Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Tijdelijke subsidieregeling ‘Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid’ Zaltbommel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke subsidieregeling ‘Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid’ Zaltbommel 2019
CiteertitelSubsidieregeling Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zaltbommel/CVDR449221/CVDR449221_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-201901-01-2021Nieuwe regeling

12-11-2019

gmb-2019-283391

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling ‘Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid’ Zaltbommel 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Zaltbommel 2018;

Besluit tot het vaststellen van de ‘Tijdelijke subsidieregeling Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid.’

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Activiteit: niet-commerciële openbare activiteit, gericht op herdenken, beseffen, beleven en vieren met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar vrijheid.

 • b.

  Projectperiode: 1 januari tot 1 juni 2020.

 • c.

  Aanvraagperiode: De periode tot 1 februari 2020.

 • d.

  Subregio Bommelerwaard: Het grondgebied van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen

Voor subsidie in aanmerking komende activiteiten:

 • a.

  Activiteiten zoals omschreven in artikel 1a., waaronder maar niet uitputtend:

  • Vrijheidsmaaltijden volgens de richtlijnen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei;

  • Het verzamelen en publiceren van ooggetuigenverslagen uit WO II;

  • Tentoonstellingen, uitvoeringen en optredens die in relatie staan tot de herdenking en bevrijding;

 • b.

  Die plaatsvinden in de subregio Bommelerwaard;

 • c.

  Die (mede) worden georganiseerd door personen woonachtig en/of verenigingen, dorps- en wijkraden, stichtingen en organisaties gevestigd in de gemeente Zaltbommel en;

 • d.

  Die in de projectperiode plaatsvinden en;

 • e.

  Waarvoor binnen de aanvraagperiode een aanvraag wordt ingediend en;

 • f.

  Die niet subsidiabel zijn volgens een andere gemeentelijke subsidieregeling.

Artikel 3 Eisen aan de aanvraag

De aanvraag bevat:

 • a.

  een omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd;

 • b.

  een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven waaruit duidelijk blijkt hoeveel subsidie de aanvrager verwacht nodig te hebben voor het uitvoeren van de onder a bedoelde activiteiten.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders weigeren de subsidie in ieder geval indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikelen 2 tot en met 4 genoemde voorwaarden en criteria.

Artikel 5 Aanvraagtermijnen

 • 1.

  De aanvraagperiode is opgedeeld in twee tranches.

 • 2.

  Een aanvraag voor een subsidie uit de eerste tranche dient uiterlijk op 15 december 2019 te zijn ingediend.

 • 3.

  Na deze aanvraagtermijn, biedt het college aanvragers de mogelijkheid in een tweede tranche nieuwe subsidieaanvragen in te dienen. Een aanvraag voor een subsidie in de tweede tranche wordt uiterlijk op 1 februari 2020 ingediend.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen de termijnen verlengen.

Artikel 6 Budget en verdelingsregels

 • 1.

  Het subsidieplafond van de gemeente Zaltbommel voor deze regeling bedraagt € 75.000.

 • 2.

  Eventuele cofinanciering van de provincie Gelderland wordt bij dit budget opgeteld.

 • 3.

  Bij de verdeling van het budget wordt rekening gehouden met geografische spreiding en diversiteit in het totale activiteitenaanbod. Daarmee wordt ingezet op een toegankelijk en aantrekkelijk activiteitenaanbod voor diverse inwoners uit verschillende kernen binnen de subregio Bommelerwaard.

 • 4.

  Het budget voor de eerste aanvraagtermijn bestaat uit € 50.000, het budget voor de tweede tranche bedraagt € 25.000.

 • 5.

  Indien het totaalbedrag van de op grond van deze verordening toe te kennen subsidies het subsidieplafond na de tweede tranche overschrijdt, wordt de subsidietoekenning getoetst aan het bereik van de activiteit (activiteiten die zich richten op meerdere doelgroepen en kernen in de gemeente Zaltbommel). De volgorde van de subsidieverlening wordt bepaald door het bereik van de activiteit. De activiteit met het grootste bereik komt als eerste in aanmerking voor subsidie de activiteit met het geringste bereik als laatste.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie van de gemeente Zaltbommel bedraagt per onderstaande activiteiten maximaal:

 • € 500 voor een vrijheidsmaaltijd tot 150 personen;

 • € 1.000 voor een vrijheidsmaaltijd vanaf 150 personen;

 • € 1.000 voor het documenteren, publiceren en verspreiden van ooggetuigenverslagen uit de Tweede Wereldoorlog in minimaal 1 kern;

Voor overige activiteiten en evenementen geldt een maximaal subsidiebedrag van € 5000 en is nooit hoger dan 50% van de gemaakte kosten.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken om activiteiten waarin deze regeling niet voorziet voor subsidie in aanmerking te laten komen of om af te wijken van de subsidiebedragen genoemd in artikel 7 van deze regeling.

Artikel 9 Verantwoording

 • 1.

  Verantwoording vindt plaats volgens de artikel 16 van de Algemene subsidieverordening Zaltbommel 2018.

Artikel 10 Hardheidsclausule

 • 1.

  In bijzondere omstandigheden kan door burgemeester en wethouders worden afgeweken van genoemde artikelen, met dien verstande dat het totaalbedrag € 75.000 niet overschreden wordt.

Artikel 11 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie, en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  Deze regeling blijft van toepassing op tijdig aangevraagde en toegekende subsidieaanvragen.

Artikel 12 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid’.

 

Aldus besloten in de vergadering van 12 november 2019.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel,

de secretaris,

W. (Wabe)Wieringa

de burgemeester,

Dhr. P.C. (Pieter)Maaren