Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de publieke rechtspersoon Zeeland Seaports

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingGemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de publieke rechtspersoon Zeeland Seaports
CiteertitelGemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet en Provinciewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201101-07-2019Nieuwe regeling

19-11-2010

Provinciaal Blad, 2011, 05

E&M-191

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de publieke rechtspersoon Zeeland Seaports

Provinciale Staten van Zeeland en Gedeputeerde Staten van Zeeland, ieder voor zover zij voor de provincie Zeeland bevoegd zijn en de Raden en Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn;

 

Overwegende het volgende:

 • -

  De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hebben - de Raden van de deelnemende Gemeenten, alsmede Provinciale Staten van de Provincie Zeeland gehoord besloten tot verzelfstandiging van het Havenschap Zeeland Seaports. Dit zal geschieden door de Onderneming van de gemeenschappelijke regeling in te brengen in de op te richten naamloze vennootschap (NV) Zeeland Seaports.

 • -

  In deze NV wordt de gehele door de gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports (hierna de GR ZSP) gedreven onderneming ingebracht. De GR ZSP draagt deze NV op de oorspronkelijke taken van de gemeenschappelijke regeling uit te voeren. De NV ZSP zal aldus de door de GR ZSP geëxploiteerde onderneming voortzetten en in dat kader - onder meer - de haven- en (industrie)terreinen en (haven-)infrastructuur in het beheersgebied van de GR ZSP onderhouden, beheren en exploiteren.

 • -

  De GR ZSP zal, zolang noodzakelijk en opportuun is, blijven bestaan, met name uitn het oogpunt van de in de verzelfstandigingsovereenkomst neergelegde intentie dat de NV op termijn financieel onafhankelijk wordt van de GR ZSP. Dat wil zeggen dat zij bij het aantrekken van financieringen voor geplande investeringen niet langer meer hoeft terug te vallen op de aan haar vanwege GR ZSP verstrekte garanties terzake het verkrijgen van financiering door GR ZSP.

 • -

  De uitvoering van de aan de exploitatie van het havengebied verbonden publieke taken en bevoegdheden wordt aan de NV gemandateerd.

 • -

  Gelet op de hiervoor beschreven verzelfstandiging en de wijze waarop dit plaatsvindt, zal de GR ZSP zo snel als dit na de oprichting van de N.V. gerealiseerd kan worden, geen personeel meer in dienst hebben.

 • -

  De GR ZSP blijft aldus als entiteit bestaan met een conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, doch met de hiervoor vermelde meer beperkte doelstelling.

In verband met het bovenstaande dient de gemeenschappelijke regeling aangepast te worden waarbij tevens van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om waar dat nu reeds wenselijk is de grenzen van het beheersgebied te actualiseren aan de ontwikkelingen sinds 1998.

Gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Provinciewet;

 

BESLUITEN

 

de gemeenschappelijke regeling te wijzigen, zodat deze als volgt wordt gelezen:

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
 • 1.

  Deze regeling verstaat onder:

   

  • a.

   de regeling: deze gemeenschappelijke regeling.

  • b.

   deelnemers: de aan deze regeling deelnemende provincie en gemeenten.

  • c.

   het samenwerkingsverband: het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 2 van demregeling, in deze regeling ook nader aan te duiden als de (publiekrechtelijke) rechtspersoon de gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports.

  • d.

   Wet: Wet gemeenschappelijke regelingen.

  • e.

   geldgever: iedere (rechts)persoon jegens wie de GR ZSP verplichtingen heeft en/of zal hebben uit hoofde van overeenkomsten van geldlening - waaronder mede begrepen daggeldleningen en kasgeldleningen -, kredietovereenkomsten - waaronder mede begrepen krediet in rekening-courant -, te stellen en/of gestelde garanties en/of borgstellingen en/of hiermee verband houdende contragaranties dan wel uit welke andere hoofde ook.

  • f.

   NV ZSP: de Naamloze vennootschap Zeeland Seaports.

  • g.

