Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Tekenmandaat t.a.v. de GLZ afdeling P&O 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTekenmandaat t.a.v. de GLZ afdeling P&O 2011
CiteertitelTekenmandaat t.a.v. de GLZ-afdeling P&O 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het besluit is reeds op 30 september 2011 in werking getreden.

Eerste wijziging: Algemeen mandaat en ondertekeningsmandaat aan de adjunct-directeur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 160
  2. Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-201301-08-2012Eerste wijziging

19-02-2013

Het Kontakt, 20 juni 2013

Z.1303
30-09-2011Nieuwe regeling

25-08-2011

het Kontakt, 29 september 2011

Z.1303

Tekst van de regeling

Intitulé

Tekenmandaat t.a.v. de GLZ-afdeling P&O 2011

Het college dan wel de burgemeester van de gemeente Giessenlanden, Leerdam en Zederik, elk voor zover bevoegd;gelet op het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het Mandaatbesluit samenwerking GLZ 2011 en bijbehorende Voorbehoudenlijst;overwegende dat het uit oogpunt van efficiency en doelmatigheid gewenst is de ondertekening van bulkbeslissingen van rechtspositionele aard (CAR-GLZUWO) genomen door de gemeentesecretaris te mandateren aan de afdeling P&O-GLZ;besluiten:

Artikel I  

De GLZ-afdeling P&O te mandateren voor de ondertekening van de door de gemeentesecretaris van de gemeente Giessenlanden, Leerdam en Zederik of de adjunct-directeur (en loco-secretaris) Giessenlanden, elk voor zover bevoegd, genomen bulkbeslissingen van rechtspositionele aard (CAR-GLZUWO) m.u.v. het vaststellen van functieniveaus;

Artikel II  

De krachtens dit besluit genomen besluiten worden ondertekend met:Met vriendelijke groet, of Hoogachtend,Burgemeester en wethouders of burgemeester van (Giessenlanden OF Leerdam OF Zederik), namens dezen,……………………………………… naam (functie) P&O-GLZ

Artikel III  

Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Tekenmandaat t.a.v. de GLZ-afdeling P&O 2011” en in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking;

Aldus besloten in de vergadering d.d. 30 augustus 2011,door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van GiessenlandenDe secretaris (wnd.) De burgemeester

A.G.H. Gorissen Mevr. E. BootAldus besloten in de vergadering d.d. 30 augustus 2011,door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van LeerdamDe secretaris De burgemeesterM. van Kruijsbergen V. MolkenboerAldus besloten in de vergadering d.d. 25 augustus 2011,door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van ZederikDe secretaris De burgemeesterH. Rook C.J.J. van Ee