Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Mandaatbesluit Noodverordening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Noodverordening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
CiteertitelMandaatbesluit Noodverordening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 176 van de Gemeentewet
 3. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zaltbommel/644151/CVDR644151_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2020Nieuwe regeling

21-09-2020

gmb-2020-250557

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Noodverordening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,

 

gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 176 van de Gemeentewet, artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s en de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 18 september 2020,

besluit

 

vast te stellen het volgende Mandaatbesluit Noodverordening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

noodverordening: de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 18 september 2020 of diens opvolger;

veiligheidsregio: Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;

Awb: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Schakelbepaling machtiging

Waar in dit besluit gesproken wordt over mandaat dient, tenzij anders is bepaald, daaronder tevens te worden begrepen machtiging.

Artikel 3 Mandaatverlening

 • 1.

  Aan de ambtenaren werkzaam als jurist of juridisch adviseur bij of voor (een juridische afdeling van) één van de deelnemende gemeenten van de veiligheidsregio en werkzaam ten behoeve van de veiligheidsregio in het kader van de crisisbestrijding van het Coronavirus worden de in lid 2 genoemde bevoegdheden gemandateerd.

 • 2.

  De volgende bevoegdheden worden gemandateerd:

  het nemen van besluiten en verrichten van handelingen in het kader van de behandeling van bezwaarschriften, (hoger) beroepsschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening tegen besluiten op grond van de noodverordening. Het betreft in ieder geval de bevoegdheden genoemd in artikel 6:6 Awb, 6:10 Awb, 6:14 Awb, 6:15 Awb, 6:17 Awb, 6:19 Awb, 6:20 Awb, 7.1a t/m 7:10 Awb, 8:42, en 8:83 Awb.

 • 3.

  De bevoegdheid om een beslissing op bezwaar te nemen wordt niet gemandateerd.

Artikel 4 Algemene bepalingen

 • 1.

  De gemandateerde is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, benodigd voor de voorbereiding, bekendmaking en uitvoering van een door hem krachtens mandaat genomen besluit.

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde bij of krachtens de noodverordening.

 • 3.

  Het mandaat geldt niet indien de voorzitter dit in een concreet geval kenbaar heeft gemaakt.

 • 4.

  De gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 5.

  Ondermandaat is niet toegestaan.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit mandaatbesluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit Noodverordening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid’.

 

Vastgesteld op 21 september 2020,

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,

Drs. H.M.F.Bruls