   Beheersgebied: het gebied als bedoeld in artikel 3.1 zoals aangegeven op de als Bijlage 1 bijgevoegde tekening.

  • h.

   De Verzelfstandigingsovereenkomst: de in 2010 tussen de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling, de GR ZSP en de NV ZSP gesloten overeenkomst in het kader van de verzelfstandiging.

 • 2.

  Waar in deze regeling artikelen van enige wet of andere wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van provincie, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten onderscheidenlijk: het samenwerkingsverband, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

  Waar in deze regeling artikelen van enige wet of andere wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van gemeente, de raad, burgemeester en wethouders onderscheidenlijk: het samenwerkingsverband, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Artikel 2 Openbaar lichaam

Er is een openbaar lichaam, als bedoeld in de Wet, genaamd Zeeland Seaports, gevestigd te Terneuzen.

Artikel 3 Belangen, taken en bevoegdheden
 • 1.

  De gemeenschappelijke regeling heeft tot belang en taak de economische ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van havens, wegen, werken, inrichtingen, gebouwen, werktuigen, industrie- en handelsterreinen en wateren binnen de gebieden, aangegeven op de bij deze regeling als Bijlage 1 behorende gewaarmerkte tekening (het Beheersgebied). De gemeenschappelijke regeling zal deze taak opdragen aan en uit laten voeren door de door haar op te richten Naamloze Vennootschap Zeeland Seaports (hierna de NV) en haar Onderneming in deze NV in brengen en voor deze NV, zolang dit naar het oordeel van de GR ZSP nodig is, garant staan tegen door de NV te stellen zekerheden, alsmede overeenkomsten met haar aan te gaan die bijdragen aan de verwezenlijking van de statutaire doelstelling van de NV.

 • 2.

  Ter uitvoering van de in lid 1 omschreven taak heeft het bestuur van de publieke rechtspersoon alle bevoegdheden van regeling en bestuur waaronder het opstellen van verordeningen en tot deelname aan het maatschappelijk verkeer ter behartiging van de in dit artikel bedoelde belangen en taken overgedragen gekregen. Op de overtreding van het gestelde in de verordeningen kan straf worden gesteld.

 • 3.

  Het bestuur van de publieke rechtspersoon is bevoegd zo nodig de naleving van de wet- en regelgeving, zoals deze onder meer zijn neer gelegd in de Havenverordening van de gemeenschappelijke regeling te verzekeren door de toepassing van bestuursdwang c.q. het opleggen van een last onder dwangsom, een en ander op voet van de Algemene wet bestuursrecht en voorts artikel 122 Provinciewet en artikel 125 Gemeentewet.

 • 4.

  De bevoegdheid van de publieke rechtspersoon tot het heffen van belasting en rechten als bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder a en b van de Gemeentewet en de artikelen 222c en 223 van de Provinciewet, de rechten waarvan de heffing geschiedt krachtens bijzondere wetten, alsmede de heffing bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. Deze bevoegdheid blijft bestaan totdat de onderneming van de Gemeenschappelijke regeling bij akte is ingebracht in de Naamloze vennootschap Zeeland Seaports en de betreffende verordeningen zijn ingetrokken.

HOOFDSTUK 2 Bestuur
Artikel 4 Algemeen bestuur
 • 1.

  Het algemeen bestuur bestaat uit acht leden die als volgt worden benoemd:

   

  • -

   twee door Provinciale Staten uit het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland en

  • -

   twee door de Raden uit de respectievelijke Colleges van Burgemeester en Wethouders van elk van de deelnemende gemeenten.

 • 2.

  Voor alle leden worden tevens op gelijke wijze plaatsvervangende leden aangewezen.

 • 3.

  Het algemeen bestuur wijst als voorzitter aan het lid, dat als zodanig wordt voorgedragen door Provinciale Staten van Zeeland. Het algemeen bestuur wijst als plaatsvervangende voorzitters aan de leden, die als zodanig door de Raden van de Gemeenten Terneuzen, Borsele en Vlissingen worden voorgedragen. Het algemeen bestuur bepaalt de volgorde van optreden van de plaatsvervangende voorzitters.

