Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Aanwijzingsbesluit gemeente Zaltbommel toezichthouders AVRI op grond van de APV en de Wabo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeente Zaltbommel toezichthouders AVRI op grond van de APV en de Wabo
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeente Zaltbommel toezichthouders AVRI op grond van de APV en de Wabo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zaltbommel/630058/CVDR630058_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-202024-03-2020Nieuwe regeling

24-03-2020

gmb-2020-133273

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeente Zaltbommel toezichthouders AVRI op grond van de APV en de Wabo

Het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel,

De burgemeester van Zaltbommel; (ieder voor zover bevoegd)

 

gelet op:

Artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6:2, lid 2 Algemene plaatselijke verordening Zaltbommel 2020;

 

overwegende dat:

  • -

    de gemeente Zaltbommel en Afvalverwijdering Rivierenland (Avri) zijn overeengekomen dat de Avri werkzaamheden op het terrein van toezicht en handhaving voor de gemeente Zaltbommel uitvoert;

  • -

    ter uitvoering van deze afspraken functionarissen van het team handhaving Avri als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht dienen te worden aangewezen.

besluit:

de functionarissen werkzaam bij het team handhaving Afvalverwijdering Rivierenland (Avri) op grond van artikel 5.10 lid 3 van de Wabo en artikel 6:2, lid 2 Apv Zaltbommel 2020 te belasten met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wabo en de Apv gestelde regels.

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester van Zaltbommel,

Zaltbommel,24 maart 2020