Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Uitvoeringregeling bij het raadsbesluit van 23 april 2020 (Verseon 520828/520886) om tijdelijke generieke noodmaatregelen vast te stellen voor verenigingen en instellingen zonder winstoogmerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringregeling bij het raadsbesluit van 23 april 2020 (Verseon 520828/520886) om tijdelijke generieke noodmaatregelen vast te stellen voor verenigingen en instellingen zonder winstoogmerk
CiteertitelUitvoeringregeling bij het raadsbesluit van 23 april 2020 (Verseon 520828/520886) om tijdelijke generieke noodmaatregelen vast te stellen voor verenigingen en instellingen zonder winstoogmerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-202028-04-2020Nieuwe regeling

23-04-2020

gmb-2020-116043

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringregeling bij het raadsbesluit van 23 april 2020 (Verseon 520828/520886) om tijdelijke generieke noodmaatregelen vast te stellen voor verenigingen en instellingen zonder winstoogmerk

Deze uitvoeringsregeling is bedoeld om duidelijkheid te scheppen over welke organisaties in aanmerking komen voor de maatregelen die in het raadsbesluit zijn opgenomen en in welke mate. Dit kunnen verenigingen zijn, stichtingen of andere instellingen, maar altijd zonder winstoogmerk en met een maatschappelijk doel (verder te noemen: organisaties).

Om te kunnen bepalen of, in welke mate en op welke wijze een organisatie in aanmerking komt voor toepassing van de noodmaatregelen, is een aantal indieningsvereisten in deze uitvoeringsregeling opgenomen en een aantal beoordelingscriteria.

 

Een aanvraagformulier wordt op de website beschikbaar gesteld of op verzoek van een organisatie uitgereikt. Het aanvraagformulier bevat een aantal standaardvragen. Op alle vragen moet voldoende antwoord gegeven zijn, om te kunnen beoordelen of de noodmaatregelen van toepassing zijn. Is de informatie die een aanvrager op het aanvraagformulier geeft onvoldoende om deze beoordeling te kunnen doen, dan zal om aanvulling gevraagd worden. Pas als voldaan is aan de indieningsvereisten, kan tot inhoudelijke beoordeling worden overgegaan.

De indieningsvereisten (opgenomen in het aanvraagformulier)

Bij het indienen van de aanvraag moet worden onderbouwd dat aan de indieningsvereisten wordt voldaan. Bij de aanvraag moet worden onderbouwd dat:

 • 1.

  Het om een non-profit organisatie gaat met een maatschappelijk doel gericht op de inwoners van en actief in de gemeente Zaltbommel. Het moet gaan om een op 17 maart 2020 bestaande organisatie;

 • 2.

  De organisatie in één van de volgende categorieën valt:

  • verenigingen met leden, contributiebetalingen en eventueel sponsoring, waaronder sport-, muziek- (ook fanfares en harmonieën,), zang- en toneel verenigingen, scouting;

  • organisaties gericht op educatie (niet zijnde regulier onderwijs), waaronder musea, bibliotheken, cultuur- en kunstinstellingen;

  • organisaties die activiteiten en evenementen organiseren en afhankelijk zijn van de inkomsten daarvan, waaronder oranjeverenigingen, organisaties muziekevenementen, kunstfestivals;

  • organisaties die een accommodatie exploiteren waarin activiteiten georganiseerd worden, waaronder dorpshuizen, cultureel centrum, concertlocaties;

  • Een organisatie die niet in één van deze categorieën past, maar wat betreft doel, organisatie, financieringsvorm en samenstelling hiermee vergelijkbaar is.

 • 3.

  Sprake is van een financieel nadeel voor de organisatie of voor de activiteiten waarvoor de organisatie is opgericht;

 • 4.

  Geen gebruik gemaakt kan worden van andere mogelijkheden en andere (landelijke of overige) regelingen die bestaan om organisaties tegemoet te komen. De gemeentelijke regeling is een vangnetregeling. Dat geldt niet alleen voor bestaande regelingen op het moment van indienen van de aanvraag, maar ook eventuele toekomstige regelingen. die op het moment van indienen van een aanvraag nog niet bekend zijn. Wij vragen aanvragers hier zelf op te letten, dat als er toch een landelijke regeling wordt opgesteld, zij hier zelf een aanvraag indienen;

 • 5.

  Goed onderbouwd is dat een financieel nadeel ontstaan is of ontstaat dat direct en alleen maar toe te schrijven is aan de Coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen. Het nadeel moet worden afgezet tegen de normale financieringsstromen (inkomsten en uitgaven). Hieruit moet duidelijk blijken dat als gevolg van de Coronacrisis de normale financiële huishouding verstoord wordt en op welke wijze. Een financieel overzicht moet worden bijgevoegd.