 • 4.

  Het algemeen bestuur kan personen uitnodigen als adviseur aan zijn vergaderingen deel te nemen.

 • 5.

  De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd voor een periode, gelijk aan die van de zittingsduur van respectievelijk Provinciale Staten en de Raden van de deelnemende Gemeenten.

 • 6.

  De benoeming geschiedt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertien weken na installatie van Provinciale Staten respectievelijk de Gemeenteraden. Voor de eerste maal geschiedt de benoeming binnen acht weken na het besluit tot instelling van het samenwerkingsverband. Aftredende leden en plaatsvervangende leden kunnen opnieuw worden benoemd.

 • 7.

  De leden en plaatsvervangende leden kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen.

 • 8.

  Het betrokken College voorziet zo spoedig mogelijk in de tussentijdse vacature, doch uiterlijk binnen acht weken na het ontstaan daarvan.

 • 9.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 13, lid 2 van de Wet, blijft hij die ontslag neemt als lid van het algemeen bestuur zijn functie waarnemen tot in zijn opvolging is voorzien.

Artikel 5 Bevoegdheden algemeen bestuur
 • 1.

  Aan het algemeen bestuur komen in het kader van deze regeling alle bevoegdheden toe, die niet aan een ander orgaan zijn opgedragen.

 • 2.

  De volgende bevoegdheden van het algemeen bestuur zijn niet overdraagbaar:

   

  • a.

   het benoemen, schorsen en ontslaan van de secretaris;

  • b.

   het vaststellen van de begroting van de GR ZSP, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming en de rekening;

  • c.

   het vaststellen van een reglement van orde voor zijn vergaderingen;

  • d.

   de bevoegdheden die aan de gemeenschappelijke regeling als aandeelhouder toekomen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders volgens de Statuten van de NV;

  • e.

   het (zo nodig) vaststellen van regels met betrekking tot de controle op de administratie en het beheer van de vermogenswaarden van de GR ZSP;

  • f.

   het doen van voorstellen tot wijziging van, toetreding tot, uittreding uit en opheffing van deze gemeenschappelijke regeling.

Artikel 6 Informatie en Verantwoordingsplicht
 • 1.

  Het algemeen bestuur geeft zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen een maand aan Provinciale Staten c.q. de Raden van de deelnemende Gemeenten de door een of meer van hun leden schriftelijk gevraagde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang en voor zover in overstemming met artikel 52 lid 1 sub a jo. artikel 16 lid 6 Wgr.

 • 2.

  Een lid van het algemeen bestuur is aan Provinciale Staten, respectievelijk de Raad die hem heeft benoemd verantwoording verschuldigd voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. Het afleggen van verantwoording geschiedt volgens door het betrokken overheidsorgaan nader te stellen regels.

 • 3.

  Provinciale Staten, respectievelijk de Raden, zijn bevoegd de door hen benoemde leden van het algemeen bestuur ontslag te verlenen, indien deze hun vertrouwen niet meer bezitten.

Artikel 7 Dagelijks bestuur
 • 1.

  Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden van het algemeen bestuur, één lid van elke deelnemer. Het algemeen bestuur wijst de daartoe door de deelnemers voorgedragen leden aan.

 • 2.

  De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van het algemeen bestuur bekleden dezelfde functie in het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Zodra men ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, eindigt het lidmaatschap van het dagelijks bestuur van rechtswege.

 • 4.

  In geval van ontstentenis van een lid van het dagelijks bestuur of van verhindering anderszins tot het vervullen van zijn taak als zodanig, treedt de tweede vertegenwoordiger van de deelnemer in het algemeen bestuur op als lid van het dagelijks bestuur.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur kan personen uitnodigen als adviseur aan zijn vergaderingen deel te nemen.

 • 6.

  Het dagelijks bestuur kan een taakverdeling vaststellen voor de leden.

