend en van het privéadres van de secretaris verzonden.

Artikel 8 Bijzondere bepalingen over de benoemingsprocedure.

 • 1.

  In overeenstemming met artikel 61 lid 4 van de Gemeentewet verschaft de commissie zich slechts door tussenkomst van de commissaris van de Koning de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten. Elk overleg met derden, schriftelijk of mondeling is uitgesloten.

 • 2.

  De secretaris nodigt namens de voorzitter kandidaten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn ter bescherming van de privacy van de kandidaat. Elk overleg met derden, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

 • 3.

  De commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de raad en aan de commissaris van de Koning.

 • 4.

  Het in artikel 9 bedoelde verslag van bevindingen wordt in ieder geval vergezeld van de concept aanbeveling van twee personen.

 • 5.

  Lopende een procedure tot benoeming is ontbinding van de commissie uitsluitend mogelijk met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de gemeenteraad is bekend gemaakt dat in de vacature is voorzien.

Artikel 9 Verslag

 • 1.

  De commissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding op het doen van een aanbeveling schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en aan de commissaris van de Koning. Het verslag van bevindingen dat de commissie uitbrengt aan de raad en de commissaris van de Koning bevat in ieder geval:

  • a.

   een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

  • b.

   een concept aanbeveling met een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie.

 • 2.

  Het verslag van bevindingen wordt in ieder geval vergezeld van een concept aanbeveling van twee personen.

 • 3.

  De commissie stelt het verslag vast nadat de leden van de commissie de gelegenheid hebben gehad te reageren op het concept verlag.

 • 4.

  Het verslag wordt getekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 11 Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop bij benoeming door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.

Artikel 12 Archivering

 • 1.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na afronding van de benoeming, de herbenoeming en de klankbordgesprekken alle archiefbescheiden onverwijld in een envelop worden verzegeld en gerubriceerd als "geheim", en worden geplaatst in de daartoe aangewezen archiefruimte.

 • 2.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat in het belang van een zorgvuldige overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats, als bedoeld in artikel 12 van de Archiefwet 1995, een verklaring van overbrenging, als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995, wordt opgesteld voor archiefbescheiden waarvoor de wettelijke termijn verstreken is. In deze verklaring wordt melding gemaakt van het besluit tot toepassing van artikel 15, eerste lid sub a, van de Archiefwet 1995 en de daarin gestelde beperkingen aan de openbaarheid, tot de archiefbescheiden 75 jaar oud zijn.

 • 3.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

   

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in zijn vergadering van 28 maart 2019,

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

drs. M.S.P. (Monique)Muurling

de voorzitter,

dr. J.P. (Peter)Rehwinkel