Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening winkeltijden Zaltbommel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Zaltbommel 2019
CiteertitelVerordening winkeltijden Zaltbommel 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-201901-05-2019Nieuwe regeling

25-04-2019

gmb-2019-109770

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Zaltbommel 2019

De raad van de gemeente Zaltbommel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2019

 

Gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet

besluit:

 

vast te stellen de volgende: Verordening winkeltijden Zaltbommel 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • b.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • c.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Vrijstellingen voor zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling:

 • 1.

  gedurende zondagen van 13.00 uur tot 17.00 uur voor supermarkten, die gevestigd zijn in de volgende delen van de gemeente:

  1° het beschermd stadsgezicht van Zaltbommel;

  2° de woonwijken De Spellewaard, De Vergt en De Waluwe van Zaltbommel;

  waarbij geldt dat laden en lossen niet zijn toegestaan.

 • 2.

  op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag;

 • 3.

  op de door burgemeester en wethouders aangewezen koopzondagen voor winkels. Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 8 zondagen worden aangewezen. Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk;

Artikel 3 Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen voor bepaalde winkels

Voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijenwet vervatte verboden, geldt een vrijstelling op zon- en feestdagen voor:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband worden verkocht tussen 9.00 uur en 22.00 uur;

 • c.

  straatverkoop van voor directe consumptie geschikte eet- en drinkwaren;

 • d.

  winkels waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

 • e.

  winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen;

 • f.

  winkels waar bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats;

 • g.

  gebouwen waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan;

 • h.

  winkels in sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de daar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen;

 • i.

  winkels in bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften evenals bloemen en planten worden verkocht;

 • j.

  winkels waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan, gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang.

Artikel 4 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 5 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening winkeltijden Zaltbommel 2014 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Zaltbommel 2014 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt, na bekendmaking, in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan en werkt terug tot 1 mei 2019.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Zaltbommel 2019.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in zijn vergadering van 25 april 2019.

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

drs. M.S.P.Muurling

de voorzitter,

J.P. (Peter)Rehwinkel