Artikel 8 Bevoegdheden dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is belast met:

 • a.

  het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd, voor zover de voorbereiding niet aan anderen is opgedragen;

 • b.

  het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur;

 • c.

  het opstellen en het uitvoeren van een financierings- en beleggingsstatuut in verband met de financieringen en/of facilitering terzake van de NV ZSP indien en voor zover dat nodig is;

 • d.

  het beheer van de eigendommen en het vermogen van het samenwerkingsverband;

 • e.

  het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en het verlies van recht of bezit;

 • f.

  het behartigen van de belangen van het samenwerkingsverband bij andere overheidslichamen en instellingen, diensten of personen, waarmee contact voor het samenwerkingsverband van belang is;

 • g.

  het afkondigen van besluiten, waarvan de afkondiging bij de wet, bij deze regeling of bij besluit van het algemeen bestuur is voorgeschreven;

 • h.

  het desgevraagd dienen van bericht en raad over alle zaken, het samenwerkingsverband betreffende, aan het provinciaal bestuur van Zeeland en aan de besturen van de deelnemende Gemeenten, tenzij zulks van het algemeen bestuur wordt verlangd.

Artikel 9 Informatie en verantwoordingsplicht dagelijks bestuur
 • 1.

  Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden verstrekken aan het algemeen bestuur, zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen een maand de door een of meer leden van dit bestuur gevraagde inlichtingen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden leggen op verzoek van het algemeen bestuur verantwoording af over het door het dagelijks bestuur of een der leden gevoerde bestuur.

Artikel 10 Vergaderingen
 • 1.

  Op de vergaderingen van het algemeen bestuur zijn de artikelen 22 en 23 van de Wet van toepassing met dien verstande dat op grond van artikel 52, lid l d van die Wet bij de toepassing van artikel 22, eerste lid, voor de artikelen 16,17,19,20,22, 26 en 28 tot en met 32 van de Gemeentewet worden gelezen de artikelen 16,17,19, 20,22, 26 en 28 tot en met 32 van de Provinciewet.

 • 2.

  Besluiten kunnen slechts worden genomen met instemming van tenminste:

   

  • a.

   de leden die door Provinciale Staten zijn benoemd; en

  • b.

   de leden die door de Raden van tenminste twee Gemeenten zijn benoemd.

 • 3.

  Het algemeen en dagelijks bestuur stellen desgewenst voor de wijze van vergaderen een reglement van orde vast. Deze reglementen alsmede de daarin aan te brengen wijzigingen worden zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de deelnemers.

Artikel 11 Voorzitter.
 • 1.

  De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur.

 • 2.

  Hij tekent met de secretaris de stukken, die van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur uitgaan.

 • 3.

  Hij vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging, onder de goedkeuring van het dagelijks bestuur, overdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde. Indien de Provincie partij is in een geding waarin het samenwerkingsverband is betrokken, wordt het samenwerkingsverband door een ander door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid vertegenwoordigd. Dit geldt mutatis mutandis ook voor de plaatsvervangend voorzitter indien de Gemeente waarvoor hij is afgevaardigd partij is in het geding.

 • 4.

  Hij is belast met het toezicht op de uitvoering van de besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur.

Artikel 12 Vergoedingen

De leden van het algemeen en dagelijks bestuur kunnen, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 21 en 24 van de Wet, een door het algemeen bestuur vast te stellen vergoeding in de kosten ontvangen.

HOOFDSTUK 3 Secretaris
Artikel 13 Secretaris
 • 1.

  Het algemeen bestuur benoemt uit een door het dagelijks bestuur opgemaakte voordracht een secretaris. De secretaris kan niet zijn een lid van het algemeen bestuur en geen andere functie in dienst van GR ZSP bekleden.

 • 2.

  Het algemeen bestuur kan de secretaris in de functie van bestuurlijke secretaris schorsen en ontslaan.

 • 3.

  Artikel 20 van de Wet is op hem van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 Taken Secretaris
 • 1.

