Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)
CiteertitelVerordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2, tweede lid van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2010nieuwe regeling

08-02-2010

Het Kontakt, 18 februari 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

De raad van de gemeente Zederik;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2009, inzake de uitvoering van de Wet antidisciminatievoorzieningen;

 

gelet op artikel 2 , tweede lid van de Wet gemeentelijke antidisciminatievoorzieningen;

 

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA) .

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening (ADV) als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders waarborgen dat deze ADV voldoet aan alle kwaliteitseisen uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) en het besluit Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een goede en laagdrempelige toegankelijkheid van de ADV.

Artikel 3 Het belang van samenwerking met andere gemeenten

Ten behoeve van antidiscriminatie werkt de gemeente samen met gemeenten uit de omgeving en/of gemeenten met vergelijkbare kenmerken. Daartoe wordt:

 • 1.

  Regionale inzameling van gegevens bevorderd, en

 • 2.

  Periodiek een bijeenkomst met vergelijkbare gemeenten gehouden.

Artikel 4 Subsidie voor werkzaamheden door de ADV, samenhangend met de uitvoering van de WGA

 • 1.

  De subsidie met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de WGA wordt verstrekt voor drie jaar.

 • 2.

  De algemene subsidieverordening van de gemeente Zederik is niet van toepassing op deze subsidie.

Artikel 5 Indienen aanvraag

 • 1.

  De ADV dient de subsidieaanvraag samenhangend met de WGA in voor een periode van drie jaar

 • 2.

  De aanvraag geschiedt uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het eerste subsidiejaar

 • 3.

  De aanvraag is opgebouwd volgens format a (zie bijlage a in de toelichting bij deze verordening). De aanvraag omvat in elk geval een begroting en een activiteitenplan.

Artikel 6 De beschikking

 • 1.

  Burgemeester en wethouders geven de beschikking tot subsidieverlening af op uiterlijk 15 december vóór het eerste jaar waarvoor de driejaarlijkse subsidie wordt toegekend.

 • 2.

  De beschikking is opgebouwd volgens format b (zie bijlage b in de toelichting bij deze verordening).

Artikel 7. Verantwoording en verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De ADV verantwoordt zich jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het jaar door toezending van een financieel verslag of jaarrekening en een activiteitenverslag.

 • 2.

  De verantwoording is opgebouwd volgens format c (zie bijlage c in de toelichting bij deze verordening).

 • 3.

  De ADV dient binnen drie maanden na afloop van het derde jaar een verzoek in tot definitieve vaststelling van de subsidie, volgens format d (zie bijlage d in de toelichting bij deze verordening).

Artikel 8 Definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen de subsidie uiterlijk vast op 1 juni van het jaar na afloop van de driejarige subsidieperiode, volgens format e (zie bijlage e in de toelichting op deze verordening).

 • 2.

  De subsidie wordt vastgesteld voor een periode van drie jaar.

 • 3.

  Indien de prestaties genoemd in de aanvraag niet of gedeeltelijk geleverd worden, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Artikel 9 Bevoorschotting/afrekening

De bevoorschotting vindt als volgt plaats:

90% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald in januari van ieder jaar in de driejaarlijkse periode waarvoor de subsidie wordt toegekend

10% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald binnen zes maanden na afloop van ieder jaar en na toetsing en goedkeuring van de verantwoording. Eventuele inflatiecorrectie wordt verrekend in het laatst te betalen bedrag, na vaststelling van de subsidie.

Artikel 10 Onvoorziene financiële tegenvallers

In geval van onvoorziene grote financiële problemen en/of buitenproportionele, onverwachte stijging van de prestaties, stelt de ADV burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 11 Vorming van reserves

 • 1.

  De ADV mag een weerstandsvermogen opbouwen. Dit vermogen mag niet hoger zijn dan 20% van de jaarlijkse inkomsten.

 • 2.

  Bestemmingsreserves mogen worden gevormd mits verantwoord in de jaarrekening.

Artikel 12 Vervallen van eventuele eerdere subsidieafspraken

Bij in werking treden van deze verordening vervalt de inhoud van eventuele eerder gemaakte subsidiebeschikkingen met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de WGA, voor zover zij de periode betreffen na ingaan van de verordening. Deze beschikkingen worden opgevat als beschikkingen bedoeld in artikel 6, lid 2. Alleen het bedrag genoemd in de eerder afgegeven beschikking blijft gelden.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 8 februari 2010.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zederik, gehouden op 8 februari 2010.

De griffier, De voorzitter.