  De secretaris heeft tot taak het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter in alles, wat de hun opgedragen taak aangaat, behulpzaam te zijn.

 • 2.

  Door de secretaris worden alle stukken, die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan mede ondertekend.

 • 3.

  Bij afwezigheid of ontstentenis wordt de secretaris vervangen op de wijze door het algemeen bestuur te bepalen.

HOOFDSTUK 4 Financiën
Artikel 15 De begroting van de gemeenschappelijke regeling
 • 1.

  De begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming en de rekening van de GR ZSP worden ingericht, overeenkomstig bij Algemene Maatregel van Bestuur te geven regels.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks tijdig de ontwerp-begroting voor het komende kalenderjaar, aan Provinciale Staten en de Raden van de deelnemers.

 • 3.

  Provinciale Staten en de Raden van de deelnemers kunnen, binnen acht weken na ontvangst, omtrent de ontwerp-begroting het dagelijks bestuur van hun gevoelen doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin dit gevoelen is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 4.

  Het algemeen bestuur stelt vervolgens uiterlijk 1 juli de begroting vast.

 • 5.

  Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur de begroting aan Provinciale Staten en de Raden van de deelnemers.

 • 6.

  Op wijzigingen van de begroting zijn voorgaande bepalingen zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 • 7.

  Het begrotingsjaar is het kalenderjaar.

Artikel 16 Rekening
 • 1.

  De rekening bestaat uit inkomsten en uitgaven van de GR ZSP.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur legt voor 1 mei van elk jaar aan het algemeen bestuur verantwoording af over het afgelopen dienstjaar, onder overlegging van de rekening, het ingediende jaarverslag alsmede het rapport van de met de controles belaste registeraccountant.

 • 3.

  De rekening en het verslag worden gelijktijdig aan Provinciale Staten en de Raden van de deelnemers toegezonden, die - binnen acht weken na ontvangst daarvan - schriftelijk bezwaren kunnen indienen bij het algemeen bestuur.

 • 4.

  Het algemeen bestuur stelt vervolgens de rekening van de rechtspersoon voor 1 juli van elk jaar vast.

 • 5.

  Het besluit tot vaststelling van de rekening strekt - voorzover het de daarin opgenomen baten en lasten betreft - het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden.

Artikel 17 Garantie
 • 1.

  De deelnemers garanderen jegens iedere geldgever de nakoming van de huidige en eventuele toekomstige verplichtingen die de publieke rechtspersoon te eniger tijd jegens die geldgever heeft.

 • 2.

  Indien een der deelnemers op grond van een in het eerste lid bedoelde borgstelling en/of garantie wordt aangesproken door een geldgever, zijn de deelnemers jegens elkaar verplicht bij te dragen in de schuld waarvoor de eerstbedoelde deelnemer wordt aangesproken, naar rato van de stemverhoudingen.

 • 3.

  De eventuele interne verhaalsafspraken hierop betrekking hebbend, regarderen de geldgever niet.

HOOFDSTUK 5 Overige Bepalingen
Artikel 18 Archief
 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden GR ZSP betreffende, met inachtneming van de bepalingen van de Archiefwet.

 • 2.

  De secretaris is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden.

 • 3.

  Het algemeen bestuur wijst een archiefbewaarplaats aan van de op grond van de Archiefwet over te brengen archiefbescheiden.

Artikel 19 Toetreding, uittreding
 • 1.

  Toetreding van andere overheden tot deze regeling vindt plaats indien ten minste de Provincie en twee Gemeenten daarmee instemmen.

 • 2.

  Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding.

 • 3.

  Aan de toetreding kunnen door het algemeen bestuur voorwaarden worden verbonden, meer in het bijzonder met betrekking tot het aandeelhouderschap in de NV ZSP.

 • 4.

  Uittreding door deelnemers is mogelijk, mits daarvan tenminste één kalenderjaar tevoren schriftelijk aankondiging is gedaan en mits de uittreding gepaard gaat met het aanbieden van de aandelen in de NV met inachtneming van de Statuten van de NV en het bepaalde in de Verzelfstandigingsovereenkomst en overigens wordt voldaan aan de daaraan door het algemeen bestuur te stellen voorwaarden.

 • 5.

  Het algemeen bestuur regelt de financiële en overige gevolgen van de uittreding.

Artikel 20 Wijziging
 • 1.

  De gemeenschappelijke regeling wordt gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 2.

 • 2.

  Voor een wijziging van artikel 10 lid 2 zijn eensluidende besluiten van alle deelnemers vereist.

 • 3.

  Voorstellen tot wijziging van de regeling kunnen worden gedaan door het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of één of meer van de deelnemers.

 • 4.

  Voorstellen uitgaande van het algemeen bestuur worden toegezonden aan de deelnemers, die binnen dertien weken na ontvangst terzake een besluit nemen en dat terstond aan het algemeen bestuur mededelen.

 • 5.

  Voorstellen uitgaande van één of meer deelnemers worden toegezonden aan het algemeen bestuur, dat het voorstel met zijn beschouwingen terzake binnen acht weken aan de deelnemers doet toekomen, waarna deze deelnemers en het algemeen bestuur verder handelen conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel.

Artikel 21 Opheffing en liquidatie
 • 1.

  De regeling kan worden opgeheven met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 2 indien en zodra naar het oordeel van het algemeen bestuur, - na besluitvorming terzake door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling - de NV financieel zelfstandig is in die zin dat de NV niet langer afhankelijk is van garanties van de GR ZSP.

 • 2.

  Onverminderd het in het vorige lid bepaalde kan het algemeen bestuur - na besluitvorming terzake door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling- besluiten dat de regeling wordt opgeheven indien de garanties van de GR ZSP door één of meer (publieke) partijen worden overgenomen.

 • 3.

  Indien tot opheffing is besloten stelt het algemeen bestuur, - na besluitvorming terzake door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling- een regeling inzake de gevolgen van de opheffing vast, alsmede een liquidatieplan.

 • 4.

  Het liquidatieplan voorziet, naast een regeling terzake de garantstelling als bedoeld in lid 2 indien en voor zover dat alsdan nog noodzakelijk zou zijn, in een regeling terzake de aan de NV ZSP opgedragen publieke taken, de verplichting van de deelnemers tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing en het naar rato vereffenen van alle eventuele schulden van de regeling.

 • 5.

  Indien nodig blijft het algemeen bestuur na het tijdstip van opheffen in functie ter afwikkeling van de liquidatie.

HOOFDSTUK 6 Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 22 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland dragen namens alle deelnemers zorg voor de bekendmaking van deze regeling in de regionale dagbladen.

 • 3.

  De regeling is in werking getreden met ingang van de datum waarop het algemeen bestuur met deze regeling heeft ingestemd.

Artikel 23 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports".

Toelichting bij de gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports
Algemeen

De deelnemers van de gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports hebben de gemeenschappelijke regeling aangepast en afgestemd op de verzelfstandiging van Zeeland Seaports en de inbreng van de door de gelijke regeling geëxploiteerde onderneming in de Naamloze Vennootschap Zeeland Seaports (de NV).

 

In de considerans is de bedoeling feitelijk al uiteengezet; de vennootschap krijgt van de gemeenschappelijke regeling de taak opgedragen om het havengebied te exploiteren, te beheren en te onderhouden.

 

Verder is met de oprichting van de NV de gehele onderneming ingebracht, dus ook de beide businessunits, waardoor een aantal bepalingen uit de eerdere gemeenschappelijke regeling is achterhaald.

Daarnaast is het zo dat in de gemeenschappelijke regeling geen personeel meer in dienst zal zijn, zodat ook in dat opzicht een aantal bepalingen achterhaald is.

Artikelsgewijze toelichting:
Artikel 3

lid 1: De gemeenschappelijke regeling behoudt de oorspronkelijke taken maar hij draagt deze taken op aan de NV ZSP en zijn taak is de instandhouding van de NV. De gemeenschappelijke regeling zal zolang het nodig is garanties verstrekken aan de NV tegen een marktconforme vergoeding. In dat kader zijn in de Verzelfstandigingsovereenkomst en bijbehorende uitvoeringsovereenkomsten nadere afspraken gemaakt.

In een gemeenschappelijke regeling moet worden aangegeven welke bevoegdheden van de besturen van de deelnemende gemeenten aan het bestuur van het openbaar lichaam worden overgedragen. Alhoewel duidelijk is, dat de bevoegdheden aan het bestuur van Zeeland Seaports zijn overgedragen is dit nu expliciet in de gemeenschappelijke rege­ling opgenomen.

Artikel 4

lid 1: De benoeming van de algemeen bestuursleden geschiedt uit leden van de respectievelijke colleges. lid 3: Het algemeen bestuur bepaalt de volgorde van optreden van de plaatsvervangend voorzitters. In de nieuwe constellatie zal er geen directeur meer zijn van de GR Zeeland Seaports, nu de gehele onderneming en bedrijfsvoering in de NV ZSP is ingebracht is er voor de GR geen directeur meer nodig. De NV zal alle uitvoeringswerkzaamheden van de GR ZSP verzorgen en voor zijn rekening nemen.

lid 4: Adviseurs zijn geen bestuurslid en hebben dus geen stemrecht.

Artikel 10

lid 2: gelet op het zwaarwegende karakter van de besluiten binnen de GR is ervoor gekozen dat besluiten tot stand komen met bijzondere meerderheid.

Artikel 17

Hieruit blijkt in welke mate de participanten verantwoordelijk zijn voor borgstelling. In het tweede lid wordt aangegeven hoe de waarborgverplichting intern verdeeld wordt. Naar derden, die juridisch niet gebonden zijn aan dergelijke interne afspraken, geldt Zeeland Seaports als één rechtspersoon, zonder onderscheid naar de herkomst van de partners.

Artikel 21

De regeling kan pas worden opgeheven als de gevolgen van de opheffing geregeld zijn. Hierbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan een regeling terzake de publieke taken. De basis ligt nu in de havenverordening van de gemeenschappelijke regeling, alsdan zal daarvoor de basis moeten worden gevonden in een gemeentelijke havenverordening en een aangepast mandaat van de gemeenten aan de NV ZSP. Daarnaast moet ook met name gedacht worden aan een regeling voor eventueel nog doorlopende garantstellingen.

Artikel 22

lid 2: De regeling kan niet in werking treden voordat deze is gepubliceerd

(art. 26, lid 3 WGR).

Aldus vastgesteld door:

Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland alsmede Provinciale Staten van Zeeland in hun openbare vergadering van 19 november 2010

Mw. drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter,

Dhr. mr. drs L.J.M. VERDULT, secretaris,

Dhr. mr. P.R.A. KATSBURG MPM, griffier

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlissingen alsmede de Gemeenteraad van de Gemeente Vlissingen in zijn openbare vergadering van 21 oktober 2010

Dhr. R.F.J.W.M. VAN DOOREN, voorzitter

Dhr. dr. ir. J.J. VAN HOUDT, griffier

Dhr. mr. F. VERMEULEN, secretaris

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Borsele alsmede de Gemeenteraad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 2 december 2010

Dhr. E.J. GELOK, voorzitter

Dhr. P. KATSMAN, secretaris

Dhr. Ph.J.M. DE VREE, griffier

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Terneuzen alsmede de Gemeenteraad van de Gemeente Terneuzen in zijn openbare vergadering van 11 november 2010

Dhr. J.A.H. LONINK, voorzitter

Dhr. F.M.L. LAURET RA, secretaris

Dhr. drs.T.A.M. LEERAERT, griffier

Bijlage: Tekening Beheersgebied Terneuzen

Terneuzen_bijlage_GR.pdf

Bijlage: Tekening Beheersgebied Vlissingen

Vlissingen_bijlage_GR_.pdf